Повідомлення про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів
26 квітня 2016 року

детальніше>>

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» (далі за текстом – Товариство)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012744,

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б,

тел. (044) 425-66-45, 425-01-89

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

«26» квітня 2016 року о 17:30 год.

за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, 2-й поверх зал засідань

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 16:30 год. до 17:15 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в чергових (річних)загальних зборах
 складатиметься станом на 24  год. 20  квітня 2016р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Відкликання Лічильної комісії загальних зборів.
 2. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів.
 3. Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2015 рік.
 7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2015 році.
 8. Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Затвердження умов договорів, які мають бути укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.
 11. Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.
 12. Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2016 рік та його затвердження.
 13. Про приведення Статуту Товариства у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції.
 14. Про приведення положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю Товариства, у відповідність з чинним законодавством  шляхом викладення їх у новій редакції.
 15. Про призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та наділення їх відповідними повноваженнями.
 16. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.
 17. Про зміну типу Товариства (організаційно-правової форми).

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам акціонерів -  паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до загальних зборів, звернувшись за адресою Товариства (м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, к.205) в робочі дні та в робочі години з 8:30 до 13:00 та з 13:30 до 17:00. Відповідальна особа –Суткович Л.О.  Акціонери мають право вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» (тис. грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активі 53156 52397
Основні засоби (за залишковою вартістю) 48391 49267
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2203 2591
Сумарна дебіторська заборгованість 2234 1845
Грошові кошти та їх еквіваленти 13 14
Нерозподілений прибуток 30197 31216
Власний капітал 31920 32939
Статутний капітал 1378 1378
Довгострокові зобов’язання 5570 4714
Поточні зобов’язання 15666 14744
Чистий прибуток (збиток) (1001) (2763)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5511960 5511960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 65 81

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в «Бюлетень «Цінні папери України» №49 від 18.03.2016 року.

Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор Борисенко С.І.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект