Висновок Аудитора

Виконавчому органу ПАТ «Трест Київспецбуд»
Акціонерам ПАТ «Трест Київспецбуд»
Управлінню Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в м. Києві та Київській області

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства
«Трест Київспецбуд»

станом на 31.12.2013 року

КИЇВ – 2014

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ.

1.1. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА.

Найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»

Код ЄДРПОУ: 04012744

Організаційно-правова форма емітента: публічне акціонерне товариство

Дата та номер запису в ЄДР: 29.08.1996 р., № 1 071 120 0000 000350.

Дата внесення змін до установчих документів: Статут зареєстровано в новій редакції 26.04.2011р. за № 107110500016000350 Подільською районною в м. Києві державною адміністрацією.

Юридична адреса та місцезнаходження: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 31-б.

Телефон: 417-81-56.

Поточні розрахункові рахунки:

 • п/р 26001000029430 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023,
 • п/р 26001000029431 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, валюта долар США,
 • п/р 37392150041453 в ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, валюта долар США,
 • п/р 37120001005891 в ГУ ДКСУ у м. Києві, МФО 820019,
 • п/р 26001001094601 в ПАТ «Агрокомбанк», МФО 322302,
 • п/р 26001300070883 в АКБ «ФОРУМ» у м. Києва, МФО 322948,
 • п/р 26003079459301 в ВАТ Банк «Фінанси та кредит» у м. Києва, МФО 300937,
 • п/р 2600900018401 в ПАТ КБ «Хрещатик», МФО 300830.

Види діяльності:

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування (основний);

43.12 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

43.21 - Електромонтажні роботи;

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

71.11 - Діяльність у сфері архітектури;

71.12 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

42.21 - Будівництво трубопроводів.

Отримана Ліцензія Серії АГ № 577429, видана згідно з наказом №23-Л Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 13.05.2011р., термін дії - з 13.05.2011р. до 25.08.2015р.

Орган який здійснив реєстрацію випуску цінних паперів: Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у м. Києві.

Дані свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: № 26/10/1/10  від 28.04.2010 р.

Вид цінних паперів – акції.

Тип та категорія цінних паперів: прості іменні.

Номінальна вартість цінних паперів: 0,25грн.

Загальна кількість цінних паперів, яка обліковується за кодом: 5511960 штук, що формує статутний фонд товариства загальною вартістю 1 377 990грн.

Станом на 31.12.2013 року акції розподілені таким чином:

5455194шт. акцій, що складає  98,96% Статутного фонду належать юридичним особам.

56766шт. акцій, що складає  1,04% Статутного фонду належать фізичним особам

Особи, які володіють більше як 10% Статутного капіталу:

п/п Код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код Найменування, П.І.Б. Кількість акцій Частина у статутному фонді,%
1 23527052 АТ ХК «Київміськбуд» 1377993 25,00
2 32448920 ПрАТ «Сучасне будівництво» 1246338 22,61
3 34352921 ТОВ «АММА КБ» 2830163 51,35
  РАЗОМ     98,96

1.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ.

Аудит проведено у відповідності до:

 • статей 40 та 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р.;
 • Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19 грудня 2006р.;
 • Методичних рекомендацій, щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків), схвалених протоколом засідання Аудиторської палати України № 99 від 23 лютого 2001 р.;
 • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 року «Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики);
 • Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2187 від 08.10.2013 року "Про затвердження вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для реєстрації випуску, випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, звіту про результати розміщення акцій (крім цінних паперів інститутів спільного інвестування);
 • Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122/2 "Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів":
 • Міжнародного стандарту аудиту N 700 „Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”;
 • Міжнародного стандарту аудиту 701 "Модифікація висновку незалежного аудитора"
 • Міжнародного стандарту аудиту N 705 „Модифікації думки у звіті незалежного аудитора”;
 • Міжнародного стандарту аудиту N 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора".
 • Міжнародного стандарту аудиту N 710 „Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність”.
 • Міжнародного стандарту аудиту N 720 „Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”.

Під час підготовки звіту використано концептуальну основу, що ґрунтується на міжнародних стандартах бухгалтерської звітності (далі МСФЗ).

Замовником було надано документи, котрі дають уяву і дозволяють висловити думку незалежного аудитора щодо його фінансової звітності за період діяльності з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року та зробити висновки щодо його фінансового стану на 31.12.2013 року.

 • установчі документи;
 • первинні бухгалтерські документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку;
 • баланс ПАТ «Трест Київспецбуд» станом на 31.12.2013 року з валютою балансу 58 546 тис.грн.;
 • звіт про фінансові результати ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2013 рік;
 • звіт про рух грошових коштів ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2013 рік;
 • звіт про власний капітал ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2013 рік;
 • примітки до річної фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2013 рік;
 • розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2013 року.

Масштаб проведення аудиту відповідає вимогам Закону України “Про аудиторську діяльність” та Міжнародним стандартам аудиту. Вказані стандарти вимагають від Аудитора дотримання відповідних етичних вимог, а також планування та виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Перевірку сплановано і проведено з достатньою впевненістю в тому, що звітність не містить суттєвих викривлень.

Особами, відповідальними за за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів за рік, що закінчився 31.12.2013 року були:

Головний бухгалтер – Суткович Лідія Олексіївна

Генеральний директор – Борисенко Семен Іванович

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності та за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальністю Аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності Замовника за рік, що закінчився 31.12.2013 р. на основі результатів аудиту.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.

Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання Публічним акціонерним товариством «Трест Київспецбуд» фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Під час проведення перевірки Аудитором здійснено планування і виконання аудиторських процедур, у масштабі яких було забезпечено одержання обсягу аудиторських доказів, достатніх для формування обґрунтованої впевненості аудитора у правильності його думки щодо всіх суттєвих аспектів інформації, що перевірялась.

Під час аудиту зроблено дослідження доказів з метою обґрунтування сум та інформації, розкритих у відповідній звітності, а також оцінку відповідності застосованих Замовником принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинних протягом періоду перевірки.

Проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для висловлення думки незалежного аудитора стосовно фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» за 2013 рік.

Висновки чи рішення, які суперечать чинному законодавству, аудитору не відомі.

1.3. УМОВНО – ПОЗИТИВНа ДУМКА НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА.

Підстави для висловлення умовно-позитивної думки:

Аудитор не спостерігав за інвентаризацією запасів станом на 31.12.2013 р.,  оскільки на той момент Аудитор не був призначений Аудитором Замовника. За підсумками проведених альтернативних процедур, Аудитор не отримав достатніх доказів щодо відповідності критеріям визнання активів будівельних матеріалів в сумі 865 тис. грн.

Під час аудиторської перевірки були виявлені деякі порушення бухгалтерського та податкового обліку, однак дані порушення мають обмежений вплив на фінансову звітність та не впливають на фінансовий стан Замовника.

Висловлення думки:

Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що узагальнюючі показники річної звітності про фінансові результати та річного балансу Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» станом на 31.12.2013 року, за винятком можливого впливу питання, вказаного у абзаці "Підстави для висловлення умовно-позитивної думки", відповідають даним бухгалтерського обліку Замовника, первинним документам та існуючим нормативам, на підставі чого можна зробити висновок про їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству, а сама фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» станом на 31.12.2013 року.

Пояснювальний параграф:

Аудитор звертає увагу користувачів звіту на той факт, що Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»  після дати балансу 31.12.2012 року проводило коригування показників фінансової звітності, у зв'язку з виправленням помилок, допущених у минулих періодах. Аудитор підтверджує виправлені дані та вважає їх такими, що знаходяться в межах порогу суттєвості.

Не змінюючи нашої думки, Аудитор звертає увагу, що за підсумками 2013 року Підприємство отримало чистий збиток в сумі 2760 тис. грн. та його поточні зобов’язання на 10 876 тис. грн. перевищують загальну вартість його оборотних активів на 31.12.2013 року, коефіцієнти ліквідності та фінансової стабільності свідчать про погіршення фінансового стану Підприємства, що, на думку Аудитора, свідчить про існування невизначеності щодо здатності Підприємства подовжувати свою діяльність на безперервній основі.

1.4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ.

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Нюанс-Аудит»

Код ЄДРПОУ: 30303488

Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2085 видане згідно рішенню Аудиторської палати України від 30 березня 2001р. № 100

Свідоцтво чинне до 24 лютого 2016 року.

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів № 000108 серія П видане Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Свідоцтво чинне до 24 лютого 2016 року.

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, видане згідно рішення Нацкомфінпослуг від 01 жовтня 2013р. № 3417

Свідоцтво чинне до 24 лютого 2016 року.

Адреса:

м. Київ, пр-т Визволителів, 3, офіс 7

Телефон/факс: +38(044)516-516-0; +38(044)536-16-50.

Генеральний директор ТОВ «АФ «Нюанс-Аудит» к.е.н. Філозоп Олег Володимирович, сертифікат аудитора серія А № 003583, виданий згідно рішення Аудиторської палати України № 73 від 18 грудня 1998 року, сертифікат чинний до 18 грудня 2017 року, згідно рішення Аудиторської палати України № 261/2 від 29 листопада 2012 року.

Аудиторську перевірку проведено на підставі договору № 80/ЦП від 28.02.2014 року.

Перевірка розпочата 03.03.2014 року, закінчена 23.04.2014 року.

Дата видачі висновку – 24.04.2014 року.

Користувачі висновку:

 • Правління ПАТ «Трест Київспецбуд»;
 • Акціонери ПАТ «Трест Київспецбуд»;
 • Національна комісія з цінних паперів та фондового.

Від імені ТОВ “АФ “Нюанс-Аудит”
Директор, к.е.н


Філозоп О.В.

Сертифікат серії А №003583 від 18.12.98р.  
Свідоцтво про внесення до єдиного реєстру аудиторських фірм № 2085 від 30.03.2001 року

02066, пр-т Визволителів, 3 офіс 7, м.Київ, Україна

М.П.


ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ.

2.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Публічне акціонерне товариство «Трест  Київспецбуд» (далі ПАТ «Трест  Київспецбуд», Підприємство) засноване згідно з рішенням Управління комунального майна м. Києва від 15 травня 1995р. шляхом перетворення Державної комунальної будівельної фірми «Київспецбуд» у відкрите товариство відповідно до Указів Президента України.

Підприємство має самостійний баланс. Підприємство здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності.

Майно підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства.

2.2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ.

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві в періоді, що перевірявся, ґрунтувалась відповідно до облікової політики, що затверджена Наказом Публічного акціонерного товариства «Трест  Київспецбуд» № 212 від 30.12.2011 року. Протягом 2013 року облікова політика підприємства залишалася незмінною.

Стан та ведення бухгалтерського обліку Замовника у 2013 році відповідають вимогам чинного законодавства. Статті балансу та звіту про фінансові результати за 2013 рік відображають дані аналітичного та синтетичного обліку.

Фінансова звітність, що надається за 2013 р., підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи всі прийняті і чинні на 31.12.2013 року МСФЗ та інтерпретації Комітету з Міжнародних стандартів фінансової звітності, і повністю їм відповідає.

2.3. ОБЛІК АКТИВІВ.

Станом на 31.12.2013 р. на балансі підприємства обліковується активів на загальну суму 58546,00тис.грн., з них найбільшу питому вагу складають основні засоби по залишковій вартості 26037,00тис.грн. (44,47 %), інвестиційна нерухомість за залишковою вартістю – 24955,00тис.грн. (42,62 %), дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги за чистою реалізаційною вартістю в сумі 5 269,00тис.грн. (9,0 %) та виробничі запаси – 1868,00тис.грн (3,19 %).

Аудитор в цілому підтверджує правильність класифікації та оцінки активів підприємства, а також правильність відображення їх у бухгалтерському обліку.

2.3.1. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ, ІНШИХ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ЗНОСУ ( АМОРТИЗАЦІЇ).

Оцінка та відображення у звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту та модернізації основних засобів Замовником в періоді, що перевірявся, в цілому здійснювались у відповідності до МСБО № 16 «Основні засоби».  Підприємством обрана модель оцінки за собівартістю. Станом на 01.01.2013 р. Підприємство скористалося можливістю наданою МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» стосовно використання справедливої вартості як доцільної собівартості відносно об’єктів нерухомості, що обліковуються у складі основних засобів та інвестиційної нерухомості.

Станом на 31.12.2013 року на балансі підприємства обліковувалось основних засобів залишковою вартістю на суму 26037,00тис.грн.

Основні засоби на підприємстві розподілялися за залишковою вартістю наступним чином:

 • Будівлі, споруди та передавальні пристрої –  24489,00тис.грн;
 • Машини та обладнання –  175,00тис.грн;
 • Транспортні засоби – 798,00тис.грн;
 • Інструменти, прилади, інвентар – 236,00тис.грн;
 • Інші основні засоби –  339,00тис.грн.

Оцінка та відображення у звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту та модернізації нематеріальних активів Замовником в періоді, що перевірявся, в цілому здійснювались у відповідності до МСБО № 38 «Нематеріальні активи». 

Дані підтверджуються проведеною інвентаризацією згідно Наказу Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» № 9/1 від 28.02.2014 р.

Протягом 2013 р. підприємством капіталізовані витрати на ремонти основних засобів в сумі 314 тис. грн., характер робіт, зміни в характеристиці об’єктів в первісних документах не зазначені. Аудитору не надані достатні докази обґрунтованості збільшення вартості основних засобів на зазначену суму.

Нематеріальні активи по залишковій вартості на 31.12.2013 року складають 26,00тис.грн.

2.3.2. ОБЛІК ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ.

Оцінка та відображення у звітності надходжень, реалізації, ліквідації та іншого вибуття, інвентаризації, ремонту та модернізації інвестиційної нерухомості Замовником в періоді, що перевірявся, в цілому здійснювались у відповідності до МСБО № 40 «Інвестиційна нерухомість».

У відповідності до МСБО № 40, інвестиційна нерухомість - нерухомість (земля чи будівля, або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана (власником або орендарем згідно з угодою про фінансову оренду) з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для:

а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або

б) продажу в звичайному ході діяльності.

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості  станом на 31.12.2013 року складає 24955тис.грн.

Дані підтверджуються проведеною інвентаризацією згідно Наказу Публічного    акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» № 9/1 від 28.02.2014 р.

Протягом 2013 р. Підприємством капіталізовані витрати на ремонти об’єктів інвестиційної нерухомості в сумі 231 тис. грн., характер робіт, зміни в характеристиці об’єктів в первісних документах не зазначені. Аудитору не надані достатні докази обґрунтованості збільшення вартості основних засобів на зазначену суму.

2.3.3. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Інвестиції в асоційоване підприємство (суб'єкт господарювання, на який інвестор має суттєвий вплив) обліковуються за методом участі в капіталі за МСБО 27 "Консолідовані й окремі фінансові звіти", МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані підприємства". Згідно з методом участі в капіталі, при первісному визнанні інвестиція в асоційоване або спільне підприємство визнається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. Частка інвестора в прибутку або збитку об'єкта інвестування визнається в прибутку або збитку інвестора. Виплати, отримані від об'єкта інвестування, зменшують балансову вартість інвестиції. Якщо частка суб'єкта господарювання у збитках асоційованого підприємства дорівнює або перевищує його частку в асоційованому підприємстві, то суб'єкт господарювання припиняє визнання своєї частки подальших збитків. Після зменшення частки суб'єкта господарювання до нуля, додаткові збитки та зобов'язання визнаються тільки у тому обсязі, щодо якого суб'єкт господарювання взяв на себе юридичні або конструктивні зобов'язання або здійснив платежі за дорученням асоційованого або спільного підприємства. Якщо у подальшому асоційоване або спільне підприємство відображає у звітності прибутки, суб'єкт господарювання поновлює визнання своєї частки цих прибутків тільки після того, як його частка прибутків дорівнює частці невизнаних збитків. Оскільки частка ПАТ «Трест Київспецбуд» у збитках асоційованого підприємства перевищує його частку в асоційованому підприємстві, то ПАТ «Трест Київспецбуд» припинило визнання своєї частки подальших збитків.

Оцінка та відображення у звітності інших довгострокових фінансових інвестиції здійснювались Підприємством в цілому у відповідності до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка». Станом на кінець звітного періоду довгострокові фінансові інвестиції не обліковувалися.

2.3.4. ОБЛІК ЗАПАСІВ.

Оцінка та відображення у звітності запасів здійснювались в цілому у відповідності до МСБО № 2 «Запаси». Протягом 2013 року облікова політика стосовно визначення методів оцінки вибуття запасів залишалась незмінною. На підприємстві встановлено метод списання запасів на виробництво та реалізацію: собівартості перших за часом надходження запасів (ФІФО).

На кінець звітного періоду на підприємстві обліковувалося запасів на суму 1868,00тис.грн., з них:

 • Будівельні матеріали – 1825,00тис.грн;
 • Інші матеріали - 43,00тис.грн.

Аудитор не приймав участі у інвентаризації запасів, оскільки на момент її проведення не був затверджений аудитором Замовника. За підсумками проведених альтернативних процедур, Аудитор не отримав достатніх доказів щодо відповідності критеріям визнання активів будівельних матеріалів в сумі 865 тис. грн.

2.3.5. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ.

Оцінка та відображення у звітності витрат у періоді, що перевірявся, в цілому здійснювалися Підприємством у відповідності до МСФЗ.

Операційні витрати з початку 2013 року на підприємстві склали 28215,00 тис.грн., з них:

 • матеріальні витрати – 17545,00тис.грн;
 • витрати на оплату праці – 6393,00тис.грн;
 • відрахування на соціальні заходи – 1910,00тис.грн;
 • амортизація – 1298,00тис.грн;
 • інші операційні витрати – 1069,00тис.грн.

Собівартість реалізованих замовникам робіт, послуг становила у 2013 році 24386,00тис.грн. Аудитором не отримано достатніх доказів щодо визначення собівартості будівельних робіт за окремими об’єктами, але, на його думку, цей факт має обмежений вплив на фінансову звітність підприємства.

2.3.6. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ.

Оцінка та відображення у звітності дебіторської заборгованості в цілому здійснювалися Підприємством у відповідності до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Станом на 31.12.2013 року на підприємстві обліковується дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги чистою реалізаційною вартістю 5269,00тис.грн. Заборгованість зменшилася у порівнянні із залишком на 01.01.2013 року на 3907,00тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.2013 року становить 110,00тис.грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість на 31.12.2013 року становить 113,00тис.грн.;

2.3.7. ОБЛІК КОШТІВ І РОЗРАХУНКІВ.

Аудитор підтверджує, що у 2013 році облік як грошових коштів, так і всіх видів розрахунків вівся ПАТ «Трест  «Київспецбуд» в цілому у відповідності до:

 • Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» № 291 від 30 листопада 1999 року;
 • «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» затверджене Постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637;
 • Інструкції Постанова «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» затверджене Постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22.

Залишок грошових коштів на рахунках в банку на 31.12.2013 року становить 82 тис.грн.

2.4. ОБЛІК ПАСИВІВ

2.4.1. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ

В структурі пасивів підприємства переважає власний капітал.

Станом на 31.12.2013 року власний капітал становив 35702,00тис.грн. або 61,00% від загальної вартості пасивів, а залучений капітал становив 22844,00тис.грн., або 39,00% від загальної вартості пасивів.

Власний капітал на 31.12.2013 року становив 35702,00тис.грн.

З них:

 • Статутний капітал – 1378,00тис.грн.;
 • Резервний капітал – 345,00тис.грн.;
 • Нерозподілений прибуток – 33979,00тис.грн.

На 31.12.2013р. статутний фонд Підприємства  внесений у повному обсязі.

Аудитор підтверджує правильність інформації про власний капітал підприємства, а також правильність відображення її у фінансовій звітності

Статутний фонд Товариства становить 1 377 990 грн. (один мільйон триста сімдесят сім тисяч  дев’ятсот дев’яносто грн. 00 коп.). Статутний фонд поділений на 5511960  штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Акції випущені в бездокументарній формі.

2.4.2. ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ

Облік та оцінка забезпечень в періоді, що перевірявся здійснювались у відповідності до  МСБО  37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».

Забезпечення визнається, якщо Підприємство має існуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслідок минулої події, ймовірно, що вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для виконання зобов'язання та можна достовірно оцінити суму зобов'язання.

Сума поточних забезпечень станом на 31.12.2013 р. становить 754,00 тис. грн. У складі поточних забезпечень відображені:

 • забезпечення виплат персоналу –311,47тис.грн.;
 • інші забезпечення (резерв судових справ) – 442,37тис.грн.

2.4.3. ОБЛІК ЗАБОВ'ЯЗАНЬ

Оцінка та відображення у звітності забов'язань в періоді, що перевірявся, здійснювалися Підприємством у відповідності до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

В структурі зобов’язань Замовника переважають поточні зобов’язання.

Сума поточних зобов’язань станом на 31.12.2013 року становить 18294,00тис.грн. або 80,00% від всіх зобов’язань, з них:

 • короткострокові кредити банків – 2500,00тис.грн.;
 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 13309,00тис.грн.;
 • поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів – 180,00тис.грн.;
 • поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 436,00тис.грн.;
 • поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – 203,00тис.грн.;
 • поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 517,00тис.грн.;
 • поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками – 326,00тис.грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 69,00тис.грн.

Сума довгострокових зобов’язань станом на 31.12.2013 року становить 4550,00тис.грн., або 20,00 % від всіх зобов’язань,

з них:

 • відстрочені податкові зобов’язання – 4550,00тис.грн.

2.5. ОБЛІК РЕАЛІЗАЦІЇ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ.

За даними аудиту методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи в періоді, що перевірявся, здійснювались згідно до МСБО № 18 «Дохід».

Чистий дохід (без податку на додану вартість) від реалізації робіт, послуг за 2013 рік склав 24484,00тис.грн.

За результатами діяльності за 2013 рік Замовником було отримано збиток у розмірі 2760,00тис.грн., що зазначено в звіті про Фінансові результати. Аудитор підтверджує правильність інформації щодо обсягу чистого збитку підприємства.

У 2013 році нарахування та виплата дивідендів не проводилися.

3. ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

3.1. Вартість чистих активів станом на 31.12.2012р. становить 35702,00тис.грн. Статутний капітал  станом на 31.12.2013р. становить  1378,00тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів Підприємства відповідає вимогам, встановленим ст.155 «Цивільного кодексу України»  № 435-IV від 16.01.2003 р.

3.2. Протягом звітного року відбулися наступні події, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480- IV від 23.02.2006р.:

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Трест Київспецбуд» (Протокол №18 від 08.04.2013р.) змінено склад ревізійної комісії:

 • звільнено Подлужну Марію Феліксівну з посади Голова Ревізійної комісії;
 • звільнено Сукур Ольгу Іванівну з посади Члену Ревізійної комісії;
 • Звільнено Мотрич Лесю Володимирівну з посади Члену Ревізійної комісії.

Обраний новий склад Ревізійної комісії:

 • на посаду Член Ревізійної комісії (Голова) обраний Доценко Михайло Миколайович. Строк, на який призначено особу: 3 роки;
 • на посаду Член Ревізійної комісії обрана Сукур Ольга Іванівна. Строк, на який призначено особу: 3 роки;
 • на посаду Член Ревізійної комісії обрана Самсонова Наталія Федорівна. Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інших дій, визначених частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480- IV від 23.02.2006 р., які можуть істотно вплинути на фінансово -  господарський стан Підприємства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, протягом звітного року не відбувалося.

3.3. Значні правочини. У 2013 році, згідно ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р., межа для визначення значимості правочину (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) складала 6 672 тис. грн. Протягом 2013 року був вчинений правочин, що відповідає зазначеному критерію: № 30-04/13Ч від 30.04.2013 р., замовник будівельних робіт – ТОВ «Інвестиційно-Будівельна Компанія», вартість робіт згідно договору 9257026,80 грн.

3.4. Наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю перевіркою не встановлено. На Підприємстві не передбачена посада внутрішнього аудитора. Перевірки фінансово-господарської діяльності періодично проводяться незалежними суб’єктами аудиторської діяльності. Стан корпоративного управління відповідає вимогам чинного законодавства.

4. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

Аналіз фінансової звітності на предмет ліквідності та платоспроможності ПАТ «Трест Київспецбуд» станом на 31.12.2013р. підтверджується розрахунком коефіцієнтів ліквідності та фінансової стабільності.

Показники платоспроможності та фінансової стабільності ПАТ «Трест Київспецбуд» наведені у додатку № 1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2013 року складає 0,004 (орієнтовне позитивне значення: 0,25-0,5).

Даний коефіцієнт обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань. Коефіцієнт показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно.

Станом на 01.01.2013 року даний показник склав 0.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ПАТ Трест Київспецбуд

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2013 року складає 0.41 (орієнтовне позитивне значення: 1,0-2,0).

Станом на 01.01.2013 року даний показник склав 0.69.

Даний коефіцієнт обчислюється як відношення оборотних активів та поточних зобов’язань, показує достатність ресурсів підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань.

фінансові показники ПАТ Трест Київспецбуд

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) на 31.12.2013 року становить 0,61  (орієнтовне позитивне значення 0,25-0,5). Станом на 01.01.2013 року – 0,58.

Даний коефіцієнт обчислюється як відношення власного капіталу до підсумку балансу підприємства та показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

фінансова стійкість ПАТ Трест Київспецбуд

Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) обчислюється як відношення залучених коштів до власного капіталу та характеризує залежність підприємства від залучених засобів.

Станом на 31.12.2013 року цей коефіцієнт становить 0,64 при орієнтовному позитивному значенні 0,5-1,0.

Станом на 01.01.2013 року показник складав 0,73.

структура капіталу ПАТ Трест Київспецбуд

Коефіцієнт швидкої ліквідності на 31.12.2013 року становить 0,30. За період 2013 року  зменшився, в порівнянні з цим показником на 01.01.2013 року – 0,46  (орієнтовне позитивне значення 0,6-0,8).

Даний коефіцієнт відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.

ліквідність ПАТ Трест Київспецбуд

Чистий оборотний капітал підприємства на 31.12.2013 року становить -10876 тис. грн. Показник обчислюється як різниця між сумою оборотних активів та поточних зобов’язань. Від’ємне значення показника свідчить про неспроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність, що є негативним фактором в діяльності Замовника.

Порівнюючи з 01.01.2013 роком цей показник за рік зменшився з -6415 тис. грн. на 4461,00 тис. грн.

оборотний капітал ПАТ Трест Київспецбуд

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними засобами показує забезпеченість підприємства у власних коштах.

Рекомендоване значення цього показника 0,1>, а фактичне значення -0,59 тобто підприємство недостатньо забезпечене власними коштами.

висновок фінансової звітності ПАТ Трест Київспецбуд

Коефіцієнт  маневреності власного капіталу розраховується як різниця між сумою оборотних активів та поточних зобов’язань підприємства до суми власного капіталу. Станом на 31.12.2013 року показник складає -0,30 і показує, що власного капіталу недостатньо для фінансування поточної діяльності.

фінансові показники ПАТ Трест Київспецбуд

Розрахунок показників економічної ефективності свідчить про незадовільний фінансовий стан Підприємства, що погіршувався протягом року. Можливість подовжувати свою діяльність залежить  від додаткового фінансування Підприємства.

Від імені ТОВ «Аудиторська фірма «Нюанс-Аудит»
Генеральний директор, к.е.н

МП


/Філозоп О.В./

Сертифікат серії А №003583 від 18.12.98р.  
Свідоцтво про внесення до єдиного реєстру аудиторських фірм № 2085 від 30.03.2001 року

02066, пр-т Визволителів, 3 офіс 7, м. Київ, Україна

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект