Статут Товариства

Затверджено загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Трест Київспецбуд",

 Протокол № 22 від 26 квітня 2017 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"

(нова редакція)

 

Ідентифікаційний код
04012744

Київ – 2017

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут (далі – Статут), розроблений та затверджений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих та нормативних актів, регулює правовий статус та діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» (далі – Товариство), а також права та обов’язки його акціонерів.

1.2. Товариство як юридичну особу створено згідно з рішенням Управління комунального майна м. Києва від 15 травня 1995р. №36 шляхом перетворення державної комунальної будівельної фірми «Київспецбуд» у Відкрите Акціонерне Товариство відповідно до Указів Президента України «Про порядок корпоратизації державних підприємств» від 15 червня 1993р. №210 та «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994р. № 699/94;

1.3 Відкрите акціонерне товариство «Трест Київспецбуд» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення  річних загальних зборів від 19 квітня 2011 року було переіменоване на Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд».

1.4 Згідно з рішенням річних загальних зборів від 26 квітня 2017 року Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд", Товариство змінило тип акціонерного товариства та, як наслідок, своє найменування на Приватне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд».

1.5 Найменування Товариства українською мовою:
повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД»;
скорочене: ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД».

1.3.   Найменування Товариства російською мовою:
повне:  ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ КИЕВСПЕЦСТРОЙ»
скорочене: ЧАО «ТРЕСТ КИЕВСПЕЦСТРОЙ».

1.4.   Найменування Товариства англійською мовою:
повне: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY ”TREST KYIVSPETSBUD”;
скорочене: PrJSC “ TREST KYIVSPETSBUD ”.

1.5.  Юридична адреса Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б.

1.6.  Строк діяльності – створене на невизначений строк.

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА, ОБОВۥЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1 Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки у банках, печатку з власним найменуванням, інші печатки та штампи, а також фірмовий знак, товарний знак, зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.2 Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, а також внутрішніх нормативних актів Товариства.

2.3 Товариство з дати його реєстрації є правонаступником Публічного Акціонерного Товариства «Київспецбуд».

2.4 Товариство засновано на базі майна державної комунальної будівельної фірми «Київспецбуд» шляхом випуску акцій на повну вартість майна.

2.5 Тип Товариства згідно діючого законодавства України визначається як Приватне акціонерне товариство, відповідно з повною назвою – Приватне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд».

2.6 Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, яке йому належить, відповідно до мети своєї діяльності.

2.7 Товариство має право визначати зміст і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

2.8 Товариство може укладати від свого імені угоди (договори, контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді та третейському суді, відповідно до законодавства та цього Статуту.

2.9 Товариство несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.

2.10 Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

2.11 Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями:

 • Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, виступати засновником та учасником спільних підприємств та інших господарських товариств, тощо.
 • Здійснювати зовнішньо-економічну діяльність.
 • Створювати як на території України, так і за її межами філії, відділення, представництва,  відокремлені структурні підрозділи, дочірні підприємства та інше.
 • Відкривати рахунки у банках (у тому числі за місцем розташування філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті.
 • Випускати цінні папери.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1 Метою діяльності Товариства є реалізація економічних, соціальних, професійних і творчих інтересів акціонерів та працівників Товариства, отримання прибутку від спрямованої на задоволення суспільних потреб діяльності, напрямки та форми якої визначаються чинним законодавством України та цим Статутом (надалі - Статут).

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві, зокрема:

 • будівельно-монтажні роботи;
 • земляні роботи;
 • улаштування основ та фундаментів;
 • спеціальні роботи у ґрунтах;
 • зведення несучих та огороджувальних конструкцій;
 • роботи з улаштуванням внутрішніх інженерних мереж;
 • роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж;
 • роботи з встановлення конструкцій та устаткування;
 • інжинірингові роботи у будівництві;
 • виконання функцій генерального розробника і генерального підрядчика;
 • обстеження будівель, споруд і мереж;
 • огляд і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель та споруд;
 • геодезичний контроль;
 • контроль якості матеріалів, виробів та конструкцій у лабораторіях;
 • контроль якості матеріалів, з’єднань та робіт в умовах будівельного майданчика.

3.2.2 Розробка та виробництво спеціального обладнання та технологій на замовлення українських та іноземних підприємств, установ, організацій.

3.2.3 Організація робіт щодо монтажу різноманітного устаткування, обладнання та конструкцій, санітарно-технічних систем, систем кондиціювання і холодильних установок (в тому числі, для кондиціювання повітря, ізоляції трубопроводів, повітроводів і т.п.). Встановлення технологічного устаткування для всіх видів трубопроводів. Організація електроробіт та пусконалагоджувальних робіт щодо вентиляції насосних, бойлерних, котелень на будівельних об'єктах, підприємс­твах та організаціях.

3.2.4 Проведення збору передпроектної інформації, розробка пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань, здійснення експертизи та технічного нагляду в процесі реалізації технічних проектів.

3.2.5 Проведення науково-дослідних, проектно-конструкторських робіт з метою створення та виробництва нової продукції, ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій, нових матеріалів, обладнання та товарів.

3.2.6 Здійснення діяльності по фінансуванню капітальних вкладень за дорученням власників чи розпорядників коштів.

3.2.7 Розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах.

3.2.8 Організація та здійснення діяльності щодо виробництва, ремонту, відновлення, надання нових властивостей, обслуговування та реалізації (в тому числі, через власну торгову мережу) різноманітних товарів (в тому числі, товарів широкого вжитку, продовольчих і промислових товарів, тари, упаковки та ін.), виробів, продукції (в тому числі, продукції виробничо-технічного призначення та ін.), обладнання, технічних засобів, інструментів та інших засобів наукового та промислового призначення.

3.2.9 Здійснення діяльності щодо купівлі-продажу нерухомого майна, цінних паперів, автомобілів, продовольчих і промислових товарів тощо на товарних та фондових ринках України і за кордоном.

3.2.10 Організація міжнародних виробничих зв'язків, створення спільних підприємств та виробництв.

3.2.11 Здійснення діяльності щодо розміщення різноманітних замовлень в Україні та за кордоном, консультування з питань розроблення і впровадження технологій, розвитку транспортних мереж, добування і постачання сировини та різних видів продукції, обладнання, здійснення будівництва, проведення пошуку кадрів та ін.

3.2.12 Надання фінансової та інших видів допомоги юридичним та фізичним особам в Україні та за кордоном, необхідної для проведення науково-дослідної та інших видів діяльності, що не заборонені  чинним законодавством.

3.2.13 Надання на взаємовигідних умовах працівникам Товариства позик та фінансової підтримки, а також надання товарно-матеріальних цінностей, послуг по виконанню робіт та продукції в кредит (розстрочку).

3.2.14 З метою здійснення виробничої та інших видів діяльності залучення іноземного капіталу в формі кредитів, передових технологій, обладнання та устаткування.

3.2.15 Надання  рекламних,   консультаційних,   організаційних,   агентських, маклерських, брокерських, дилерських, представницьких послуг юридичним та фізичним особам в Україні та за кордоном.

3.2.16 Надання послуг щодо підготовки та підвищення кваліфікації кадрів та створення центрів в галузі менеджменту, інженерних досліджень, маркетингу.

3.2.17 Оптова та роздрібна торгівля різноманітними товарами і продукцією (в тому числі, харчовими продуктами та товарами виробничо-технічного призначення), зокрема, через власну оптову та роздрібну торгівельну мережу.

3.2.18 Створення підприємств громадського харчування та сервісу.

3.2.19 Здійснення діяльності щодо лізингу різноманітного обладнання, устаткування та техніки, об'єктів виробничого призначення, агрегатів, транспортних засобів та ін.

3.2.20 Заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини, відходів виробництва.

3.2.21 Здійснення діяльності щодо перевезення вантажу, вантажних ліній, трампових перевезень та інших видів транспортних перевезень як в Україні, так і за її межами.

3.2.22 Ремонт та обслуговування транспортних засобів, обладнання та іншої техніки.

3.2.23 Надання всіх видів транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових та інших послуг, у тому числі послуг щодо договорів консигнації.

3.2.24 Прокладання інженерних мереж, зовнішніх інженерних мереж, благоустрій територій.

3.2.25 Здійснення архітектурного та будівельного проектування, конструювання несучих та огороджувальних конструкцій, проектування внутрішніх інженерних мереж і систем, зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд, ведення робіт по розробці спеціальних розділів проектів, генерального плану, проведення технологічного проектування, робіт з опорядження конструкцій та устаткування, монтаж внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, улаштування транспортних споруд, захист конструкцій, устаткування та мереж.

3.2.26 Організація та ведення міжнародного та вітчизняного туризму.

3.2.27 Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі здійснення діяльності щодо імпорту та експорту різноманітних товарів і продукції.

3.2.28 Здійснення торгово-закупівельної та посередницької діяльності, а також проведення бартерних операцій.

3.2.29 Здійснення діяльності щодо побутового прокату товарно-матеріальних цінностей, у тому числі транспортних засобів.

3.2.30 Здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну та ін. з іноземною валютою відповідно до чинного законодавства.

3.2.31 Організація та здійснення букмекерської діяльності, здійснення діяльності по організації та утриманню тоталізаторів, гральних закладів, здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.

3.2.32 Благодійницька та спонсорська діяльність.

3.2.33 Надання послуг оренди майна.

3.2.34 Надання поліграфічних послуг, в т.ч. надання копій документів Товариства акціонерам на їх вимогу.

3.3 Для здійснення зазначених у Статуті видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство отримує відповідну ліцензію згідно з чинним законодавством України.

3.4 Товариство має право займатися зовнішньоекономічною-діяльністю по всім напрямах, зазначених в Статуті, у тому числі здійснювати експорт (імпорт, транзит) товарів (робіт, послуг) як власного, так і не власного виробництва як з переходом права власності на них до Товариства, так і без переходу права власності на них до Товариства.

3.5 Викладені мета та предмет діяльності Товариства не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють Товариство займатися будь-якою іншою діяльністю, яка сприяє досягненню мети Товариства, за виключенням тих видів, які заборонені чинним законодавством України.

 

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1 Товариство є власником:

 • майна, що передано йому засновниками, акціонерами;
 • послуг, що надаються Товариством в результаті господарської діяльності;
 • отриманих прибутків, а також іншого майна, придбаного ним на інших законних підставах.

4.2 Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства.

4.3 Джерелами формування майна Товариства є:

 • грошові та матеріальні внески акціонерів;
 • доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
 • доходи від цінних паперів;
 • придбане майно інших підприємств та організацій;
 • безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних осіб;
 • інші джерела, які не заборонені актами чинного законодавства України.

4.4 Товариство має право продавати, обмінювати, здавати в оренду, або передавати в заставу своє майно, відчужувати його іншими способами на користь юри­дичних та фізичних осіб.

 

5. СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1 Статутний (складений) капітал Товариства становить 1 377 990 (один мільйон триста сімдесят сім тисяч  дев’ятсот дев’яносто ) гривень.

5.2 Статутний (складений) капітал поділено на 5 511 960 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

5.3 Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

5.4 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного (складеного) капіталу у порядку, встановленому чинним за­конодавством України.

5.5 Розмір статутного (складеного) капіталу може бути збільшений (після реєстрації усіх попередніх випусків акцій та після повної сплати всіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної) шляхом:

 • додаткового випуску нових акцій;
 • обміну облігацій на акції;
 • збільшення номінальної вартості випущених акцій;
 • інші джерела визначені законодавством.

5.6 Розмір статутного (складеного) капіталу може бути зменшений при відсутності заперечень кредиторів шляхом зменшення:

 • номінальної вартості акцій;
 • кількості акцій шляхом викупу Товариством частини акцій у їх власників з метою анулюванням цих акцій.

 

6. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

6.1 Товариство створює резервний фонд в розмірі 25% статутного (складеного) капіталу Товариства.

6.2 Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5%  суми чистого прибутку Товариства до досягнення вказаного розміру.

6.3 Якщо після досягнення вказаного розміру, резервний фонд виявляється витраченим повністю чи частково, відрахування до нього поновлюються до досягнення повного його розміру.

 

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1 Усі акції Товариства є іменними. Форма існування акцій бездокументарна.

7.2 Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему.

7.3 Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі. Склад акціонерів Товариства та відомості про них містяться у зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів, який складається відповідно до чинного законодавства.

7.4 Акція дає акціонеру право на участь в прибутках Товариства, на отримання частини майна при ліквідації Товариства, а також на участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

7.5 Акції неподільні. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права по угоді між ними через одного з них або через загального представника.

7.6 Співвласники акцій солідарно відповідають по обов’язкам, покладених на акціонерів.

7.7 Товариство не розміщує жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

7.8 Акції можуть набуватись:

 • шляхом купівлі;
 • в порядку дарування;
 • в порядку спадкоємства та іншого правонаступництва;
 • іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.

7.9 Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

7.10 При додатковому випуску акцій в зв’язку із збільшенням статутного капіталу Товариства акції купуються на підставі договору з Товариством.

7.11 У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов’язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

7.12 Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.13 Товариство може приймати рішення про випуск привілейованих акцій. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25%.

7.14 Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

7.15 Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства визначається чинним законодавством.

7.16 За рішенням Наглядової ради Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, а саме: привілейовані акції, облігації, іменні та на пред’явника, процентні та цільові, з вільним обертанням та з обмеженим в цілому обігу, векселі: прості та переказні.

7.17 Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

7.18 Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства відсутнє.

7.19 Товариство зобов’язане у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які цього вимагають.

7.20 Інші питання обігу цінних паперів Товариства, не врегульовані цим Статутом, здійснюється з урахуванням норм чинного законодавства України.

 

8. ПРАВА, ОБОВۥЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

8.1 Акціонери Товариства – фізичні та юридичні особи, які придбали акції Това­риства.

8.2 Акціонери Товариства  мають всі права та обов’язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені чинним законодавством України. Кожна проста акція Товариства надає її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи право:

 • брати участь в управлінні Товариством лише в тих випадках і в порядку,
  визначеному цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;
 • голосувати на загальних зборах: одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;
 • отримувати дивіденди, що виплачуються з розрахунку на одну належну акцію: мають право особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів;
 • отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства;
 • отримувати інформацію про діяльність Товариства;
 • право прийняти пропозицію щодо продажу акцій за ринковою ціною особі (або особам, що діють спільно), яка придбала 50% та більше простих акцій Товариства;
 • право прийняти пропозицію Товариства щодо продажу акцій за ринковою ціною Товариству;
 • право вимагати обов’язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій за ринковою ціною, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення: злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства, зміни типу Товариства, вчинення значного правочину, зміни розміру статутного капіталу;
 • отримати акції Товариств-правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу;
 • право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій в загальній кількості простих акцій при додатковій емісії акцій;
 • ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішення на загальних зборах акціонерів;
 • отримувати інформацію щодо порядку включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах;
 • надавати пропозиції до порядку денного загальних зборів;
 • вносити пропозиції щодо нових кандидатів до органів Товариства;
 • бути обраним (акціонеру – фізичній особі або представнику юридичної особи – фізичній особі) до складу органів управління Товариства
 • мати необмежену кількість представників в наглядовій раді;
 • надавати та відкликати довіреність своєму представнику(ам) на участь у загальних зборах;
 • вносити без рішення наглядової ради пропозиції до порядку денного (акціонер або акціонери, які в сукупності володіють 10% та більше акцій Товариства);
 • вийти в установленому порядку з Товариства.

додаткові права акціонера або акціонерів, які в сукупності володіють 10% та більше акцій Товариства:

 • вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів;
 • оскаржувати до суду рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів;
 • самостійно скликати та проводити загальні збори акціонерів у випадку не прийняття наглядовою радою рішення про скликання загальних зборів на вимогу акціонерів;
 • отримувати відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів тільки за умови прийняття такого рішення загальними зборами;
 • призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків;
 • вимагати проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
 • право вимагати проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, обсяг та оплата якої встановлюється договором між акціонером та визначеним ним аудитором.

8.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

 • Дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.
 • Виконувати рішення загальних зборів та інших органів Товариства.
 • Виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
 • Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та діючим законодавством України.
 • Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
 • Нести інші обов’язки, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

8.4. Акціонери відповідають по зобовۥязаннях Товариства у межах вартості належних їм акцій.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1 Балансовий прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них видатків і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариство сплачує податки та ін­ші передбачені законодавством України платежі до державного бюджету. Чистий прибуток, що утворюється після здійснення вказаних розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і є його власністю.

9.2 Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9.3 Часткою чистого прибутку Товариства є дивіденди, що виплачуються акціонеру один раз на рік з розрахунку на одну належну йому акцію.

9.4 Виплата дивідендів здійснюється не пізніше 6 (шести) місяців після закінчення звітного року.

9.5 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Депонування невиплачених дивідендів здійснюється на рахунку Товариства.

9.6 Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами.

9.7 Для кожної виплати дивідендів наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

9.8 Дивіденди отримує акціонер, який включений до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, навіть якщо на дату отримання дивідендів ця особа вже не є акціонером.

9.9 Повідомлення акціонерам про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів надсилається листом.

 

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1 Управління Товариством здійснюють:

 • Загальні збори акціонерів – збори, вищий орган Товариства
 • Наглядова рада – рада Товариства
 • Виконавчий орган – одноосібний виконавчий орган Товариства
 • Ревізійна комісія – ревізійна комісія Товариства

10.2.     Загальні збори

10.2.1 Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2.2 Чергові загальні збори скликаються щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

10.2.3 Усі інші загальні збори, крім чергових, вважаються позачерговими.

10.2.4 У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, або їх представники.

10.2.5 Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

10.2.6 Керівники структурних підрозділів, відділів та служб, які не є акціонерами, мають право приймати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу.

10.2.7 Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджується наглядовою радою.

10.2.8 Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

10.2.9 Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим листом за вказаною у переліку акціонерів адресою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

10.2.10 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів..

10.2.11 Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів – не пізніше ніж за 7 днів до такої дати. При цьому наглядова рада товариства при розгляді пропозицій приймає рішення про включення нових кандидатів до бюлетенів не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення зборів.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням термінів, зазначених у цьому пункті.

10.2.12 В разі внесення змін до порядку денного загальних зборів, на сайті Товариства для ознайомлення акціонерів розміщується остаточний порядок денний, а також направляється листом кожному акціонеру, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

10.2.13 Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

10.2.14 В разі прийняття рішення наглядовою радою про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається акціонеру, який вніс пропозицію, листом, протягом трьох робочих днів з моменту його прийняття.

10.2.15 Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні та в робочий час, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

10.2.16 Загальні збори проводяться  за місцезнаходженням Товариства.

10.2.17 Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

10.2.18 Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою.

10.2.19 Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право на участь у загальних зборах.

10.2.20 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

10.2.21 У разі, якщо для участі в загальних зборах зۥявилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10.2.22 Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

10.2.23 Головою на загальних зборах може бути голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, яку уповноважить наглядова рада.

10.2.24 До виключної компетенції загальних зборів відноситься:

 

 • визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 • внесення змін до Статуту;
 • прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 • прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 • прийняття рішення про розміщення акцій;
 • прийняття рішення про збільшення статутного (складеного) капіталу;
 • прийняття рішення про зменшення статутного (складеного) капіталу;
 • прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
 • затвердження річного звіту Товариства;
 • розподіл прибутку і збитків Товариства;
 • прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства» ;
 • прийняття рішення про форму існування акцій;
 • затвердження розміру річних дивідендів;
 • прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 • обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 • обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
 • затвердження положень «Про загальні збори акціонерів» , «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», затвердження «Принципів (Кодексу) корпоративного управління»;
 • прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
 • обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 • прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 • прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту одноосібного виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
 • обрання комісії з припинення Товариства;
 • вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно Статуту, положення  Товариства «Про загальні збори акціонерів» .

10.2.25 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

10.2.26 Збори можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства.

10.2.27 Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 %  відсотків голосуючих акцій.

10.2.28 Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах.

10.2.29 У разі відсутності необхідного кворуму загальні збори скликаються повторно у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.2.30 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, крім проведення кумулятивного голосування.

10.2.31 Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

10.2.32 Голосування на зборах проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

10.2.33 Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

10.2.34 Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, надає лічильна комісія.

10.2.35 За підсумками голосування лічильною комісією складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії.

10.2.36 Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

10.2.37 Рішення з питань розділу 10 пункту 10.2.24 підпунктів 2,3,4,5,6,7 та 20  цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.2.38 Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування, що додається до протоколу загальних зборів.

10.2.39 Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення документів, пов'язаних з проведенням загальних зборів на сайті Товариства.

10.2.40 Протокол зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів.

10.2.41 Протокол підписується головою та секретарем зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом одноосібного виконавчого органу.

10.2.42 Позачергові  загальні збори скликаються наглядовою радою Товариства:

 • з власної ініціативи;
 • на вимогу одноосібного виконавчого органу;
 • на вимогу ревізійної комісії;
 • на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками більш як 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 • у разі неплатоспроможності Товариства;
 • у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

10.2.43 У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога про скликання подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ акціонерів, які вимагають скликання позачергових зборів.

10.2.44 У вимозі про скликання позачергових загальних зборів обґрунтовуються мотиви скликання позачергових зборів, а також наводиться проект порядку денного зборів, міститься інформація про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, підписи акціонерів, які подають вимогу.

10.2.45 У разі ініціації позачергових зборів акціонером (акціонерами) всі витрати на організацію, підготовку та проведення таких зборів покладаються на такого ініціатора (ініціаторів).

10.2.46 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.2.47 Порядок скликання та проведення чергових та позачергових зборів, право на участь у загальних зборах, повідомлення про проведення зборів, внесення пропозицій до порядку денного зборів, процедура винесення питань на обговорення, повноваження та представництво акціонерів, порядок голосування, прийняття рішення та складення протоколу загальних зборів визначаються положенням Товариства “Про загальні збори акціонерів”.

10.2.48 Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня (у такому випадку повторна реєстрація акціонерів (їх представників) не проводиться). Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.3. Наглядова рада

10.3.1 Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю одноосібного виконавчого органу Товариства в інтересах акціонерів у період між загальними зборами.

10.3.2 У своїй діяльності наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом,
Положенням «Про наглядову раду» та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

10.3.3 Наглядова рада підпорядкована зборам, рішення яких є для неї обов’язковими.

10.3.4 Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

10.3.5 Повноваження наглядової ради, які не належать до її виключної компетенції можуть здійснюватися виконавчим органом або загальними зборами. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.3.6 До виключної компетенції наглядової ради відноситься:

10.3.6.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства;

10.3.6.2 підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.3.6.3 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів за власною ініціативою та за пропозицією виконавчого органу, ревізійної комісії, акціонерів та в інших випадках передбачених законом;

10.3.6.4 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.3.6.5 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.3.6.6 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.3.6.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом, Положенням «Про наглядову раду» та чинним законодавством;

10.3.6.8 відкликання та обрання одноосібного виконавчого органу;

10.3.6.9 затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з одноосібним виконавчим органом та підписання такого договору;

10.3.6.10 прийняття рішення про відсторонення від виконання  повноважень одноосібного виконавчого органу та припинення дії договору укладеного з ним. Обрання  нового одноосібного виконавчого органу, або виконуючого обов’язки одноосібного виконавчого органу;

10.3.6.11 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.3.6.12 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.3.6.13 прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.3.6.14 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.3.6.15 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах строку, визначеного чинним законодавством;

10.3.6.16 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

10.3.6.17 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших обۥєднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.3.6.18 визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.3.6.19 прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства;

10.3.6.20 прийняття рішення щодо вчинення правочину до якого є заінтересованість;

10.3.6.21 прийняття рішення щодо відчуження активів Товариства;

10.3.6.22 вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно чинного законодавства України, цього Статуту, та положення Товариства «Про наглядову раду».

10.3.7 Наглядова рада Товариства обирається на загальних зборах на строк 3 роки.
Члени наглядової ради обираються загальними зборами, способом кумулятивного голосування.

10.3.8 Наглядова рада Товариства створюється у кількості 5 (пۥяти) осіб.    

10.3.9 До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори.

10.3.10 Членом наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які не можуть бути одночасно членом виконавчого органу чи ревізійної комісії. Члени наглядової ради повинні виконувати свої обов’язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.

10.3.11 Обрання членів наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

10.3.12 Склад та повноваження членів наглядової ради набувають чинності з моменту затвердження рішенням загальних зборів Товариства.

10.3.13 Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради необмежену кількість разів.

10.3.14 Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

10.3.15 У разі, якщо кількість членів наглядової ради складе менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для переобрання всього складу наглядової ради. В цьому випадку повноваження щодо скликання зборів надаються виконавчому органу.

10.3.16 Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів.

10.3.17 Організаційною формою роботи наглядової ради Товариства є засідання.

10.3.18 Засідання наглядової ради скликає її голова не менше одного разу на квартал.

10.3.19 Засідання наглядової ради Товариства також скликається на вимогу членів ради, одноосібного виконавчого органу, ревізійної комісії, та інших осіб, визначених Статутом та положеннями Товариства.

10.3.20 При переобранні членів наглядової ради, загальні збори припиняють повноваження одночасно всіх членів наглядової ради до обрання її повного складу.

10.3.21 Протоколи засідань та інші документи наглядової ради веде постійний секретар наглядової ради.

10.3.22 За рішенням голови наглядової ради протокол засідання ради може вести корпоративний секретар Товариства.

10.3.23 Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Умови оплати визначаються відповідно до Договору та положення «Про наглядову раду».

10.3.24 Правовий статус, склад та повноваження наглядової ради, порядок проведення засідань наглядової ради, прийняття рішень, підстави та порядок припинення повноважень членів наглядової ради визначаються положенням Товариства «Про наглядову раду».

10.4. Виконавчий орган

10.4.1 Одноосібним постійно діючим виконавчим органом Товариства є генеральний директор,  який здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства і діє згідно Статуту та положення  «Про виконавчий орган».

10.4.2 Генеральний директор вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

10.4.3 Генеральний директор обирається наглядовою радою Товариства.

10.4.4 Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

10.4.5 Термін дії повноважень генерального директора – 4 (чотири) роки.

10.4.6 Генеральний директор не може бути членом наглядової ради або ревізійної комісії.

10.4.7 Генеральний директорпідзвітний загальним зборам та наглядовій раді Товариства.

10.4.8 У своїй діяльності одноосібний виконавчий орган керується чинним законодавством, Статутом, положенням «Про виконавчий орган» та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

10.4.9 В межах своєї компетенції одноосібний виконавчий орган Товариства:

10.4.9.1 Визначає організаційну структуру Товариства.

10.4.9.2 Розробляє основні напрямки діяльності Товариства.

10.4.9.3 Планує діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, відділень, представництв, дочірніх підприємств та відокремлених структурних підрозділів, організовує та контролює їх роботу, розробляє поточні фінансові звіти.

10.4.9.4 Виносить на розгляд наглядової ради з подальшим винесенням на затвердження загальних зборів річний баланс та проекти планів діяльності Товариства на наступний рік.

10.4.9.5 Укладає угоди про передачу під заставу майна, отримання та надання позик, кредитів, гарантій, поруки, відчуження, оренди нерухомого майна Товариства та іншого майна, що належить до основних фондів Товариства.

10.4.9.6 Затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та наглядової ради.

10.4.9.7 Визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, керівників його відокремлених структурних підрозділів, філій, відділень, представництв, дочірніх підприємств.

10.4.9.8 Приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень та подає їх на затвердження наглядової ради.

10.4.9.9 Вносить пропозиції на розгляд загальних зборів та наглядової ради щодо викупу Товариством випущених ним акцій, а також про подальший перепродаж, розповсюдження або анулювання викуплених таким чином акцій.

10.4.9.10 Приймає рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10% від вартості активів  за даними останньої річної звітності Товариства.

10.4.9.11 Організовує випуск та розміщення цінних паперів.

10.4.9.12 Приймає та погоджує з наглядовою радою рішення про участь Товариства у створенні спільних підприємств, дочірніх підприємств, господарських товариств  та виходу з їх складу.

10.4.9.13 Приймає рішення про призначення та звільнення керівників відокремлених структурних підрозділів, філій, відділень, дочірніх підприємств та представництв.

10.4.9.14 Вирішує питання матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства.

10.4.9.15 Контролює діяльність спільних підприємств, господарських товариств, дочірніх підприємств створених  за участю Товариства.

10.4.9.16 Визначає стратегію маркетингу, ринку збуту, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення.

10.4.9.17 Генеральний директор, або виконуючий обов’язки генерального директора без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх органах державної виконавчої влади, в підприємствах, установах та організаціях, як на території України, так і за її межами та видає доручення іншим особам Товариства для здійснення таких дій.

10.4.9.18 Укладає правочини (угоди, договори, контракти, тощо), що в межах його компетенції, визначеної законодавством та Статутом.

10.4.9.19 Відкриває у банківських та інших фінансово - кредитних установах поточні, депозитні та інші рахунки Товариства, в т.ч. в іноземній валюті.

10.4.9.20 Затверджує ціни та тарифи на продукцію та послуги, що вироблені Товариством.

10.4.9.21 Затверджує положення “Про відокремлені структурні підрозділи Товариства”.

10.4.9.22 Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку.

10.4.9.23 Здійснює інші дії, що необхідні для забезпечення виконання рішень органів управління Товариством, а також для досягнення цілей Товариства.

10.4.9.24 Генеральний директор розглядає та вирішує будь-які інші питання, винесені на його розгляд Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, якщо ці питання, які визначені наглядовою радою, ревізійною комісією чи іншими особами не відносяться до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради.

10.4.10 Повноваження генерального директора встановлюються чинним законодавством України, Статутом, положенням Товариства «Про виконавчий орган» та  трудовим договором укладеним з ним.

10.4.11 Повноваження генерального директораприпиняються за рішенням наглядової ради.

10.4.12 Генеральний директор, або виконуючий обов’язки генерального директора вправі без довіреності діяти від імені та в інтересах Товариства, отримувати, подавати, підписувати та затверджувати всі можливі документи,  вчиняти правочини від імені Товариства, вчинення яких віднесено до його компетенції.

10.4.13 У разі відсутності через хворобу, відрядження або відпустки генерального директора, право виступати від імені Товариства без довіреності має перший заступник генерального директора.

10.4.14 Повноваження генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.4.15 Порядок роботи та прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, підстави та порядок припинення повноважень визначаються положенням Товариства  «Про виконавчий орган».

10.5. Ревізійна комісія

10.5.1 Ревізійна комісія – орган Товариства, що здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Товариства, підрозділів та служб, філій та представництв, що знаходяться на балансі Товариства.

10.5.2 У своїй діяльності ревізійна комісія Товариства керується чинним законодавством, Статутом, положенням «Про ревізійну комісію» та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

10.5.3 Ревізійна комісія здійснює перевірку та ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства один раз на рік.

10.5.4 Спеціальні перевірки можуть здійснюватись за рішенням загальних зборів, наглядової ради, з власної ініціативи ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

10.5.5 Ревізійна комісія Товариства обирається в складі 3 (трьох) осіб.

10.5.6 Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

10.5.7 Термін дії повноважень членів ревізійної комісії –  3 (три) роки.

10.5.8 Члени ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, а також з числа юридичних осіб – акціонерів.

10.5.9 Членами ревізійної комісії не можуть бути:

 • члени наглядової ради, генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 • члени інших органів Товариства.

10.5.10 Голова ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів членів комісії з їх числа.

10.5.11 Організаційною формою роботи ревізійної комісії є засідання.

10.5.12 Засідання проводиться згідно прийнятого плану, а також перед початком перевірки, ревізії, або за їх результатами.

10.5.13 Засідання проводить голова ревізійної комісії Товариства.

10.5.14 Протоколи засідань веде секретар ревізійної комісії.

10.5.15 Члени ревізійної комісії мають право вимагати позачергового скликання зборів, якщо потрібно невідкладне рішення.

10.5.16 Ревізійна комісія, в межах своєї компетенції, має право:

 • протягом п’яти робочих днів після письмового запиту, одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи;
 • вимагати скликання загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у виробничо-господарській, фінансовій, правовій діяльності Товариства;
 • вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції ревізійної комісії;
 • піднімати питання про відповідальність працівників Товариства в разі порушення ними положень, правил та інструкцій, що прийняті в Товаристві;
 • вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, бути присутніми на зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

10.5.17 Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома загальних зборів, наглядової ради та одноосібного виконавчого органу результати здійснених перевірок та ревізій у формі письмових звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління та загальних зборах акціонерів.

10.5.18 Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергових зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, або виявлені зловживання посадових осіб Товариства.

10.5.19 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує акт та висновки по підсумкам перевірок, які повинні бути підписані всіма членами комісії, або кожним у частині, що стосується предмету його перевірки.

10.5.20 Правовий статус, склад та повноваження ревізійної комісії, порядок проведення засідань ревізійної комісії, прийняття рішень, підстави та порядок припинення повноважень членів ревізійної комісії визначаються положенням Товариства «Про наглядову раду».

 

11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК , ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ У ТОВАРИСТВІ

11.1 В Товаристві здійснюється податковий, оперативний, бухгалтерський та статистичний облік результатів своєї діяльності у порядку, який визначений законодавством України, та несе відповідальність за його достовірність.

11.2 Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюється у встановленому зборами порядку бухгалтерією, ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами та, в разі необхідності, також іншими органами правління Товариства та іншими державними органами у межах їх компетенції.

11.3 Фінансова діяльність Товариства контролюється компетентними органами державної виконавчої влади лише в частині обов’язкових платежів, що передбачені чинним законодавством України.

11.4 Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бух­галтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначається чинним законодавством.

11.5 Товариство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не менше одного разу на рік, а позачергові ревізії – за вимогою акціонерів, яким належить не менш як 10% голосів та інших випадках, які визнані необхідними зборами акціонерів.

11.6 Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

 

12. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО

12.1 Наглядова рада та виконавчий орган Товариства забезпечують розробку та впровадження в товаристві сучасної інформаційної політики через Положення «Про інформаційну політику», яке затверджується Наглядовою радою Товариства.

12.2 Товариство розкриває інформацію відповідно до чинного законодавства України в порядку, передбаченому Статутом Товариства, відповідними внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України.

12.3 Товариство забезпечує доступ акціонерів, членів наглядової ради, ревізійної комісії до інформації в межах повноважень кожного з органів, які визначені Статутом.

12.4 Товариство надає доступ вичерпно переліченим особам підпунктом 12.3. пункту 12 цього Статуту до таких документів:

 • Статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи;
 • положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи;
 • принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 • протоколи загальних зборів;
 • висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства;
 • річну фінансову звітність;
 • документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 • проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 • перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу  та/або класу належних їм акцій;
 • особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

12.5 Акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право ознайомитися з документами, що визначені в Статуті Товариства, в приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

12.6 Товариство розміщує інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

12.7 В разі бажання акціонера отримати копії документів,  останній повинен оплатити витрати за виготовлення документів та при необхідності витрати пов’язані з пересиланням документів поштою, відповідно до розробленого  Товариством кошторису, в порядку, передбаченому положенням «Про інформаційну політику  товариства».

12.8 Товариством визначена інформація, яка є конфіденційною і до якої обмежений доступ третіх осіб, що визначається  положенням «Про інформаційну політику товариства».

 

13. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

13.1 Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства і залучених працівників.

13.2 Товариство має право залучати до роботи спеціалістів (у тому числі іноземних), самостійно визначати форми, системи, розмі­ри і види оплати їхньої праці.

 

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1 Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є компетенцією загальних       зборів акціонерів.

14.2 Рішення зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш   як 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

14.3 Зміни та доповнення до Статуту  підлягають державній реєстрації згідно чинного законодавства України.

 

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА
            

15.1 Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення)  або ліквідації, відповідно до діючого законодавства України.

15.2 Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, вирішує питання про ліквідаційну комісію, встановлює порядок та строк проведення реорганізації або ліквідації Товариства, а також строк для подання кредиторами своїх претензій до Товариства.

15.3 З моменту призначення ліквідаційної комісії, до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства.

15.4 Ліквідаційна комісія публікує в одному з офіційних видань преси, визначеному на загальних зборах, інформацію про ліквідацію Товариства, порядок та строк заявлення кредиторами претензій.

15.5 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, приймає заходи, щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та представляє його вищому органу Товариства, або іншому органу, що прийняв рішення про ліквідацію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджується аудитором, аудиторською фірмою.

15.5 Претензії кредиторів до Товариства, що ліквідується, задовольняються із майна Товариства.

15.6 Претензії, заявлені та виявлені після закінчення  строку встановленого для їх заявлення, задовольняються після задоволення першочергових  претензій, а також претензій, виявлених та заявлених у встановлений  строк.

15.7 Претензії, які не задоволені за нестачею майна, вважаються  погашеними, так само, як і претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитори  на протязі місячного строку, з дня одержання  повідомлення про повне або часткове невизнання претензій не подали позов до суду, або господарського суду для задоволення їх вимог.

15.8 Грошові кошти, що є у Товариства, в тому числі й виручка від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, з оплати праці  працівників Товариства, розрахунку з кредиторами та виконання інших зобов’язань розподіляються  ліквідаційною комісією серед акціонерів, пропорційно кількості акцій.

15.9 Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, на підставі чинного законодавства України.

15.10 У разі реорганізації Товариства, працівникам, яких звільнено, гарантується  додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

15.11 Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим  з моменту внесення запису  про це до Єдиного Державного Реєстру Підприємств і Організацій України (ЄДРПОУ).

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1 У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується діючим законодавством України.

16.2 У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втратять силу внаслідок змін законодавства України, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.

16.3 Якщо при відчуженні або придбанні акцій Товариства змінюється кількість акціонерів Товариства, внаслідок чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству, Товариство в цих питаннях керується виключно чинним законодавством до моменту затвердження нової редакції Статуту.

 

 

За дорученням загальних зборів акціонерів

 

Генеральний директор
ПАТ "Трест Київспецбуд"

 

____________________________________

 

Борисенко С.І.

<<Архив>>

 

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект