Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні
цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

  1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»
  2. Код за ЄДРПОУ 04012744
  3. Місцезнаходження 04070 Київ Спаська, 31-Б
  4. Міжміський код, телефон та факс (044)425-01-89 (044)425-26-09
  5. Електронна поштова адреса tksb@ukr.net
  6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.tksb.kiev.ua
  7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення
    Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

II. Текст повідомлення

1).Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 26.04.2017;

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:загальні збори акціонерів 26.04.2017 року (Протокол №22 від 26.04.2017 року) було прийняте рішення попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів  Товариства, граничною сукупною вартістю 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень), предметом яких є: 1 Виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з  виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень)  або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. 2. 2 Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень)  або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину. ;

Гранична сукупність вартості правочинів: 170000 тис. грн;

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 60058 тис. грн;

Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 283,05971%;

Загальна кількість голосуючих акцій: 5469118 акцій;

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 5461095 акцій;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення:4214757 акцій;

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 1246338 акцій.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Генеральний директор  Борисенко С.І.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект