Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» (далі за текстом – Товариство)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012744,
місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, тел. (044) 425-66-45, 425-01-89 
повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться:
«26» квітня 2018 року о 16:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, 2-й поверх зал засідань
Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 15:00 год. до 15:45 год. за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь в чергових (річних)загальних зборах
 складатиметься станом на 24  год. 20  квітня 2018р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект  рішення.

1.Обрати  лічильну комісію у складі: Сокуренко Сергія Володимировича, Борисенко Ларису Олександрівну, Мусієнко Олену Валентинівну;

2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства”.

2. Про обрання Голови та Секретаря загальних зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення.

1.Обрати  Головою загальних зборів – Сович Віру Петрівну, секретарем загальних зборів – Крамар Світлану Павлівну;

2.Уповноважити Голову загальних зборів та Секретаря загальних зборів підписати протокол Загальних зборів;

3.Затвердити регламент роботи зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв.

3. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень для голосування підписується також  членом реєстраційної комісії.

4. Звіт Наглядової ради ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

5. Звіт виконавчого органу ПрАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення.

Затвердити звіт виконавчого органу за 2017 рік.

6. Звіт висновків зовнішнього аудиту про результати діяльності Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення.

Затвердити висновки  зовнішнього аудиту про результати діяльності Товариства за 2017 рік

7. Звіт ревізійної комісії ПрАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення.

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

8. Затвердження фінансової звітності ПрАТ «Трест Київспецбуд» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії задовільною.

10. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2017 році.

Проект рішення:

Покриття збитків Товариства у сумі 2137  тис грн. здійснювати за рахунок обігових коштів.

11. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення.

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів  Товариства, граничною сукупною вартістю 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень), предметом яких є:

1.1 Виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з  виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень)  або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПрАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПрАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі
необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання одинадцятого  порядку денного, Генеральний директор ПрАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
1.2 Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень)  або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання одинадцятого порядку денного.

2.  Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктом 1.2 питання одинадцятого порядку денного,  щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);

3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2 питання одинадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1 питання одинадцятого порядку денного.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам акціонерів -  паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до загальних зборів, звернувшись за адресою Товариства (м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, к.205) в робочі дні та в робочі години з 8:30 до 13:00 та з 13:30 до 17:00. Відповідальна особа – Суткович Л.О.   Акціонери мають право вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного //tksb.kiev.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Трест Київспецбуд» (тис. грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активі 58901 60058
Основні засоби (за залишковою вартістю) 46976 47612
Запаси 4329 885
Сумарна дебіторська заборгованість 7305 11215
Грошові кошти та їх еквіваленти 17 64
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 31019 33419
Власний капітал 32742 35142
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 1378 1378
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 5183 5236
Поточні зобов’язання і забезпечення 20976 19680
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) -2137 3232
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 5511960 5511960
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) -0,39 0,59

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»  №47  від 07.03.2018 року

Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор                                                                                                              Борисенко С.І.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект