Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» ( далі за текстом – Товариство)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012744

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б,

тел. (044)-417-81-56, 417-81-06

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

08 квітня 2013 року о 18:00 год.

за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, к. 302

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 17:00 год. до 17:45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в чергових (річних) загальних зборах складатиметься станом  на 24 год. 02 квітня 2013 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Відкликання Лічильної комісії загальних зборів.
 2. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів.
 3. Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2012 рік.
 7. Затвердження розподілу прибутку за 2012 рік, строків та порядку виплати дивідендів.
 8. Відкликання голови та членів ревізійної комісії.
 9. Обрання членів ревізійної комісії.
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
 11. Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
 12. Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2013 рік та його затвердження.
 13. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.

Для участі в загальних зборах акціонерам необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам акціонерів – паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до загальних зборів, звернувшись за адресою Товариства (м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, к.213) в робочі дні та в робочі години з 8:30 до 13:00 та з 13:30 до 17:00. Відповідальна особа – перший заступник генерального директора Доценко М.М.. Акціонери мають право вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активів 41100 36936
Основні засоби (за залишковою вартістю) 19471 19355
Довгострокові фінансові інвестиції 680 680
Запаси 5356 2360
Сумарна дебіторська заборгованість 15123 13534
Грошові кошти та їх еквіваленти - 507
Нерозподілений прибуток 198 51
Власний капітал 18159 22730
Статутний капітал 1378 1378
Довгострокові зобов’язання - 2821
Поточні зобов’язання 22941 11385
Чистий прибуток (збиток) 198 51
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5511960 5511960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 153 202

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №42(1546) від 01.03.2013р.

Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор

Борисенко С.І.

 

<< Назад


 

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект