Про загальні збори акціонерів

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Трест Київспецбуд"
Протокол N 22
від "26" квітня 2017 р.
Голова загальних зборів акціонерів
Сович В.П.
______________________________
(підпис)
Секретар загальних зборів акціонерів
Крамар С.І.

______________________________
(підпис)

Положення
«ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ»
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 04012744

 

Київ 2017 р.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акціонер(и)

Означає акціонера(ів) Товариства

Загальні збори

означає загальні збори акціонерів Товариства

Закон

означає закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року N 514-VI

Положення

означає положення про загальні збори акціонерів

Виконавчий орган

означає одноосібний виконавчий орган Товариства (генеральний директор)

Ревізійна комісія

означає ревізійну комісію Товариства

Статут

означає Статут Товариства

Товариство

означає Приватне акціонерне товариство “Трест Київспецбуд”, код ЄДРПОУ 04012744


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.2 Положення визначає правовий статус загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд», порядок їх проведення, компетенцію, принципи прийняття зборами рішень.

1.3 Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише загальними зборами акціонерів Товариства.

1.4 Терміни, що наводяться в цьому положенні з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті.

1.5 Заголовки статей і пунктів, а також зміст наведено в даному положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

1.6 Положення відповідає і доповнює Статут Товариства. В частині, де положення не відповідає Статуту, згодитися по Статуту.

ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1.7 Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. Збори можуть бути річними черговими та позачерговими.

1.8 У своїй діяльності загальні збори керуються чинним законодавством, Статутом Товариства та цим положенням.

1.9 Товариство проводить річні загальні збори не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

1.10 На чергових річних загальних зборах обов’язково розглядаються питання затвердження річного звіту Товариства, розподілу прибутку та збитків Товариства та приймається рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів Товариства   також обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 16 та 18 ст. 1.14. даного Положення.

1.11 Загальні збори можуть розглядати будь-які питання, які, відповідно до Статуту Товариства, цього положення та чинного законодавства України віднесено до компетенції загальних зборів і включені до порядку денного зборів з додержанням відповідних вимог.

1.12 Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові збори можуть проводитися у будь-який час відповідно до Статуту Товариства, цього положення та чинного законодавства України.

КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

1.13 Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

1.14 До виключної компетенції загальних зборів Товариства належить:

 • визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 • внесення змін до Статуту;
 • прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 • прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 • прийняття рішення про розміщення акцій;
 • прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 • прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 • прийняття рішення про дроблення  або консолідацію;
 • затвердження річного звіту Товариства;
 • розподіл прибутку і збитків Товариства;
 • прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених статею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 • прийняття рішення про форму існування акцій;
 • затвердження розміру річних дивідендів;
 • прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 • обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 • затвердження положень «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», затвердження «Принципів (Кодексу) корпоративного управління», а також внесення змін до них;
 • прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 • обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 • прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 • прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту одноосібного виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
 • обрання комісії з припинення Товариства;
 • створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 • реорганізація дочірніх підприємств, філій і представництв, затвердження їх Статутів і положень;
 • прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів;
 • прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів за рахунок Товариства у випадку, коли загальні збори акціонерів проводяться за ініціативою акціонерів або наглядової ради;
 • за поданням наглядової ради затвердження складу лічильної комісії та/або затвердження умов договору щодо передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію;
 • встановлення залежності членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер;
 • прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 • прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які учинятимуться Товариством протягом не більше одного року;
 • прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера(ів) на проведення аудиторської перевірки Товариства, якщо така перевірка проводилась на вимогу акціонера(ів).

3.4. Збори можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства.

ПРАВО НА УЧАСТЬ У ЗБОРАХ

1.15 У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні перставник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

1.16 Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

1.17 Перелік акціонерів складається в порядку, встановленому законодавством, на дату, визначену наглядовою радою. Ця дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів  і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення зборів.

1.18 Члени органів управління Товариством, які не є акціонерами, мають право приймати участь у роботі зборів з правом дорадчого голосу.

1.19 Акціонер має право приймати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати особисто або через уповноваженого представника.

1.20 Акціонера – юридичну особу на зборах представляє її керівник або уповноважений представник.

1.21 Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, держави чи територіальної громади.

1.22 Посадові особи Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на загальних зборах акціонерів.

1.23 Представник акціонера на зборах діє відповідно до повноважень, визначених чинним законодавством України або довіреністю, складеною у письмовій формі відповідно до вимог чинного законодавства.

1.24 Довіреність на право участі у зборах та голосування повинна містити відомості про представника та особу, яку представляють (прізвище, ім’я, по-батькові або найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані).

1.25 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується  депозитарною установою або нотаріусом,  або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії

1.26 У випадках, не заборонених чинним законодавством України, довіреність на право участі та голосування у зборах, може бути посвідчена нотаріусом іноземної держави. Така довіреність повинна бути легалізована, перекладена українською мовою відповідно до чинного законодавства України.

1.27 Довіреність від імені акціонера – юридичної особи видається за підписом її керівника або іншої особи, уповноваженої на це установчими документами, та скріплюється печаткою цієї юридичної особи.

1.28 Керівник акціонера – юридичної особи бере участь у роботі зборів без довіреності на підставі документів, що підтверджують його повноваження.

1.29 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

1.30 У випадку, коли акція Товариства знаходиться у спільній власності декількох осіб, то правомочності по голосуванню на зборах здійснюються на їх розсуд одним з учасників спільної власності або їх спільним представником. Повноваження таких осіб повинні бути належним чином оформлені.

 

ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗБОРІВ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ

1.31 Річні загальні збори Товариства скликаються один раз на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

1.32 Письмове повідомлення про проведення зборів Товариства та проект порядку денного надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Письмове повідомлення направляється простим листом за вказаною в переліку акціонерів адресою.

1.33 Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

1.34 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п.1.36. цього Положення.  

1.35 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів товариства затверджується наглядовою радою.

1.36 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів включає в себе такі дані:

 • повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 • дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу) проведення загальних зборів;
 • час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах;
 • дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах;
 • перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 • адресу власного веб-сайту, на якому розміщенна інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 • порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

1.37 Загальні збори акціонерів проводяться за місцезнаходженням Товариства.

1.38 Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні та в робочий час або такі документи можуть надаватися в електронній формі, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього ж закону.

1.39 За надання необхідних документів, що стосуються загальних зборів, відповідає корпоративний секретар Товариства.

1.40 У разі відсутності корпоративного секретаря Товариства, у повідомленні про проведення загальних зборів зазначається особа органу Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

1.41 Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не вносить змін до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

1.42 Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів, в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції та /або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції направляються виконавчому органу Товариства рекомендованим листом.

1.43 Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

1.44 В разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів чи у зв’язку з виправленням помилок, товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або розміщує на веб-сайті Товариства відповідну інформацію про зміни для ознайомлення акціонерами.

1.45 Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів – акціонери, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

1.46 Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього положення. У разі ініціації позачергових зборів акціонером всі витрати на організацію, підготовку та проведення таких зборів покладаються на такого ініціатора.

1.47 У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

1.48 Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не вносить змін до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також включається до порядку денного.

1.49 Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

 • недотримання акціонерами строку, встановленого цим положенням;
 • неповноти даних про акціонера, що вносить пропозиції до порядку денного загальних зборів.

1.50 Мотивоване рішення наглядової ради Товариства про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається акціонеру, який вніс пропозицію, рекомендованим листом, протягом трьох днів з моменту його прийняття.

1.51 Товариство може проводити позачергові загальні збори акціонерів.

1.52 Позачергові загальні збори акціонерів скликаються наглядовою радою:

 • з власної ініціативи;
 • на вимогу виконавчого органу;
 • на вимогу ревізійної комісії;
 • на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками більш як 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 • у разі неплатоспроможності Товариства;
 • у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

1.53 Вимога щодо скликання позачергових зборів подається виконавчому органу у вигляді листа з супровідною запискою на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, де обґрунтовуються мотиви скликання позачергових зборів, а також наводиться проект порядку денного зборів. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

1.54 Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства вказуючи також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

1.55 Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнятою в разі:

 • якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 • неповноти даних, передбачених цим положенням.

1.56 Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається виконавчому органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання не пізніше трьох днів з моменту його прийняття.

1.57 Наглядова рада не вносить змін до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

1.58 Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

1.59 Наглядова рада може прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

1.60 У разі якщо протягом строку, зазначеного цим положенням, наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

РЕЄСТРАЦІЯ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)

1.61 Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

1.62 В день проведення зборів реєстрацію акціонерів проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

1.63 Реєстраційна комісія:

 • здійснює від імені виконавчого органу реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у зборах;
 • підтверджує повноваження осіб, що беруть участь у загальних зборах (акціонерів та їх представників);
 • визначає кількість голосів, належних представникам акціонерів;
 • видає бюлетені (картки) для голосування;
 • визначає наявність або відсутність кворуму на зборах;
 • здійснює інші функції, покладені на неї виконавчим органом Товариства.

1.64 Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) в разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі в загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

1.65 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії.

1.66 Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

1.67 Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

1.68 Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі в загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

1.69 До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь в загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах зۥявилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

1.70 У разі, коли представник акціонера, якому довіреність видана раніше, але який вже зареєструвався для участі в зборах, а інший представник, довіреність якому видана пізніше і який теж прибув на загальні збори акціонерів, реєстраційна комісія реєструє іншого представника до списку зареєстрованих для участі в загальних зборах з наступним позбавленням права попередньо зареєстрованого представника на участь в загальних зборах, при цьому робиться відповідний запис щодо законності заміни представника згідно пред’явленої довіреності другого представника. Така заміна фіксується в протоколі реєстраційної комісії.

1.71 У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

1.72 Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах. У разі відсутності необхідного кворуму загальні збори переносяться на інший день і скликаються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

1.73 Діяльність реєстраційної комісії фіксується протоколом, який підписується головою реєстраційної комісії. У протоколі зазначається: прізвище, ім’я, по батькові осіб, що здійснюють реєстрацію; місце та дата проведення реєстрації; час початку та закінчення реєстрації; вказівка на те, що реєстрація відбувається відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України; загальна кількість акціонерів Товариства згідно із зведеним обліковим реєстром (переліком акціонерів); загальна кількість акцій Товариства, кількість зареєстрованих осіб (акціонерів та їх представників); загальна кількість акцій, що належить зареєстрованим особам; зміст звернень осіб, що здійснюють контроль за реєстрацією, на порушення з боку комісії тощо.

1.74 Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотків голосів, та/або Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України можуть призначати своїх представників для контролю за реєстрацією акціонерів для участі у зборах, про що вони попередньо повідомляють листом виконавчий орган Товариства.

1.75 Реєстрація акціонерів (їх представників) фіксується в журналі реєстрації, форма якого попередньо затверджується наглядовою радою Товариства. Журнал реєстрації ведеться головою реєстраційної комісії, підписується ним, головою та секретарем загальних зборів.

1.76 Особи, які беруть участь у зборах з правом голосування проходять реєстрацію, пред’являючи при цьому власний паспорт, а представник, крім того, довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену відповідно до вимог законодавства.

1.77 При реєстрації акціонеру видається бюлетень для голосування.

1.78 Акціонер при отриманні бюлетеня для голосування розписується у журналі реєстрації.

ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

1.79 Відкриває загальні збори акціонерів та головує на них голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою. Фіксує ведення зборів секретар зборів, який уповноважений наглядовою радою. У випадку скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів – акціонером або уповноваженим ним представником.

1.80 Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

1.81 Голова зборів надає слово голові реєстраційної комісії для оголошення протоколу реєстрації та визначення наявності або відсутності кворуму. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

1.82 У разі відсутності необхідного кворуму, збори скликаються повторно у порядку встановленому чинним законодавством України.

1.83 При наявності кворуму збори оголошуються відкритими. Рішення приймається простою більшістю голосів.

1.84 Голова зборів керує роботою зборів, підтримую порядок, координує та контролює роботу лічильної комісії, забезпечує права акціонерів на висловлення своєї думки з питань, що обговорюються.

1.85 Секретар зборів відповідає за ведення протоколу зборів, а також за достовірність відомостей, що до нього заносяться.

1.86 До початку розгляду питань порядку денного загальні збори визначають порядок своєї роботи, а саме:

 • доповідачів та співдоповідачів з питань порядку денного;
 • регламент доповідачів (співдоповідачів) та осіб, що виступають у дебатах;
 • присутніх на зборах запрошених осіб, в тому числі спеціалістів, експертів, представників державних органів і засоби масової інформації;
 • приймають рішення про проведення аудіо- (відео-) запису;
 • інші питання порядку ведення зборів.

1.87 Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, надає лічильна комісія.

1.88 В Товаристві існує постійно діюча лічильна комісія.

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗБОРАМИ РІШЕНЬ

1.89 Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, крім проведення кумулятивного голосування.

1.90 Голосувати на зборах мають право акціонери та їх представники, що зареєструвалися для участі в зборах у встановленому порядку.

1.91 Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

1.92 Проекти рішень по питанням порядку денного вправі пропонувати будь-який акціонер, наглядова рада, ревізійна комісія та виконавчий орган Товариства.

1.93 У випадку викупу Товариством  власних акцій для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання, голосування і визначення кворуму на зборах провадиться без урахування таких акцій.

1.94 Голосування на загальних зборах Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

1.95 Бюлетень для голосування (кумулятивного голосування) містить:

 • повне найменування акціонерного Товариства;
 • дату і час початку проведення загальних зборів;
 • перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань; (перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку- у разі кумулятивного голосування);
 • варіанти голосування за кожний проект рішення (написи: «за», «проти», «утримався») (місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата – у разі кумулятивного голосування);
 • застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
 • зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать (зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру – у разі кумулятивного голосування).

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).    

Форма та текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою не пізніше 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених вище, не враховуються під час підрахунку голосів.

1.96 Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 19 пункту 3.2 розділу третього даного положення приймається більш як 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

1.97 Голова зборів не вправі редагувати проекти рішень, що вносяться наглядовою радою, ревізійною комісією, виконавчим органом, акціонерами, що у сукупності володіють більш як 10 % акцій, крім випадків очевидних граматичних помилок.

1.98 Акціонери (їх представники) мають право зняти свої пропозиції до початку голосування.

1.99 У випадку якщо на голосування ставиться декілька варіантів (проектів) рішень по питанню порядку денного, акціонер (його представник) може голосувати по кожному з варіантів (проектів) рішення. Прийнятим вважається варіант, який набрав найбільшу кількість голосів.

1.100 Якщо жоден із запропонованих варіантів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться повторне голосування. Для повторного голосування пропонуються два варіанти рішень, які набрали найбільше число голосів у першому турі голосування. Якщо при повторному голосуванні жоден з проектів не набере необхідної кількості голосів, питання знімається з обговорення. Наглядова рада, ревізійна комісія, виконавчий орган, акціонери, що у сукупності володіють більш як 10 % акцій Товариства можуть запропонувати зборам знову розглянути дане питання після обговорення та голосування з інших питань порядку денного з пропозицією нових формулювань. Збори зобов’язані знову розглянути зняте з обговорення питання, якщо зазначені особи наполягають на цьому.

1.101 Голова зборів ставить на голосування проект рішення, пропонуючи зборам по черзі наступні варіанти голосування по кожному проекту: «за», «проти», «утримався».

1.102 Підрахунок голосів здійснюється лічильною комісією.

1.103 До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

1.104 Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

1.105 Лічильна комісія надає розۥяснення по порядку голосування з питань порядку денного, забезпечує встановлений порядок голосування та права акціонерів на участь у голосуванні, підраховує голоси та підводить підсумки голосування.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначається:

 • дата проведення голосування;
 • питання, винесене на голосування;
 • рішення і кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
 • кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 • кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

            У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

 • дата проведення голосування;
 • кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
 • кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 • кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

             Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводиться голосування.

1.106 Протокол лічильної комісії з підсумками голосування підписується всіма членами лічильної комісії та додається до протоколу загальних зборів.

1.107 У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

8.19.    Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення документів, пов'язаних з проведенням загальних  зборів на сайті Товариства.

ПРОТОКОЛ ЗБОРІВ

1.108 Протокол зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів.

1.109 Протоколом загальних зборів оформлюються рішення зборів.

1.110 До протоколу загальних зборів вносяться відомості про:

 • дату, час і місце проведення загальних зборів;
 • дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 • загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 • загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
 • кворум загальних зборів;
 • головуючого та секретаря  загальних зборів;
 • склад лічильної комісії загальних зборів;
 • порядок денний загальних зборів;
 • основні тези виступів;
 • порядок голосування на зборах; підсумки голосування із зазначенням результатів голосування;
 • рішення, прийняті загальними зборами.

1.111 До протоколу загальних зборів додається перелік акціонерів, які мають право на участь в зборах, складений в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, протокол реєстраційної комісії, лічильної комісії, а також прийняті зміни та доповнення до установчих документів Товариства, внутрішніх положень Товариства, та інші документи при необхідності.

1.112 Протокол загальних зборів Товариства, підписаний головою та секретарем зборів, підшивається, скріплюється підписом одноособового виконавчого органу Товариства.

1.113 Протоколи загальних зборів зберігаються виконавчим органом Товариства протягом всього строку діяльності Товариства..

ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ  ЗБОРІВ

1.114 Виконання рішень зборів організовує одноосібний виконавчий орган Товариства. Контроль за виконанням здійснює наглядова рада Товариства.

1.115 Рішенням зборів може бути передбачений окремий порядок його виконання та контролю над його виконанням.

1.116 Рішення загальних зборів обов’язкові для виконання органами управління Товариства та акціонерами.

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.117 Дане положення приймається загальними зборами простою більшістю голосів. Зміни та доповнення до цього положення вносяться за рішенням загальних зборів, які також приймаються простою більшістю голосів.

1.118 Відносини, не врегульовані цим положенням, вирішуються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

 

За дорученням загальних зборів акціонерів

Голова Загальних зборів

 
Сович В.П.___________________

<<Архив>>

 

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект