Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» (далі за текстом –Товариство)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012744,

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б,
тел. (044) 425-66-45, 425-01-89 

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

«26»  квітня 2017 року  о 16:00 год.
за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, 2-й поверх зал засідань

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 15:00 год. до 15:45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в чергових (річних)загальних зборах
 складатиметься станом на 24  год. 20  квітня 2017р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Відкликання членів Лічильної комісії загальних зборів.
  Проект  рішення.  Відкликати голову та членів Лічильної комісії загальних зборів:
      1. Сокуренка Сергія Володимировича
      2. Борисенко Ларису Олександрівну
      3. Шпак Ірину Олексіївну
 2. Про обрання лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.
  Проект  рішення.
       1. Обрати  лічильну комісію у складі: Сокуренка Сергія Володимировича, Борисенко Ларису Олександрівну, Шпак Ірину Олексіївну 
       2. Повноваження лічильної комісії припиняються після оформлення протоколів про підсумки голосування з моменту передачі документів щодо голосування на зберігання, відповідно до вимог ч.4 ст.45 Закону України “Про акціонерні товариства”.
 3. Звіт виконавчого органу Товариства про результати діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
   Проект рішення. Затвердити звіт генерального директора про результати діяльності  Товариства за 2016 рік.
 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за результатами  розгляду звіту.
  Проект рішення. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства та прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
   Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.
 6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства.
  Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік.
 7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2016 році.
  Проект рішення:
    1. Прибуток Товариства за 2016 рік в сумі 3232 тисячі гривень направити на збільшення обігових коштів Товариства.
    2. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.
 8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
  Проект рішення.
  Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.
 9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
  Проект рішення. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Наглядової ради Товариства та уповноваження особи на їх підписання з членами Наглядової ради Товариства.
  Проект рішення.
  1.Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться  з членами Наглядової ради  Товариства.
  2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Сович В.П.  підписати цивільно-правові договори з членами Наглядової ради  Товариства.
 11. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
  Проект рішення.  Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
  Проект рішення. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з членами Ревізійної комісії Товариства та уповноваження особи на їх підписання з членами Ревізійної комісії Товариства.
  Проект рішення.
  1.Затвердити типову форму цивільно-правових договорів, що укладатимуться  з членами Ревізійної комісії  Товариства.
  2.Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Сович В.П.  підписати цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії  Товариства.
 14. Розгляд плану діяльності Товариства на 2017 рік та його затвердження.
  Проект рішення: Затвердити план діяльності Товариства на 2017 рік.
 15. Про зміну типу  та найменування Товариства.
  Проект рішення:
  1. Змінити тип Товариства  з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
  2. Змінити найменування Товариства з Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» на Приватне  акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»
  3. Уповноважити Виконавчий орган Товариства самостійно або доручити це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною найменування Товариства.
 16. Про внесення змін до Статуту Товариства у відповідності з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції та визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства  і на здійснення дій з державної реєстрації Статуту  Товариства. 
  Проект рішення:
   1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити Статут Товариства в новій редакції.
  2. Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича  підписати  Статут Товариства в новій редакції.
  3.Уповноважити генерального директора Товариства Борисенка Семена Івановича або уповноважену ним відповідним чином особу здійснити всі необхідні дії з державної реєстрації  Статуту Товариства в новій редакції.
 17. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Виконавчий орган і Ревізійну комісію Товариства, та до Принципів (кодекс) корпоративного управління Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції зазначених документів. 
  Проект рішення:
  1.Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Загальні збори акціонерів  Товариства.
  2. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Наглядову раду Товариства.
  3. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Ревізійну комісію Товариства.
  4. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції положення Про Виконавчий орган   Товариства.
  5. Внести зміни та доповнення і затвердити у новій редакції Принципи (кодекс) корпоративного управління  Товариства.
  6. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Сович В.П.  підписати затверджені положення.
 18. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  Проект рішення.
  1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення наступних значних правочинів, укладення яких Статутом Товариства та чинним законодавством України віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів  Товариства, граничною сукупною вартістю 170 000 000,00 грн. (сто сімдесят мільйонів гривень), предметом яких є:
  1.1 Виконання товариством будівельних, монтажних та інших спеціальних робіт, виконання робіт з  виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, постачання будівельних матеріалів, конструкцій та обладнання шляхом укладення договорів генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо на загальну суму всіх таких правочинів не більше 100 000 000,00 грн. (ста мільйонів гривень)  або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
  1.1.1 Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення генерального підряду/підряду/договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, тощо, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження, передбачені пунктом 1.1 питання вісімнадцятого порядку денного, Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.
  1.2 Здійснення Товариством діяльності щодо будівництва (будь-яких його різновидів, у тому числі реконструкції, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів містобудування будь-якої категорії складності із залученням (за участю) будь-яких юридичних та/або фізичних осіб шляхом укладення будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об’єкт нерухомого майна (його частину), в тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва на загальну суму всіх таких правочинів не більше 70 000 000,00 грн. (сімдесят мільйонів гривень)  або еквівалента цієї суми у будь-якій валюті, визначеного за курсом Національного банку України на дату вчинення правочину.
  1.2.1 Товариство має право вчиняти правочини, передбачені п.1.2 питання вісімнадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, тільки за умови прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) кожного з вказаних в п.1.2 питання вісімнадцятого порядку денного.
  2.  Наглядова рада Товариства без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства остаточно визначає та погоджує умови правочинів передбачених підпунктом 1.2 питання вісімнадцятого порядку денного,  щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також визначає за необхідності перелік документів укладання, підписання, отримання чи видання яких Товариством здійснюється після отримання погодження Наглядової ради Товариства (рішення про вчинення (надання дозволу на вчинення) правочину);
  3. У подальшому Виконавчий орган Товариства, або особа, що тимчасово виконує його обов’язки та повноваження, або інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства в тому числі особа, уповноважена Виконавчим органом Товариства відповідно до рішення Наглядової ради Товариства на підставі довіреності, без необхідності отримання окремого рішення Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради Товариства має право вести переговори, визначати умови, укладати, підписувати, отримувати, видавати та/або вручати від імені Товариства правочини, передбачені підпунктами 1.1, 1.2 питання вісімнадцятого порядку денного, щодо яких Загальними зборами Товариства прийнято рішення про їх попереднє схвалення, а також всі інші документи, необхідні для укладення та/або виконання вказаних правочинів, а також додаткові договори (угоди)/договори про внесення змін до укладених договорів (правочинів)/договори (угоди) про розірвання укладених договорів (угод), з урахуванням обмежень, встановлених підпунктами 1.1.1, 1.2.1 питання вісімнадцятого порядку денного.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам акціонерів -  паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до загальних зборів, звернувшись за адресою Товариства (м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, к.205) в робочі дні та в робочі години з 8:30 до 13:00 та з 13:30 до 17:00. Відповідальна особа –Суткович Л.О.   Акціонери мають право вносити свої пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів шляхом направлення пропозиції в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її виносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» (тис. грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активі
60058
53156
Основні засоби (за залишковою вартістю)
47612
48391
Довгострокові фінансові інвестиції
-
-
Запаси
885
2203
Сумарна дебіторська заборгованість
11215
2234
Грошові кошти та їх еквіваленти
64
13
Нерозподілений прибуток
33419
30197
Власний капітал
35142
31920
Статутний капітал
1378
1378
Довгострокові зобов’язання
5236
5570
Поточні зобов’язання
19680
15666
Чистий прибуток (збиток)
3232
(1001)
Середньорічна кількість акцій (шт.)
5511960
5511960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
-
-
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
-
-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
85
65

 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №55  від 22.03.2017 року

Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор

Борисенко С.І.

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект