Протокол №17

Протокол №17

позачергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд”

23.05.2012 р.                                                                                                                м. Київ,  
                                                                                                                                      вул. Спаська, 31-Б

Позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Трест Київспецбуд», (надалі за текстом-Товариство), місцезнаходження якого вул. Спаська, 31-Б, м.Київ, Україна, 04070, проводились 23 травня 2012 року з 19 години 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, кімната 302. Час закінчення зборів 19 годин 30 хвилин. Збори скликані за вимогою акціонера, що володіє 10 і більше відсотками акцій Товариства та погоджено рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 25 від 10.04.2012 р.). Загальні збори проводились в очній формі.

Дата проведення, час реєстрації учасників та порядок денний позачергових загальних зборів були опубліковані в виданні «Відомості ДКЦПФР» № 75 віл 20.04.2012 р., оприлюднені шляхом розміщення інформації на загальнодоступній сторінці ДКЦПФР, на власному веб-сайті та шляхом направлення персональних повідомлень кожному акціонеру.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Трест «Київспецбуд» складено станом на 24 годину 17.05.2012 року.

Відкрив загальні збори генеральний директор ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Семен Іванович, який повідомив про те, що для реєстрації акціонерів було створено реєстраційну комісію у складі : Сович Віра Петрівна,  Войтова Віра Іванівна, Шпак Ірина Олексіївна.  

Час початку реєстрації учасників зборів                             18 год.00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів                        18 год. 45 хв.

Кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах -   280, яким належить 5511960 штук простих акцій, що надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах - 7.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 5469195 (з врахуванням голосів за дорученням інших акціонерів), що становить 99,2 % від загальної кількості голосів.
Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Генеральний директор Товариства оголошує порядок денний зборів:

 1. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.
 2. Відкликання голови та членів наглядової ради.
 3. Обрання членів наглядової ради.
 4. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами наглядової ради.
 5. Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.
 6. Затвердження окремих рішень наглядової ради, що були прийняті протягом 2011 року.

Розгляд питань порядку денного

Перше питання порядку денного:

Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту зборів.

Слухали:

Подлужну М.Ф., яка запропонувала обрати:

головою зборів – Доценка Михайла Миколайовича;
секретарем зборів – Донець Ольгу Михайлівну.
Регламент зборів: розкриття питань порядку денного – до 5 хв.;
                              питання та відповіді – до 2 хв.

Генеральний директор Борисенко С.І. поставив дану пропозицію на голосування.

Проект рішення:

 1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів – Доценка Михайла Миколайовича. 
 2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів -  Донець Ольгу Михайлівну.
 3. Визначити регламент зборів:
                 розкриття питання порядку денного – до 5 хв.;
                 питання та відповіді – до 2 хв.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень першого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії першого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5469195 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.
Рішення прийняте.

Вирішили:

 1. Обрати головою позачергових загальних зборів акціонерів – Доценка Михайла Миколайовича.  
 2. Обрати секретарем позачергових загальних зборів акціонерів -  Донець Ольгу Михайлівну.
 3. Визначити регламент зборів:
                 розкриття питання порядку денного – до 5 хв.;
                 питання та відповіді – до 2 хв.

Голова та секретар зборів займають свої робочі місця.

Друге питання порядку денного:

Відкликання голови та членів наглядової ради.

Слухали:

Голову зборів Доценка  М.М. з пропозицією відкликати попередній склад наглядової ради.

Проект рішення:

Відкликати голову та членів наглядової ради:

 • Борисенко Ганну Іванівну- представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ»;
 • Кириченко Оксану Станіславівну - представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма- КБ»;
 • Суткович Лідію Олексіївну - представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ»;
 • Борисенка Івана Семеновича - представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ»;
 • Герасименко Олену Вікторівну - представника акціонера-юридичної особи ПАТ ХК  «Київміськбуд».

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень другого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, другого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5469195 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Відкликати голову та членів наглядової ради:

 • Борисенко Ганну Іванівну- представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ»;
 • Кириченко Оксану Станіславівну - представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма- КБ»;
 • Суткович Лідію Олексіївну - представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ»;
 • Борисенка Івана Семеновича - представника акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ»;
 • Герасименко Олену Вікторівну - представника акціонера-юридичної особи ПАТ ХК «Київміськбуд».


Третє питання порядку денного:

Обрання членів наглядової ради.

Слухали:

Подлужну М.Ф., яка повідомила, що наглядова рада повинна обиратися шляхом кумулятивного голосування та пояснила як голосувати бюлетенем для кумулятивного голосування.

Голова зборів Доценко М.М. запропонував проголосувати за зазначених в бюлетені кандидатів до складу наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наглядову раду в такому складі:

 • ТОВ «Амма-КБ» (представник буде визначений після обрання ТОВ Амма-КБ» до складу наглядової ради);
 • ПАТ ХК «Київміськбуд», в особі уповноваженого представника - Герасименко Олени Вікторівни;
 • ПрАТ «Сучасне будівництво» (представник буде визначений після обрання ПрАТ «Сучасне будівництво» до складу наглядової ради);
 • Кириченко Оксану Станіславівну;
 • Борисенко Івана Семеновича.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень третього питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, третього питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

За обрання кандидата ТОВ «АММА-КБ» подано – 5987778 голосів;

За обрання кандидата ПАТ ХК «Київміськбуд» подано – 8136303 голосів;

За обрання кандидата ПрАТ «Сучасне будівництво» подано – 1246338 голосів;

За обрання кандидата Кириченко Оксани Станіславівни подано – 5987778 голосів;

За обрання кандидата Борисенка Івана Семеновича подано – 5987778 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався щодо всіх кандидатів» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити наглядову раду в такому складі:

 • ТОВ «Амма-КБ» (представник буде визначений після обрання ТОВ Амма-КБ» до складу наглядової ради);
 • ПАТ ХК «Київміськбуд», в особі уповноваженого представника - Герасименко Олени Вікторівни;
 • ПрАТ «Сучасне будівництво» (представник буде визначений після обрання ПрАТ «Сучасне будівництво» до складу наглядової ради);
 • Кириченко Оксану Станіславівну;
 • Борисенко Івана Семеновича. 

Четверте питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами наглядової ради.

Слухали:

Голову зборів Доценка М.М., який повідомив про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладені з новообраними головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів для укладання з головою та членами наглядової ради.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень четвертого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, четвертого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5469195 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів для укладання з головою та членами наглядової ради.

П’яте питання  порядку денного:

Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

Слухали:

Голову зборів Доценка М.М., який запропонував уповноважити на підписання  цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради – голову ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» Подлужна Марію Феліксівну.

Проект рішення:

Уповноважити голову ревізійної комісії – Подлужну Марію Феліксівну на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень п’ятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, п’ятого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5469195 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Уповноважити голову ревізійної комісії – Подлужну Марію Феліксівну на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження окремих рішень наглядової ради, що були прийняті протягом 2011 року.

Слухали: 

Генерального директора Борисенка С.І., який проінформував про рішення наглядової ради, які приймалися протягом 2011 року та запропонував затвердити їх зборами акціонерів.

Голова зборів Доценко М.М.  запропонував проголосувати за надану пропозицію

Проект рішення:

Затвердити рішення наглядової ради:

 1. Відкрити в ПАТ «Агрокомбанк» відновлювальну траншеву кредитну лінію з  лімітом кредитування в сумі 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень, строком на 12 (дванадцять) місяців з максимальним строком користування траншем – 60 (шістдесят) календарних днів із процентною ставкою в розмірі 19 (дев’ятнадцять) відсотків річних для поповнення оборотних коштів.
   Залучити Заставодавцем ТОВ «Перший трубний завод» (код ЄДРПОУ-34427263) з метою забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Трест Київспецбуд» перед ПАТ «Агрокомбанк» по кредитному договору.
  Надати повноваження на укладання та підписання кредитного договору та інших документів, пов’язаних із підписанням кредитного договору першому заступнику генерального директора Алієву Ельчіну Ханкулу Огли.
 2. Відкликати представника ТОВ «Амма-КБ» в складі наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича, який здійснював повноваження на підставі доручення акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ»  та вважати членом наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Ганну Іванівну, згідно виданого акціонером-юридичною особою ТОВ «Амма-КБ» доручення.
  Головою наглядової ради обрати Борисенко Ганну Іванівну.
  Достроково припинити повноваження генерального директора Корпусева Юрія Олександровича за власним бажанням, згідно поданої заяви з 25 червня 2011 року ( у відповідності п.3.5.1 положення «Про виконавчий орган» та п.7.3.13 положення «Про наглядову раду».
  Обрати генеральним директором ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича з 01 липня 2011 року, який зобов’язаний керуватися в своїй діяльності Статутом, положенням «Про виконавчий орган» та іншими положеннями ПАТ «Трест Київспецбуд». На період з 27 червня 2011 року по 30 червня 2011 року призначити виконуючим обов’язки генерального директора ПАТ “Трест Київспецбуд» - першого заступника генерального директора Алієва Ельчіна Ханкулу Огли.
 3. Звернутися до ПАТ «Агрокомбанк» з приводу отримання банківської гарантії на суму 97500 грн, строком на 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів в забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю товару «25.21.2. Трубки, труби, трубопроводи та фітинги пластмасові ».
  Надати повноваження на підписання необхідних угод та інших документів, пов’язаних з отриманням банківської гарантії на суму 97500 грн строком на 90 днів  з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів в забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю товару «25.21.2. Трубки, труби, трубопроводи та фітинги пластмасові » - генеральному директору ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенку Семену Івановичу.
 4. Звернутися до ПАТ «Укрсоцбанк» з клопотанням внести наступні зміни до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., додаткового договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 1 від 08.07.2008 р. до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., Іпотечного договору № 02-10/2733 від 08.07.2008 р., а саме: продовження строку дії договорів до 30.12.2012 р., встановлення графіку погашення кредиту щомісячно траншами по 30000 (тридцять тисяч) доларів США,  зниження розміру процентної ставки до 11,5 (одинадцяти цілих п’ять десятих) відсотки річних.
  Надати генеральному директору Борисенку Семену Івановичу повноваження на укладання та підписання від імені Товариства договорів про внесення змін до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., додаткового договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 1 від 08.07.2008 р. до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., Іпотечного договору № 02-10/2733 від 08.07.2008 р.
 5. Звернутися до ТОВ «Перший трубний завод», код ЄДРПОУ -34427263, який є Заставодавцем ПАТ «Трест Київспецбуд» по договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 р., укладеної з ПАТ «Агрокомбанк» з клопотанням надати майнові права на отримання грошових коштів по нових договорах в сумі не менше 5000000 (п’ять мільйонів) гривень.
 6. Відкликати представника ТОВ «Амма-КБ» в складі наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Рибалку Лесю Михайлівну, яка здійснювала повноваження на підставі доручення акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ»  та вважати членом наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Суткович Лідію Олексіївну,  згідно виданого акціонером-юридичною особою ТОВ «Амма-КБ» доручення.
 7. Збільшити ліміт на 700000 (сімсот тисяч) гривень та продовження строку дії договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 р., укладеного з ПАТ «Агрокомбанк» до 15 січня 2013 року для поповнення обігових коштів під відсоткову ставку погоджену банком.
  Звернутися до ТОВ «Перший трубний завод», який є Заставодавцем Товариства по Кредитному договору, з клопотанням внести відповідні зміни до договорів застави майнових прав від 30.12.2011 р та надати в забезпечення зобов’язань Товариства перед ПАТ “Агрокомбанк» інше майно, а також виступити фінансовим поручителем перед ПАТ «Агрокомбанк».
  Звернутися до Борисенка С.І., який є поручителем Товариства по Кредитному договору, з клопотанням внести відповідні зміни до договору поруки від 30.06.2011 р..
  Уповноважити генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича підписати договір з ПАТ «Агрокомбанк» про внесення змін та доповнень до Кредитного договору та інші документи, пов’язаних із підписанням договору.
 8. Скликати чергові загальні збори акціонерів 10 квітня 2012 року та підготувати всі необхідні рішення стосовно скликання та проведення Зборів.
 9. Збільшити ліміт на 300000 (триста тисяч) гривень та продовження строку дії договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 р., укладеного з ПАТ «Агрокомбанк» для поповнення обігових коштів під відсоткову ставку погоджену банком.
  Звернутися до ТОВ «Перший трубний завод»,  який є Заставодавцем Товариства по Кредитному договору, з клопотанням надати в забезпечення  зобов’язань Товариства перед ПАТ “Агрокомбанк» інше майно, а також виступити фінансовим поручителем перед ПАТ “Агрокомбанк».
  Уповноважити генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича підписати з ПАТ «Агрокомбанк»  відповідний договір про внесення змін та доповнень до Договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011р. 
 10. Збільшити на 2 500 000,00 (два мільйони п’ятсот тисяч ) гривень ліміт
      кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №25/2011 від 30.06.2011
      року, укладеним між Товариством та ПАТ «Агрокомбанк» (код ЄДРПОУ 21570492),
      зі строком дії – по 15 січня 2013 року включно та сплатою процентної ставки, погодженої з Банком.
  Вивільнити з–під застави майнові права, товари в обороті, поруку та транспортні засоби  ТОВ «Перший трубний завод», та надати в іпотеку ПАТ «Агрокомбанк» (код за ЄДРПОУ 21570492) в якості забезпечення за договором про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 року, майновий комплекс загальною площею 2 154,7 кв. м., розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул.. Радіщева,10, що належить Товариству на правах власності.
  Надати повноваження Генеральному директору Товариства Борисенку Семену Івановичу на укладення від імені Товариства договору про внесення змін та/або доповнень до договору про відкриття кредитної лінії №25/2011 від 30.06.2011 року та на укладання відповідного іпотечного договору з правом визначення на власний розсуд істотних умов вказаних договорів, а також на підписання інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до них, а також вчинення всіх інших необхідних дій, пов’язаних зі збільшенням ліміту кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №25/2011 від 30.06.2011 року, передачею в іпотеку майнового комплексу, загальною площею 2154,7 кв. м. , розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул.. Радіщева,10, що належить Товариству на правах власності, та реалізацією вище схвалених рішень наглядової ради Товариства.
 11. Затвердити рішення виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про продаж в установленому порядку легкового автомобіля марки Mitsbishi pajero AA 9989 ET  вартістю 106000 грн.00 коп.
  Надати генеральному директору ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко С.І. повноваження від імені ПАТ «Трест Київспецбуд» підпису договору купівлі-продажу легкового автомобіля та інших можливих документів, пов’язаних з оформленням.
 12. Дозволити відступити права вимоги на об’єкт, згідно договору  про відступлення права вимоги №16-1302/У5 від 01.02.2012 року, фізичній особі Міцинському Сергію Вікторовичу. Доручити підписання договору генеральному директору ПАТ «Трест Київспецбуд» - Борисенку Семену Івановичу.

Дана пропозиція була проголосована.

Для голосування був використаний бюлетень шостого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, шостого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  4091202 голосів, що становить 74,8% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 74,2% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - 1377993, що становить 25,2% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити рішення наглядової ради:

 1. Відкрити в ПАТ «Агрокомбанк» відновлювальну траншеву кредитну лінію з  лімітом кредитування в сумі 1 500 000 (один мільйон п’ятсот тисяч) гривень, строком на 12 (дванадцять) місяців з максимальним строком користування траншем – 60 (шістдесят) календарних днів із процентною ставкою в розмірі 19 (дев’ятнадцять) відсотків річних для поповнення оборотних коштів.
   Залучити Заставодавцем ТОВ «Перший трубний завод» (код ЄДРПОУ-34427263) з метою забезпечення виконання зобов’язань ПАТ «Трест Київспецбуд» перед ПАТ «Агрокомбанк» по кредитному договору.
  Надати повноваження на укладання та підписання кредитного договору та інших документів, пов’язаних із підписанням кредитного договору першому заступнику генерального директора Алієву Ельчіну Ханкулу Огли.
 2. Відкликати представника ТОВ «Амма-КБ» в складі наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича, який здійснював повноваження на підставі доручення акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ»  та вважати членом наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Ганну Іванівну, згідно виданого акціонером-юридичною особою ТОВ «Амма-КБ» доручення.
  Головою наглядової ради обрати Борисенко Ганну Іванівну.
  Достроково припинити повноваження генерального директора Корпусева Юрія Олександровича за власним бажанням, згідно поданої заяви з 25 червня 2011 року ( у відповідності п.3.5.1 положення «Про виконавчий орган» та п.7.3.13 положення «Про наглядову раду».
  Обрати генеральним директором ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича з 01 липня 2011 року, який зобов’язаний керуватися в своїй діяльності Статутом, положенням «Про виконавчий орган» та іншими положеннями ПАТ «Трест Київспецбуд». На період з 27 червня 2011 року по 30 червня 2011 року призначити виконуючим обов’язки генерального директора ПАТ “Трест Київспецбуд» - першого заступника генерального директора Алієва Ельчіна Ханкулу Огли.
 3. Звернутися до ПАТ «Агрокомбанк» з приводу отримання банківської гарантії на суму 97500 грн, строком на 90 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів в забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю товару «25.21.2. Трубки, труби, трубопроводи та фітинги пластмасові ».
  Надати повноваження на підписання необхідних угод та інших документів, пов’язаних з отриманням банківської гарантії на суму 97500 грн строком на 90 днів  з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів в забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю товару «25.21.2. Трубки, труби, трубопроводи та фітинги пластмасові » - генеральному директору ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенку Семену Івановичу.
 4. Звернутися до ПАТ «Укрсоцбанк» з клопотанням внести наступні зміни до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., додаткового договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 1 від 08.07.2008 р. до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., Іпотечного договору № 02-10/2733 від 08.07.2008 р., а саме: продовження строку дії договорів до 30.12.2012 р., встановлення графіку погашення кредиту щомісячно траншами по 30000 (тридцять тисяч) доларів США,  зниження розміру процентної ставки до 11,5 (одинадцяти цілих п’ять десятих) відсотки річних.
  Надати генеральному директору Борисенку Семену Івановичу повноваження на укладання та підписання від імені Товариства договорів про внесення змін до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., додаткового договору про надання відновлювальної кредитної лінії № 1 від 08.07.2008 р. до Генерального договору про здійснення кредитування №24-12/145 від 08.07.2008 р., Іпотечного договору № 02-10/2733 від 08.07.2008 р.
 5. Звернутися до ТОВ «Перший трубний завод», код ЄДРПОУ -34427263, який є Заставодавцем ПАТ «Трест Київспецбуд» по договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 р., укладеної з ПАТ «Агрокомбанк» з клопотанням надати майнові права на отримання грошових коштів по нових договорах в сумі не менше 5000000 (п’ять мільйонів) гривень.
 6. Відкликати представника ТОВ «Амма-КБ» в складі наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Рибалку Лесю Михайлівну, яка здійснювала повноваження на підставі доручення акціонера-юридичної особи ТОВ «Амма-КБ»  та вважати членом наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Суткович Лідію Олексіївну,  згідно виданого акціонером-юридичною особою ТОВ «Амма-КБ» доручення.
 7. Збільшити ліміт на 700000 (сімсот тисяч) гривень та продовження строку дії договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 р., укладеного з ПАТ «Агрокомбанк» до 15 січня 2013 року для поповнення обігових коштів під відсоткову ставку погоджену банком.
  Звернутися до ТОВ «Перший трубний завод», який є Заставодавцем Товариства по Кредитному договору, з клопотанням внести відповідні зміни до договорів застави майнових прав від 30.12.2011 р та надати в забезпечення зобов’язань Товариства перед ПАТ “Агрокомбанк» інше майно, а також виступити фінансовим поручителем перед ПАТ «Агрокомбанк».
  Звернутися до Борисенка С.І., який є поручителем Товариства по Кредитному договору, з клопотанням внести відповідні зміни до договору поруки від 30.06.2011 р..
  Уповноважити генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича підписати договір з ПАТ «Агрокомбанк» про внесення змін та доповнень до Кредитного договору та інші документи, пов’язаних із підписанням договору.
 8. Скликати чергові загальні збори акціонерів 10 квітня 2012 року та підготувати всі необхідні рішення стосовно скликання та проведення Зборів.
 9. Збільшити ліміт на 300000 (триста тисяч) гривень та продовження строку дії договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 р., укладеного з ПАТ «Агрокомбанк» для поповнення обігових коштів під відсоткову ставку погоджену банком.
  Звернутися до ТОВ «Перший трубний завод»,  який є Заставодавцем Товариства по Кредитному договору, з клопотанням надати в забезпечення  зобов’язань Товариства перед ПАТ “Агрокомбанк» інше майно, а також виступити фінансовим поручителем перед ПАТ “Агрокомбанк».
  Уповноважити генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича підписати з ПАТ «Агрокомбанк»  відповідний договір про внесення змін та доповнень до Договору про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011р. 
 10. Збільшити на 2 500 000,00 (два мільйони п’ятсот тисяч ) гривень ліміт
      кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №25/2011 від 30.06.2011
      року, укладеним між Товариством та ПАТ «Агрокомбанк» (код ЄДРПОУ 21570492),
      зі строком дії – по 15 січня 2013 року включно та сплатою процентної ставки, погодженої з Банком.
  Вивільнити з–під застави майнові права, товари в обороті, поруку та транспортні засоби  ТОВ «Перший трубний завод», та надати в іпотеку ПАТ «Агрокомбанк» (код за ЄДРПОУ 21570492) в якості забезпечення за договором про відкриття кредитної лінії № 25/2011 від 30.06.2011 року, майновий комплекс загальною площею 2 154,7 кв. м., розташований за адресою: Україна, м. Київ, вул.. Радіщева,10, що належить Товариству на правах власності.
  Надати повноваження Генеральному директору Товариства Борисенку Семену Івановичу на укладення від імені Товариства договору про внесення змін та/або доповнень до договору про відкриття кредитної лінії №25/2011 від 30.06.2011 року та на укладання відповідного іпотечного договору з правом визначення на власний розсуд істотних умов вказаних договорів, а також на підписання інших договорів, договорів про внесення змін та доповнень до них, а також вчинення всіх інших необхідних дій, пов’язаних зі збільшенням ліміту кредитування за договором про відкриття кредитної лінії №25/2011 від 30.06.2011 року, передачею в іпотеку майнового комплексу, загальною площею 2154,7 кв. м. , розташованого за адресою: Україна, м. Київ, вул.. Радіщева,10, що належить Товариству на правах власності, та реалізацією вище схвалених рішень наглядової ради Товариства.
 11. Затвердити рішення виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про продаж в установленому порядку легкового автомобіля марки Mitsbishi pajero AA 9989 ET  вартістю 106000 грн.00 коп.
  Надати генеральному директору ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко С.І. повноваження від імені ПАТ «Трест Київспецбуд» підпису договору купівлі-продажу легкового автомобіля та інших можливих документів, пов’язаних з оформленням.  
 12. Дозволити відступити права вимоги на об’єкт, згідно договору  про відступлення права вимоги №16-1302/У5 від 01.02.2012 року, фізичній особі Міцинському Сергію Вікторовичу. Доручити підписання договору генеральному директору ПАТ «Трест Київспецбуд» - Борисенку Семену Івановичу.

Порядок денний вичерпано.

Кількість голосувань відповідає кількості питань порядку денного. Ознайомитися з протоколом загальних зборів можна через 10 днів в приміщенні Товариства в робочі дні та в робочий час, а також на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Голова загальних зборів Доценко М.М. оголошує позачергові загальні збори акціонерів ПАТ «Трест Київспецбуд» закритими.

Протокол складено у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів                                                                                Доценко М.М.

Секретар зборів                                                                            Донець О.М.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект