Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента
Публічне акціонерне товариство "Трест Київспецбуд"

1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
04012744

1.4. Місцезнаходження емітента
04070 м. Київ, вул. Спаська, 31 -Б

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
417-81-56; 417-75-18

1.6. Електронна поштова адреса емітента
ksb@ksb.kiev.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
www.tksb.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення.

Зміна складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою 22.06.2011 р. (Протокол № 12 від 22.06.2011 року). Звільнити Корпусева Ю.О. 25.06.2011 року.

Звільнення посадової особи виконано на підставі заяви про звільнення за власним бажанням та наказу про звільнення від 22.06.2011 р.

Посадова особа Корпусев Юрій Олександрович (Паспорт: серія СМ номер 957049 виданий 18.09.2007 р. Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київській області), яка займала посаду Генеральний директор, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 2 місяці на посаді генерального директора.

На дану посаду призначено Борисенка С.І. згідно рішення Наглядової ради (Протокол № 12 від 22.06.11 р.)

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою (Протокол №12 від 22.06.2011 р.)

Призначення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради і, відповідно, одноголосного голосування за Борисенка С.І. на посаду генерального директора (Протокол №12 від 22.06.2011 р.)

Посадова особа Борисенко Семен Іванович (Паспорт: серія СН номер 360056 виданий 10.12.1996 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Генеральний директор.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1198%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 4 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: ВАТ "ЗСТЗ" - голова правління, ВАТ "Трест Київспецбуд" - голова наглядової ради.

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0, 1198 акцій.

Рішення про звільнення прийнято Наглядовою радою 22.06.2011 р. (Протокол № 12 від 22.06.11 р.)

Звільнення посадової особи виконано на підставі повідомлення від акціонера - юридичної особи ТОВ "АММА КБ" про відкликання представника в складі наглядової ради Борисенка Семена Івановича та довіреності від 21.06.2011 року від ТОВ "АММА КБ" на уповноваження представляти інтереси ТОВ "АММА КБ" - Борисенко Ганну Іванівну.

Посадова особа Борисенко Семен Іванович (Паспорт: серія СН номер 360056 виданий 10.12.1996 р. Дніпровським РУГУ МВС України в м. Києві), яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,1198%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років.

Рішенням Наглядової ради на дану посаду призначено Борисенко Ганну Іванівну.

Рішення про призначення прийнято Наглядовою радою 22.06.2011 р. (Протокол №12 від 22.06.2011 р.)

Призначення посадової особи виконано на підставі довіреності на ім'я Борисенко Г.І. від 21.06.2011 року від акціонера-юридичної особи ТОВ "АММА КБ".

Посадова особа Борисенко Ганна Іванівна (Паспорт: серія МЕ номер 355598 виданий 25.12.2003 р. Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві), призначена на посаду Голова Наглядової ради.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, на який призначено особу: 3 роки.

Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ "БІСАБІ".

Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

3. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2.

Перший заступник генерального
директораАлієв Е.Х.
  (підпис) (ініціали та прізвище керівника)
  М. П. 22.06.2011
(дата)

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект