Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» (далі за текстом –Товариство)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012744,

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б,

тел. (044) 425-66-45, 425-01-89

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

«24» квітня 2015 року о 18:00 год.

за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, 2-й поверх зал засідань

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 17:00 год. до 17:45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в чергових (річних)загальних зборах
складатиметься станом на 24 год. 20 квітня 2015р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 2. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 3. Звіт наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2014 рік.
 5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2014 році.
 6. Відкликання членів наглядової ради.
 7. Обрання членів наглядової ради.
 8. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.
 9. Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.
 10. Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2015 рік та його затвердження.
 11. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам акціонерів -  паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до загальних зборів, звернувшись за адресою Товариства (м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, к.205) в робочі дні та в робочі години з 8:30 до 13:00 та з 13:30 до 17:00. Відповідальна особа –Суткович Л.О.  Акціонери мають право вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» (тис. грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активі 52397 58546
Основні засоби (за залишковою вартістю) 49267 50992
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 2591 1868
Сумарна дебіторська заборгованість 1845 5468
Грошові кошти та їх еквіваленти 14 82
Нерозподілений прибуток 31216 33979
Власний капітал 32939 35702
Статутний капітал 1378 1378
Довгострокові зобов’язання 4714 4550
Поточні зобов’язання 14744 18294
Чистий прибуток (збиток) (2763) (2834)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5511960 5511960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 81 111

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №54 від 20.03.2015р..

Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та  визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор Борисенко С.І.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект