Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»

1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
04012744

1.4. Місцезнаходження емітента
04070 Київ Спаська, 31-Б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(044) 417-81-56 (044) 417-75-18

1.6. Електронна поштова адреса емітента
tksb@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.tksb.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про призначення прийнято  на засіданні Наглядової ради ПАТ "Трест Київспецбуд" 28.05.2012 року. На позачергових загальних зборах акціонерів (протокол № 17 від 23.05.2012 р.) кумулятивним голосування обрано повний склад Наглядової ради.

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення членів Наглядової ради (протокол № 1 від 28.05.2012 року.).

Посадова особа ТОВ "АММА-КБ", в особі уповноваженого представника юридичної особи - Борисенко Ганни Іванівни (Код ЄДРПОУ 34352921), призначена на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 51,346%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ТОВ "АММА-КБ" є акціонером-юридичною особою.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2830163 простих іменних акцій.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.

Генеральний директор


Борисенко С.І.
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М. П.
(дата)

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект