АКТ Ревізійної комісії

АКТ

Ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд»
по результатах фінансової роботи за 2013 рік

Перевірка проводилась ревізійною комісією в складі:

 1. Доценко М.М.
 2. Сукур О.І.
 3. Самсонова Н.Ф.

з відома генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича і в присутності головного бухгалтера Суткович Лідії Олексіївни.

Відповідальними за період, що перевірявся були:

 • Генеральний директор Борисенко Семен Іванович;
 • головний бухгалтер Суткович Лідія Олексіївна.

Перевірці підлягали наступні документи:

 • Баланс (звіт про фінансовий стан) за 2013 рік (форма № 1);
 • Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2013 рік (форма № 2);
 • Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2013 рік ( форма  № 3);
 • Звіт про власний капітал за 2013 рік (форма №4);
 • Примітки до річної фінансової звітності за 2013 рік (форма № 5);
 • Декларація про прибуток підприємства за 2013 рік (річна).

Станом на 31.12.2013 року на балансі Товариства обліковується активів на загальну суму 58546 тис.грн, з них найбільш питому вагу складають: 

основні засоби (по залишковій вартості) - 26037 тис.грн. (44,4%);
інвестиційна нерухомість (по залишковій вартості) – 24955 тис.грн (42,6%);
дебіторська заборгованість  за товари, роботи та послуги в сумі 5358 тис.грн (9%);
інша поточна дебіторська заборгованість  в сумі 110 тис.грн (0,2%).
виробничі запаси – 1868 тис.грн (3%);

Основні засоби за залишковою вартістю розподілені наступним чином:

 • інвестиційна нерухомість – 24955 тис.грн.;
 • будинки та споруди – 24489 тис.грн;
 • машини та обладнання – 175 тис.грн;
 • транспортні засоби – 798 тис.грн;
 • інструменти, прилади, інвентар – 236 тис.грн;
 • тимчасові споруди – 328 тис.грн;
 • інші основні засоби – 11 тис.грн.

Запаси на 31.12.2013 р. розподілились наступним чином:

 • будівельні матеріали – 1825 тис.грн;
 • малоцінні та швидкозношувальні предмети – 37 тис.грн.;
 • паливо – 1 тис.грн.;
 • запасні частини – 1 тис.грн.;
 • сировина та матеріали – 4 тис.грн.

Дані підтверджуються проведеною щорічною інвентаризацією згідно наказу № 69 від 23.10.2013 р.

Дебіторська заборгованість за виконані БМР зменшилась в порівнянні з попереднім періодом на 3942 тис.грн., крім того зменшилась інша дебіторська заборгованість на суму 259 тис.грн. 

Станом на  31.12.2013 року проведена звірка розрахунків за виконані БМР із замовниками, на що маються акти. По даних актів звірки дебіторська заборгованість становить 5468 тис.грн, а саме:

 1. Будівельно монтажні роботи:
  • ПАТ «Трест КМБ-3»  - 335,34 тис.грн;
  • ТОВ «ІБК» – 854,9 тис.грн;
  • ЗЗБК-1 СМУ-1 – 45,96 тис. грн.;
  • ТОВ «МЖК-1» - 212,98 тис. грн..;
  • КП «Житлоінвестбуд» - 167,68 тис.грн.;
  • ТОВ БМК «Тріадла» - 575,38 тис.грн.;
  • ПП «Еталон-Буд» - 100,83 тис.грн.;
  • ТОВ «Житлобудпідряд» - 1302,58 тис.грн;
  • Проектні роботи – КП «Спец житлофонд» 568,53 тис.грн;
  • Інша поточна заборгованість – 110 тис.грн.

  Статутний фонд ПАТ «Трест Київспецбуд» становить 1378,0 тис.грн, який поділений на 5511960 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Акції переведені в бездокументарну форму існування.

  Сума поточних зобов’язань станом на 31.12.2013 року становить 18294 тис.грн, або 31% від всіх зобов’язань, з них:

  • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 13309 тис.грн;
  • поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 436 тис.грн;
  • поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – 203 тис.грн;
  • поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 517 тис.грн;
  • поточні зобов’язання за одержаними авансами – 180 тис.грн.;
  • поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками – 326 тис.грн;
  • поточні забезпечення – 754 тис.грн;
  • інші поточні зобов’язання – 69 тис.грн.

  Кредитна лінія ПАТ «Агрокомбанк» частково погашена на суму 2450 тис.грн та на 31.12.2014 року становить 2500 тис.грн. Кредитний договір продовжений до 25.12.2014 року з подальшою пролонгацією в сумі 2000 тис.грн до 25.12.2015 року.

  Валюта балансу на 31.12.2013 р. складає 58546 тис.грн

  Всі розділи річного звіту проінвентаризовані, підтверджені актами звірок, виписками та іншими документами. Нереальної дебіторської та кредиторської заборгованості на балансі ПАТ «Трест Київспецбуд» немає.

  Загальний обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за 2013 рік склав 33087  тис.грн з ПДВ.

  По результатах діяльності отримано збиток – 2760 тис.грн.

  В звітному році нарахування дивідендів та виплата не проводилась.

  Показники загальної ліквідності свідчать, що підприємство не має достатньо ресурсів для погашення поточних зобов’язань. Чистий оборотний капітал підприємства на 31.12.2013 р. є від’ємним і становить -15426 тис.грн (всього оборотні активи мінус всього поточні зобов’язання).

  В 2013 році Державна податкова інспекція у Подільському р-ні Головного управління Міндоходів у м.Києві проводила планову документальна перевірка згідно направлення від 15 липня 2013 року за №137. При перевірці дотримання вимог законодавства при здійсненні фінансово-господарської діяльності порушень не виявлено.
  Перевіркою встановлені порушення з приводу заниження орендної плати за земельні ділянки в Голосіївському, Солом’янському та Деснянському районах м.Києва. Керівництво ПАТ «Трест Київспецбуд» вважає це не правочинним, про що були направленні численні скарги до ДПІ у Подільському, Деснянському районах ГУ Міндоходів у м.Києві, Головне управління Міндоходів у м.Києві, Міністерство доходів і зборів України та суди різних рівнів.

  В 2013 році Виконавчим органом проводилась робота по мобілізації колективу  для виконання виробничих завдань, розглядались питання охорони праці та техніки безпеки, про становище взаєморозрахунків з замовниками та генпідрядниками.

  Крім того, по результатах роботи за 2013 рік для перевірки була залучена Аудиторська фірма «Нюанс-Аудит». Порушень по результатах перевірки також не виявлено, про що свідчить аудиторський висновок.

  Ревізійна комісія пропонує признати роботу Виконавчого органу «задовільною».

  Ревізійна комісія:

  Доценко М.М

  Сукур О.І.

  Самсонова Н.Ф.

  << Назад

  сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект