Протокол №18

Далі >

Протокол №18

чергових загальних зборів акціонерів

публічного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд”

08.04.2013 р. м. Київ,

вул. Спаська, 31-Б

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», (надалі за текстом-Товариство), місцезнаходження якого вул. Спаська, 31-Б, м. Київ, Україна, 04070, проводяться 08 квітня 2013 року з 18 години 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, кімната 302. Час закінчення зборів 19 годин 20 хвилин. Збори скликані рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 10 від 27.02.2013 р.) з власної ініціативи відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Загальні збори проводились в очній формі.

Дата проведення, час реєстрації учасників та порядок денний чергових загальних зборів були опубліковані в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42(1546) від 01.03.2013р, оприлюднені шляхом розміщення інформації на загальнодоступній сторінці НКЦПФР, на власному веб-сайті та шляхом направлення персональних повідомлень кожному акціонеру. Товариство надіслало повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі ПАТ «Фондова біржа ПФТС», на якій пройшли процедуру включення акцій до біржового списку.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Трест «Київспецбуд» складено станом на 24 годину 02.04.2013 року.

Відкрив загальні збори генеральний директор Борисенко Семен Іванович, який повідомив про те, що згідно протоколу наглядової ради №10 від 27.02.2013 року головою загальних зборів призначено першого заступника генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» Доценка Михайла Миколайовича, секретарем загальних зборів – головного економіста Самсонову Наталію Федорівну.

Голова та секретар зборів займають свої робочі місця.

Для реєстрації акціонерів було створено реєстраційну комісію (протокол засідання наглядової ради №10 від 27.02.2013 р.) у складі: Сович Віра Петрівна, Борисенко Лариса Олександрівна, Сокуренко Сергій Володимирович.

Голова реєстраційної комісії – Сокуренко Сергій Володимирович (обрано на засіданні реєстраційної комісії протокол №1 від 08.04.2013р.)

Час початку реєстрації учасників зборів 17 год.00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 17 год. 45 хв.

Кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - 282, яким належить 5511960 штук простих акцій, що надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах - 7.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 5467175 (з врахуванням голосів за дорученням інших акціонерів), що становить 99,2 % від загальної кількості голосів.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Згідно протоколу наглядової ради №10 від 27.02.2013 року було визначено наступний регламент зборів:

розкриття питання порядку денного – до 5 хв.;

питання та відповіді – до 2 хв.;

Голова зборів оголошує порядок денний зборів :

 1. Відкликання Лічильної комісії загальних зборів.
 2. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів.
 3. Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2012 рік.
 7. Затвердження розподілу прибутку за 2012 рік, строків та порядку виплати дивідендів.
 8. Відкликання голови та членів ревізійної комісії.
 9. Обрання членів ревізійної комісії.
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
 11. Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
 12. Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2013 рік та його затвердження.
 13. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.

Голова зборів повідомив, що оскільки перші два питання порядку денного стосуються відкликання та обрання нової Лічильної комісії, по перших двох питаннях підрахунок голосів буде проводитись реєстраційною комісією.

До обрання Лічильної комісії її функції виконує реєстраційна комісія.

Розгляд питань порядку денного

Перше питання порядку денного:

Відкликання Лічильної комісії загальних зборів

Слухали :

Голову зборів Доценко М.М. з пропозицією відкликати попередній склад Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення :

Відкликати голову та членів Лічильної комісії загальних зборів:

 1. Кравець Галину Іванівну – голову Лічильної комісії;
 2. Войтову Віру Іванівну – секретаря Лічильної комісії;
 3. Шпак Ірину Олексіївну – члена лічильної комісії.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала реєстраційна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень першого питання.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії №3, першого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 5467175 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Відкликати голову та членів Лічильної комісії загальних зборів:

 1. Кравець Галину Іванівну – голову Лічильної комісії;
 2. Войтову Віру Іванівну – секретаря Лічильної комісії;
 3. Шпак Ірину Олексіївну – члена лічильної комісії.

Друге питання порядку денного:

Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів.

Слухали :

Голову зборів Доценко М.М., який запропонував за зазначених в бюлетені кандидатів до складу Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити Лічильну комісію в такому складі:

1. Власенко Віра Сергіївна

2. Сович Віра Петрівна

3. Шпак Ірина Олексіївна

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала реєстраційна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень другого питання.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії №3, другого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 5467175 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Лічильну комісію в такому складі:

1. Власенко Віра Сергіївна

2. Сович Віра Петрівна

3. Шпак Ірина Олексіївна

Обрана Лічильна комісія займає свої місця.

Третє питання порядку денного :

Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали :

Звіт генерального директора Борисенка С.І. про результати діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» в 2012 році.

Голова загальних зборів Доценко М.М. запропонував взяти до відома звіт генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2012 році.

Проект рішення :

1. Затвердити звіт генерального директора про діяльність Товариства в 2012 році.

2. Визнати діяльність Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» у 2012 році задовільною.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень третього питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, першого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» - 5467175 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Далі >

 

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект