Про ревізійну комісію

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
"Трест Київспецбуд"
Протокол N 22
 від "26" квітня 2017 р.
Голова загальних зборів акціонерів
Сович В.П.

 

______________________________
(підпис)
Секретар загальних зборів акціонерів
Крамар С.П.

______________________________
(підпис)

Положення
«ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ»
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"
ідентифікаційний код юридичної особи 04012744

 

Київ 2017 р.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Акціонер(и)

Означає акціонера(ів)  Товариства

Загальні бори

означає загальні збори акціонерів Товариства

Закон

означає закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 року N 514-VI

Наглядова рада

означає наглядову раду Товариства

Положення

означає положення про ревізійну комісію Товариства

Виконавчий орган

означає одноосібний виконавчий орган Товариства (генеральний директор)

Ревізійна комісія

означає ревізійну комісію Товариства

Статут

означає Статут Товариства

Товариство

означає Приватне акціонерне товариство “Трест Київспецбуд”, код ЄДРПОУ 04012744

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дане положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та рекомендацій Принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.2 Положення визначає організацію роботи ревізійної комісії, порядок обрання членів ревізійної комісії та припинення їх повноважень, порядок діяльності ревізійної комісії, а також права, обов’язки, відповідальність та порядок винагороди членів ревізійної комісії Товариства.

1.3 Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише загальними зборами.

1.4 Терміни, що наводяться в цьому положенні з великої літери, та не визначені в ньому окремо, мають ті ж самі значення, що й у Статуті.

1.5 Заголовки статей і пунктів, а також зміст наведено в даному положенні виключно для зручності посилання та не впливають на тлумачення.

1.6 Положення відповідає і доповнює Статут Товариства. В частині, де положення не відповідає Статуту, згодитися по Статуту.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

2.1 Ревізійна комісія є органом Товариства, який перевіряє фінансово-господарську діяльність         Товариства.

2.2 Завдання ревізійної комісії полягає у здійсненні планових та спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

2.3 Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок загальним зборам та        наглядовій раді.

2.4 Компетенція ревізійної комісії визначається чинним законодавством України, Статутом та цим положенням.

3. СКЛАД РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТА ОБРАННЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ

3.1 Ревізійна комісія Товариства складається з 3 членів. До складу ревізійної комісії входять: голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії (обирають між собою секретаря).

3.2 Членами ревізійної комісії не можуть бути:

 • юридичні особи;
 • особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
 • члени наглядової ради;
 • одноосібний виконавчий орган (генеральний директор);
 • корпоративний секретар;
 • члени лічильної комісії;
 • члени інших органів Товариства;
 • інші особи, обмеження щодо членства яких у ревізійній комісії встановлено законом;
 • особи, яким заборонено займатися цим видом діяльності;
 • особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;
 • особи, які не відповідають вимогам, встановленим Статутом, положенню та рішенням загальних зборів;
 • родичі керівників Товариства (членів наглядової ради, виконавчого органу).

3.3 Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства або їх представники.

3.4 Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

3.5 Ревізійна комісія обирається загальними зборами.

3.6 Обрання членів ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

3.5. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами, способом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, і акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

3.6. У разі перевищення загальної кількості голосів, зазначених акціонером в бюлетені для кумулятивного голосування, над кількістю голосів, наданих йому для голосування, такий бюлетень буде вважатися недійсним, в зв’язку із неможливістю чіткого визначення з нього волевиявлення акціонера.

3.7.  У разі якщо в бюлетені для кумулятивного голосування акціонером зазначена кількість голосів менша за кількість голосів, наданих йому для голосування, то всі невіддані за висунутих кандидатів голоси враховуються при підрахунку результатів голосування як такі, що «утримався».

3.8.  Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу ревізійної комісії, перевищує кількісний склад цього органу у зв’язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну найменшу кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу ревізійної комісії, то проводиться повторне кумулятивне голосування серед кандидатів попереднього туру голосування. В разі відсутності змін після повторного голосування оголошується перерва. Якщо кандидати в ревізійну комісію  з рівною найменшою кількістю голосів є представниками від одного акціонера, то даний акціонер повинен самостійно визначитися кому зі своїх кандидатів він віддасть більше голосів. У випадку якщо кандидати до складу ревізійної комісії є представниками різних акціонерів, то перевага віддається кандидату від акціонера у якого менша кількість акцій. Для повторного кумулятивного голосування необхідно виготовити додаткові бюлетені для голосування по даному питанню.

3.9. Обраними до ревізійної комісії вважаються особи, які за результатами кумулятивного голосування набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

3.10. Голова ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів членів комісії з їх числа.

3.11. У разі, якщо  кількість членів ревізійної комісії стає меншою ніж 2/3 загальної кількості членів, наглядова рада зобов’язана впродовж 3 (трьох місяців) з моменту, коли про це стало відомо, прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу ревізійної комісії.

4. СТРОК ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

4.1 Члени ревізійної комісії обираються строком на 3 роки у спосіб, визначеним в Статуті.

4.2 У разі, якщо після закінчення строку, на який були обрані члени ревізійної комісії, загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання членів ревізійної комісії, повноваження відповідних членів ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання ревізійної комісії у повному складі.

4.3 Рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії приймається стосовно всіх членів ревізійної комісії.

4.4 Одна й та сама особа може переобиратися членом ревізійної комісії необмежену кількість разів.

4.5 Повноваження члена ревізійної комісії припиняються достроково за рішенням загальних  зборів у випадку неналежного виконання своїх обов’язків, що визначені підпунктом 5.2 пункту 5 цього положення.

4.6 Без рішення загальних зборів повноваження члена ревізійної комісії з одночасним    припиненням договору припиняються:

4.6.1 за бажанням члена ревізійної комісії за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

4.6.2 у разі неможливості виконання обов'язків члена ревізійної комісії за станом здоров'я;

4.6.3 у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена ревізійної комісії Товариства;

4.6.4 у разі смерті, визнання члена ревізійної комісії недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

4.6.5 з інших підстав, що можуть бути передбачені Статутом.

4.7 З кожним членом ревізійної комісії укладається цивільно-правовий договір у якому передбачаються права, обов’язки, відповідальність сторін, умови та порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Такий договір укладає наглядова рада, якщо загальними зборами не було визначено спеціально уповноваженої особи.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

5.1 Ревізійна комісія має право:

 • вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів;
 • бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
 • брати участь в засіданнях наглядової ради у випадках передбачених законом та Статутом;
 • протягом п’яти днів після письмового запиту, одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи;
 • вимагати скликання загальних зборів у випадках, коли виявлені порушення у виробничо-господарській, фінансовій, правовій діяльності Товариства;
 • вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції ревізійної комісії;
 • піднімати питання про відповідальність працівників Товариства в разі порушення ними положень, правил та інструкцій, що прийняті в Товаристві;
 • вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

5.2 Ревізійна комісія зобов’язана:

 • проводити планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
 • своєчасно готувати висновки за підсумками перевірок та надавати їх наглядовій раді, виконавчому органу та ініціатору проведення позапланової перевірки;
 • доповідати загальним зборам про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
 • негайно інформувати наглядову раду та одноосібний виконавчий орган про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку;
 • здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення;
 • вимагати скликання позачергових загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

5.3 Голова ревізійної комісії:

 • організовує роботу ревізійної комісії;
 • скликає засідання ревізійної комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує поточну роботу та ведення протоколів засідань ревізійної комісії;
 • доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок загальним зборам;
 • підтримує постійні контакти з іншими органами та посадовими особами Товариства.

5.4 Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об’єктивність викладених у висновках ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов’язків.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

6.1 Організаційними формами роботи ревізійної комісії є:

 • планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
 • засідання, на яких вирішуються питання, пов’язані з проведенням перевірок та організацією роботи ревізійної комісії.

6.2 Планова перевірка проводиться ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам висновків по річних звітах та балансах товариства.

6.3 Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 10 календарних днів.

6.4 Спеціальні перевірки проводяться ревізійною комісією:

 • з власної ініціативи;
 • за рішенням загальних зборів;
 • за рішенням наглядової ради;
 • за рішенням виконавчого органу;
 • на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше 10 (десяти) відсотків простих акцій Товариства.

6.5 Строк проведення спеціальної перевірки не повинен перевищувати 10 календарних днів.

6.6 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійна комісія складає висновок, з метою:

 • підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
 • підтвердження даних про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності.

6.7 Складений ревізійною комісією висновок стосовно річної фінансової звітності Товариства підписується усіма членами ревізійної комісії, або кожним у частині, що стосується предмету його перевірки.

6.8 Член ревізійної комісії, який не згоден із певними положеннями висновку ревізійної комісії, повинен протягом дня з моменту складання висновку викласти у письмовій формі свої зауваження та надати їх голові ревізійної комісії Товариства для подальшого розповсюдження. Зауваження, викладені у письмовій формі, є складовою та невід’ємною частиною висновку ревізійної комісії. Поширення висновку повинно здійснюватись тільки разом із зауваженнями до нього.

Засідання ревізійної комісії

6.9 Засідання ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік.

6.10 Засідання ревізійної комісії обов’язково проводяться після проведення перевірки з метою підведення підсумків та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

6.11 Документи, пов’язані із проведенням перевірки ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше 10 робочих днів з дня її закінчення.

6.12 Рішення ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість     членів ревізійної комісії. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням. У разі розподілу голосів порівну голос голови ревізійної комісії є вирішальним.

6.13 Якщо присутність будь-якого члена ревізійної комісії неможлива на засіданні ревізійної комісії, такий член ревізійної комісії повідомляє про це ревізійну комісію із зазначенням причин. Одночасно він може надати свою письмову думку з питань порядку денного.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРОТОКОЛІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

7.1 Під час засідання ревізійної комісії секретар ревізійної комісії веде протокол засідання. Протокол засідання ревізійної комісії має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 робочих днів з дня проведення засідання.

7.2 У протоколі засідання ревізійної комісії зазначаються:

 • номер протоколу;
 • повне найменування Товариства;
 • дата та місце проведення засідання ревізійної комісії;
 • головуючий на засіданні ревізійної комісії;
 • особи, які були присутні на засіданні ревізійної комісії;
 • питання порядку денного засідання ревізійної комісії;
 • основні положення виступів;
 • підсумки голосування та рішення, прийняті ревізійною комісією.

7.1 Протокол засідання ревізійної комісії підписується головуючим на засіданні та членами ревізійної комісії.

7.2 Члени ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених до протоколу.

7.3 Член ревізійної комісії, який не згоден із рішеннями, прийнятими на засіданні, може протягом 5 робочих днів з моменту проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові ревізійної комісії.

7.4 Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів ревізійної комісії, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

7.5 Книга протоколів або засвідчені витяги з неї можуть надаватися для ознайомлення акціонерам Товариства та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому Статутом та цим положенням.

7.6 Протоколи засідань/заочного голосування ревізійної комісії підшиваються до книги протоколів та зберігаються в архіві Товариства. Протоколи засідань ревізійної комісії зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

8. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ

8.1 Документи, складені ревізійною комісією за підсумками проведення перевірки, мають бути протягом 5 днів з моменту їх оформлення передані до наглядової ради Товариства, а також ініціатору проведення спеціальної перевірки.

8.2 Голова ревізійної комісії доповідає про результати проведених ревізійною комісією перевірок на загальних зборах, засіданні наглядової ради, засіданнях органів управління.

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1 Дане положення приймається зборами простою більшістю голосів. Зміни та доповнення до цього положення вносяться за рішенням загальних зборів, які також приймаються простою більшістю голосів.

9.2 Відносини, не врегульовані цим положенням, вирішуються відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України.

За дорученням загальних зборів акціонерів

Голова Загальних зборів
 
Сович В.П.___________________

<<Архив>>

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект