Протокол №19

Протокол №19
чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд”

24.04.2014 р. м. Київ,
вул. Спаська, 31-Б

Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», (надалі за текстом-Товариство), місцезнаходження якого вул. Спаська, 31-Б, м. Київ, Україна, 04070, проводяться 24 квітня 2014 року з 18 години 00 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, кімната 302. Час закінчення зборів 19 годин 10 хвилин. Збори скликані рішенням наглядової ради Товариства (протокол № 25 від 18.03.2014 р.) з власної ініціативи відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Загальні збори проводились в очній формі.

Дата проведення, час реєстрації учасників та порядок денний чергових загальних зборів були опубліковані в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №55 від 21.03.2014р, оприлюднені шляхом розміщення інформації на загальнодоступній сторінці НКЦПФР, на власному веб-сайті та шляхом направлення персональних повідомлень кожному акціонеру. Товариство надіслало повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі ПАТ «Фондова біржа ПФТС.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Трест «Київспецбуд» складено станом на 24 годину 22.04.2014 року.

Відкрив загальні збори заступник генерального директора з загальних питань Мікулінцев Олександр Миколайович, який повідомив про те, що згідно протоколів наглядової ради №25 від 18.03.2014 року та №27 від 23.04.2014 року  головою загальних зборів призначено начальника відділу кадрів ПАТ «Трест Київспецбуд» Сович Віру Петрівну, секретарем загальних зборів – головного спеціаліста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності Крамар Світлану Павлівну.

Голова та секретар зборів займають свої робочі місця.

Для реєстрації акціонерів було створено реєстраційну комісію (протокол засідання наглядової ради №25 від 18.03.2014 р.) у складі: Кріт Людмила Леонідівна, Борисенко Лариса Олександрівна, Сокуренко Сергій Володимирович.

Голова реєстраційної комісії – Сокуренко Сергій Володимирович (обрано на засіданні реєстраційної комісії протокол №1 від 24.04.2014р.)

Час початку реєстрації учасників зборів
Час закінчення реєстрації учасників зборів
17 год.00 хв.
17 год. 45 хв.

Кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - 279, яким належить 5511960 штук простих акцій, що надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах - 4.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 5460494 (з врахуванням голосів за дорученням інших акціонерів), що становить 99,07 % від загальної кількості голосів.

Кількість осіб, яким відмовлено в реєстрації для участі в загальних зборах -  1.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Згідно протоколу наглядової ради №25 від 18.03.2014 року було визначено наступний регламент зборів:

розкриття питання порядку денного – до 5 хв.;
питання та відповіді – до 2 хв.;

Голова зборів оголошує порядок денний зборів:

 1. Відкликання Лічильної комісії загальних зборів.
 2. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів.
 3. Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2013 рік.
 7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році.
 8. Відкликання голови та членів ревізійної комісії.
 9. Обрання членів ревізійної комісії.
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
 11. Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
 12. Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2014 рік та його затвердження.
 13. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.

Голова зборів  повідомила, що оскільки перші два питання порядку денного стосуються відкликання та обрання нової Лічильної комісії, по перших двох питаннях підрахунок голосів буде проводитись реєстраційною комісією.

До обрання Лічильної комісії її функції виконує реєстраційна комісія.

Розгляд питань порядку денного

Перше питання порядку денного:

Відкликання Лічильної комісії загальних зборів

Слухали:

Голову зборів Сович В.П. з пропозицією відкликати попередній склад Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Відкликати голову та членів Лічильної комісії загальних зборів:

 1. Сович Віру Петрівну  – голову Лічильної комісії;
 2. Власенко Віру Сергіївну – секретаря Лічильної комісії;
 3. Шпак Ірину Олексіївну – члена лічильної комісії.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала реєстраційна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень першого питання.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії №3, першого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5460494 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Відкликати голову та членів Лічильної комісії загальних зборів:

 1. Сович Віру Петрівну  – голову Лічильної комісії;
 2. Власенко Віру Сергіївну – секретаря Лічильної комісії;
 3. Шпак Ірину Олексіївну – члена лічильної комісії.

Друге питання порядку денного:

Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів.

Слухали:

Голову зборів Сович В.П., яка запропонувала проголосувати за зазначених в бюлетені кандидатів до складу Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити Лічильну комісію в такому складі:

 1. Сокуренко Сергій Володимирович
 2. Кріт Людмила Леонідівна           
 3. Шпак Ірина Олексіївна

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала реєстраційна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень другого питання.

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії №3, другого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5460494 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити Лічильну комісію в такому складі: 

 1. Сокуренко Сергій Володимирович
 2. Кріт Людмила Леонідівна
 3. Шпак Ірина Олексіївна

Обрана Лічильна комісія займає свої місця.

Третє питання порядку денного:

Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Звіт заступника генерального директора з загальних питань Мікулінцева О.М. про результати діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» в 2013 році.

Голова загальних зборів Сович В.П. запропонувала взяти до відома звіт генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2013 році.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт генерального директора про  діяльність Товариства в 2013 році.
 2. Визнати діяльність Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» у 2013 році задовільною.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень третього питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, першого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5460494 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

 1. Затвердити звіт генерального директора про  діяльність Товариства у 2013 році.
 2. Визнати діяльність Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» у 2013 році задовільною.

Четверте питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Члена ревізійної комісії Товариства Сукур О.І. про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за затвердження звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
 2. Ревізійній комісії забезпечити дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2014 році.Систематично здійснювати, передбачені Статутом, перевірки діяльності Товариства.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень четвертого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, другого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5460494 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

 1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
 2. Ревізійній комісії забезпечити дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2014 році. Систематично здійснювати, передбачені Статутом, перевірки діяльності Товариства.

П’яте питання порядку денного:

Звіт наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову наглядової ради Борисенко Г.І. зі звітом про роботу наглядової ради.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за взяття до відома звіту голови наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

 1. Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома та керівництва.
 2. Затвердити, розроблений виконавчим органом, фінансовий план Товариства на 2014 рік до 30.04.2014 р.
 3. Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів, забезпечити здійснення ефективного контролю за діяльністю Товариства та за виконанням рішень Зборів Товариства.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень п’ятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, третього питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5460494 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

 1. Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома та керівництва.
 2. Затвердити, розроблений виконавчим органом, фінансовий план Товариства на 2014 рік до 30.04.2014 р.
 3. Наглядовій раді, як органу що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів, забезпечити здійснення ефективного контролю за діяльністю Товариства та за виконанням рішень Зборів Товариства.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2013 рік.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Суткович Л.О.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за затвердження фінансового звіту Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2013 рік.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень шостого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, четвертого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5460494 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

 1. Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2013 рік.

Сьоме питання  порядку денного:

Затвердження розподілу прибутку за 2013 рік, строків та порядку виплати дивідендів.

Слухали:

Заступника генерального директора з загальних питань Мікулінцева О.М., який запропонував покриття збитків товариства у сумі 2760,0 тис.грн здійснювати за рахунок обігових коштів.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала  проголосувати за надану пропозицію.

Проект рішення:

 1. Покриття збитків товариства у сумі 2760,0 тис.грн здійснювати за рахунок обігових коштів

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень сьомого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, п’ятого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5460494 голосів, що становить 100% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,07 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

 1. Покриття збитків товариства у сумі 2760,0 тис.грн здійснювати за рахунок обігових коштів

Восьме питання порядку денного:

Відкликання голови та членів ревізійної комісії.

Слухали:

Голову зборів Сович В.П. з пропозицією відкликати попередній склад ревізійної комісії.

Проект рішення:

 • Відкликати голову Ревізійної комісії – Доценко М.М.
 • Відкликати членів Ревізійної комісії:  Сукур О.І., Самсонову Н.Ф.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень восьмого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, шостого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5460494 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

 • Відкликати голову Ревізійної комісії – Доценко М.М.
 • Відкликати членів Ревізійної комісії:  Сукур О.І., Самсонову Н.Ф.

Дев’яте питання порядку денного:

Обрання членів ревізійної комісії.

Слухали:

Голову лічильної комісії – Сокуренко С.В. який повідомив, що ревізійна комісія обирається загальними зборами в складі 3 (трьох) осіб. Обрання здійснюється шляхом кумулятивного голосування та пояснила як голосувати бюлетенем для кумулятивного голосування.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за зазначених в бюлетені кандидатів до складу ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Обрати ревізійну комісію в складі 3 (трьох) осіб шляхом кумулятивного голосування з 4 (чотирьох) наданих кандидатів:

 1. Крамар Світлана Павлівна
 2. Сович Віра Петрівна
 3. Діденко Наталія В’ячеславівна
 4. Шевченко Юлія Володимирівна            

Дана пропозиція була проголосована відповідно процедурі кумулятивного голосування. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень дев’ятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, сьомого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

 • За обрання кандидата Крамар Світлани Павлівни подано – 4836163 голосів;
 • За обрання кандидата Шевченко Юлії Володимирівни подано – 3117007 голосів;
 • За обрання кандидата Сович Віри Петрівни подано – 4214156 голосів;
 • За обрання кандидата Діденко Наталії В’ячеславівни – 4214156 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався щодо всіх кандидатів» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте відповідно процедурі кумулятивного голосування, а саме: обрали членами Ревізійної комісії Крамар С.П., Сович В.П. Діденко Н.В., які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Затвердити Ревізійну комісію в складі:

 • Крамар Світлана Павлівна
 • Сович Віра Петрівна
 • Діденко Наталія В’ячеславівна

Десяте питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Своич В.П. яка повідомила про необхідність затвердження умов цивільно-правових договорів, що будуть укладені з новообраними головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів для укладання з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень десятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, восьмого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5460494 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів для укладання з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Одинадцяте питання  порядку денного:

Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали:

Голову зборів Сович В.П., яка запропонувала уповноважити на підписання  цивільно – правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства – голову наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенко Ганну Іванівну.

Проект рішення:

Уповноважити голову Наглядової ради  - Борисенка Ганну Іванівну на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень одинадцятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, дев’ятого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5460494 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Уповноважити голову Наглядової ради  - Борисенка Ганну Іванівну на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Дванадцяте питання порядку денного:

Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2014 рік та його затвердження.

Слухали: 

Заступника генерального директора з загальних питань Мікулінцева О.М., який запропонував план діяльності Товариства на 2014 рік.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за наданий генеральним директором план діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд»  на 2014 рік.

Проект рішення:

 1. Розробити та подати на затвердження виробничу програму ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2014 рік.
 2. Збільшити виробіток на одного робітника за місяць до кінця року на 10%.
 3. Посилити роботу по проектуванню, зокрема по розробці робочої проектної документації. Обсяги проектних робіт на рік збільшити на 10%. (Відповідальний – начальник проектного управління).
 4. Продовжити вдосконалення структури  Товариства шляхом реорганізації та відбору фахівців. (Відповідальний - начальник відділу кадрів).
 5. Виконавчому органу Товариства відпрацювати та врахувати у своїй  діяльності пропозиції та зауваження, що надійшли від акціонерів у процесі роботи Загальних Зборів.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень дванадцятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, десятого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5460494 голосів, що становить 100,0% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 99,07% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

 1. Розробити та подати на затвердження виробничу програму ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2014 рік.
 2. Збільшити виробіток на одного робітника за місяць до кінця року на 10%.
 3. Посилити роботу по проектуванню, зокрема по розробці робочої проектної документації. Обсяги проектних робіт на рік збільшити на 10%. (Відповідальний – начальник проектного управління).
 4. Продовжити вдосконалення структури  Товариства шляхом реорганізації та відбору фахівців. (Відповідальний - начальник відділу кадрів).
 5. Виконавчому органу Товариства відпрацювати та врахувати у своїй  діяльності пропозиції та зауваження, що надійшли від акціонерів у   процесі роботи Загальних Зборів.

Тринадцяте питання порядку денного:

Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.

Слухали:

Головного спеціаліста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» Крамар С.П., яка проінформувала присутніх, що на сьогоднішній день у ПАТ „Трест Київспецбуд” залишається потреба в залученні кредитних коштів на поповнення обігових коштів Товариства. Для реалізації такої мети Товариству необхідно продовжити дію договору про відкриття кредитної лінії в межах 5000000 грн. до 26 грудня 2015 року включно та сплатою процентної ставки, погодженої з Банком. При цьому, такий кредит потребуватиме оформлення Товариством відповідного забезпечення – застави/іпотеки майна Товариства, вартість якого має покривати заборгованість Товариства по кредитному договору.

Враховуючи дані останньої річної фінансової звітності ПАТ „Трест Київспецбуд”, зазначені правочини є значними, а тому мають укладатися за правилами, визначеними у ст. 70 Закону України „Про акціонерні товариства”.

На дату проведення загальних зборів неможливо визначити які значні правочини  вчинятимуться Товариством в процесі його поточної господарської діяльності. Проте, приймаючи до уваги необхідність реалізації Товариством визначених ним питань найближчим часом, є пропозиція запропонувати Загальним зборам попередньо схвалити вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів наступних правочинів:

 • щодо продовження дії кредитного договору про відкриття кредитної лінії в межах 5 000 000 грн. до 26 грудня 2015 року включно та сплатою процентної ставки, розмір якої встановлюється умовами укладеного з банком кредитного договору;
 • щодо забезпечення заставою/іпотекою майна виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором  на суму кредиту в межах 10 000 000 грн.;
 • підряду на суму в межах 25 000 000,00 грн.

Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить до 40 000 000 грн.

При вирішенні питання щодо отримання/продовження ПАТ „Трест Київспецбуд” кредитного договору, оформлення в зв’язку з цим відповідного забезпечення та укладення договорів підряду, є необхідність уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд” від імені ПАТ „Трест Київспецбуд” вчиняти всі необхідні дії з метою укладення та виконання зазначених вище правочинів без отримання Генеральним директором від Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства будь-якого погодження, затвердження та/або прийняття окремого рішення щодо укладення або вчинення зазначених правочинів. 

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду ПАТ „Трест Київспецбуд” на продовження дії договору про відкриття кредитної лінії в межах 5 000 000,00 грн. на поповнення обігових коштів Товариства до 26 грудня 2015 року включно та сплатою процентної ставки, розмір якої встановлюватиметься умовами укладеного з відповідним банком кредитного договору. В забезпечення виконання вказаних зобов’язань Товариства передати в заставу/іпотеку відповідне майно вартістю, необхідною для виконання Товариством зобов’язань за кредитним договором на вказану суму кредиту.

2. Попередньо схвалити вчинення ПАТ „Трест Київспецбуд” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення наступних правочинів:

 • щодо продовження дії кредитного договору про відкриття кредитної лінії  в межах 5 000 000 грн. до 26 грудня 2015 року включно та сплатою процентної ставки, розмір якої встановлюватиметься умовами укладеного з банком кредитного договору;
 • щодо забезпечення заставою/іпотекою майна виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором  на суму кредиту в межах 10 000 000 грн.;
 • підряду на суму в межах 25 000 000,00 грн.

Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить до 40 000 000 грн.

3. З метою забезпечення продовження Товариством дії вищевказаного кредитного договору уповноважити Генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» визначити майно Товариства, яке можливо передати в заставу/іпотеку банку та вартості якого буде достатньо для забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором на суму кредиту в межах 5 000 000 грн., укласти відповідні правочини щодо забезпечення  заставою/іпотекою майна виконання зобов’язань Товариства за вказаним кредитним договором. Зазначені повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

4. Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії, пов’язані з укладанням та/або виконання правочинів щодо укладання/продовження дії кредитного договору та/або застави/іпотеки, в т.ч. проведення переговорів та визначення банківської установи, що здійснюватиме кредитування Товариства на вищевказані цілі, погодження з обраним банком умов кредитного договору та договорів забезпечення і приймати рішення щодо включення до тексту таких правочинів необхідних умов. З метою реалізації зазначених повноважень  надати право Генеральному директору ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, підписувати кредитний договір та договори забезпечення, включаючи договори про внесення змін і доповнень до таких договорів, інших необхідних документів. Всі зазначені вище повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

5. Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладання договорів підряду, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособно без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень тринадцятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, одинадцятого питання, голова загальних зборів акціонерів повідомила про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  4214156 голосів, що становить 77,18% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 76,45% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - 1246338 голосів, що становить  22,82% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах, що становить 22,61% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Надати попередню згоду ПАТ „Трест Київспецбуд” на продовження дії договору про відкриття кредитної лінії в межах 5 000 000,00 грн. на поповнення обігових коштів Товариства до 26 грудня 2015 року включно та сплатою процентної ставки, розмір якої встановлюватиметься умовами укладеного з відповідним банком кредитного договору. В забезпечення виконання вказаних зобов’язань Товариства передати в заставу/іпотеку відповідне майно вартістю, необхідною для виконання Товариством зобов’язань за кредитним договором на вказану суму кредиту.

2. Попередньо схвалити вчинення ПАТ „Трест Київспецбуд” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення наступних правочинів:

 • щодо продовження дії кредитного договору про відкриття кредитної лінії  в межах 5 000 000 грн. до 26 грудня 2015 року включно та сплатою процентної ставки, розмір якої встановлюватиметься умовами укладеного з банком кредитного договору;
 • щодо забезпечення заставою/іпотекою майна виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором  на суму кредиту в межах 10 000 000 грн.;
 • підряду на суму в межах 25 000 000,00 грн.

Гранична сукупна вартість зазначених правочинів становить до 40 000 000 грн.

3. З метою забезпечення продовження Товариством дії вищевказаного кредитного договору уповноважити Генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» визначити майно Товариства, яке можливо передати в заставу/іпотеку банку та вартості якого буде достатньо для забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором на суму кредиту в межах 5 000 000 грн., укласти відповідні правочини щодо забезпечення  заставою/іпотекою майна виконання зобов’язань Товариства за вказаним кредитним договором. Зазначені повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

4. Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії, пов’язані з укладанням та/або виконання правочинів щодо укладання/продовження дії кредитного договору та/або застави/іпотеки, в т.ч. проведення переговорів та визначення банківської установи, що здійснюватиме кредитування Товариства на вищевказані цілі, погодження з обраним банком умов кредитного договору та договорів забезпечення і приймати рішення щодо включення до тексту таких правочинів необхідних умов. З метою реалізації зазначених повноважень  надати право Генеральному директору ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, підписувати кредитний договір та договори забезпечення, включаючи договори про внесення змін і доповнень до таких договорів, інших необхідних документів. Всі зазначені вище повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

5. Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладання договорів підряду, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособно без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

Порядок денний вичерпаний.

Голова загальних зборів Сович В.П. оголошує загальні збори акціонерів ПАТ «Трест Київспецбуд» закритими.

Протокол складено у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів

Секретар зборів

Сович В.П.

Крамар С.П.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект