Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"

1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
04012744

1.4. Місцезнаходження емітента
04070 м. Київ вул. Спаська, 31-б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
417-81-56, 417-75-18

1.6. Електронна поштова адреса емітента
tksb@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.tksb.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою Товариства, яка прийняла рішення про зміну в складі Наглядової ради (Протокол  Наглядової ради № 16 від 19.01.2012 р.)

Звільнення посадової особи виконано на підставі повідомлення  від акціонера - юридичної особи ТОВ "АММА КБ" про відкликання представника в складі наглядової ради Рибалки Лесі Михайлівни та довіреності від 18.01.2012 року від ТОВ "АММА КБ" на уповноваження представляти інтереси ТОВ "АММА КБ" - Суткович Лідію Олексіївну
Посадова особа Рибалка Леся Михайлівна (Паспорт: серія НС номер 968934 виданий 12.04.2001 р. Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області), яка займала посаду Член Наглядової ради, звільнена.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8 місяців.

Рішенням Наглядової ради на дану посаду призначено Суткович Лідію Олексіївну.
Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 19.01.2012 р. (Протокол Наглядової ради №16 від 19.01.2012 року)
Призначення посадової особи виконано на підставі довіреності на ім'я Суткович Лідії Олексіївни від 18.01.2012 року від акціонера-юридичної особи ТОВ "АММА КБ".
Посадова особа Суткович Лідія Олексіївна (Паспорт: серія СН номер 480353 виданий 13.05.1997 р. Харківським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Член Наглядової ради.
Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
Строк, на який призначено особу: 3 роки
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: Головний бухгалтер ПАТ "Трест Київспецбуд"
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0  акцій.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2.

Генеральний директор


Борисенко С.І.
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М. П. 19.01.2012 р.
(дата)

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект