Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1.Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд»

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 04012744

1.4. Місцезнаходження емітента: 04070 Київ Спаська, 31-Б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044)417-81-56 (044)417-75-18

1.6. Електронна поштова адреса емітента: tksb@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.tksb.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення. Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Назва повідомлення: Відомості про зміну складу посадових осіб емітенту.Черговими загальними зборами акціонерів ПАТ «Трест Київспецбуд» 08 квітня 2013 року (Протокол №18 від 08.04.2013р.) прийнято Рішення про припинення повноважень (відкликання) Голови та Членів Ревізійної комісії. Звільнення посадових осіб Голови та Членів ревізійної комісії виконано на підставі рішення акціонерів (Протокол №18 від 08.04.2013р.):

Звільнена посадова особа Подлужна Марія Феліксівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Черговими річними загальними зборами акціонерів обрано новий склад Ревізійної комісії.

Звільнена посадова особа Сукур Ольга Іванівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Черговими річними загальними зборами акціонерів обрано новий склад Ревізійної комісії.

Звільнена посадова особа Мотрич Леся Володимирівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0 %. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 роки. Черговими загальними зборами акціонерів обрано новий склад Ревізійної комісії.

Рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Трест Київспецбуд» 08 квітня 2013 року (Протокол №18 від 08.04.2013р.) обрано (кумулятивним голосуванням) Членів Ревізійної комісії. Призначення посадових осіб Членів Ревізійної комісії виконано на підставі рішення акціонерів (протокол № 18 від 08.04.2013 р.):

Призначена посадова особа на посаду Член Ревізійної комісії (Голова) - Доценко Михайло Миколайович (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), обрання на підставі Рішення членів Ревізійної комісії (Протокол №1 від 08.04.2013р.). Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0014%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ «Трест Київспецбуд» перший заступник генерального директора, заступник з фінансових питань. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 80 простих іменних акцій.

Призначена посадова особа на посаду Член Ревізійної комісії – Сукур Ольга Іванівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ «Трест Київспецбуд» заступник головного бухгалтера; ТОВ «Будівельна компанія –Київспецбуд» головний бухгалтер. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

Призначена посадова особа на посаду Член Ревізійної комісії – Самсонова Наталія Федорівна (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних). Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ПАТ "Трест Київспецбуд", головний економіст; НІМЗ «Биковнянські могили», провідний економіст, ДВ "Преса України", начальник економічного відділу. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Генеральний директор


Борисенко С.І.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М. П.
(дата)

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект