Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» (далі за текстом –Товариство)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012744,

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б,

тел. (044) 425-01-89, 417-66-05

повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

«24» квітня 2014 року о 18:00 год.

за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, к.302.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з 17:00 год. до 17:45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в чергових (річних) загальних зборах
складатиметься станом на 24 год. 18 квітня 2014р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

 1. Відкликання Лічильної комісії загальних зборів.
 2. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів.
 3. Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2013 рік.
 7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2013 році.
 8. Відкликання голови та членів ревізійної комісії.
 9. Обрання членів ревізійної комісії.
 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
 11. Уповноваження особи на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
 12. Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2014 рік та його затвердження.
 13. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам акціонерів - паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до загальних зборів, звернувшись за адресою Товариства (м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, к.213) в робочі дні та в робочі години з 8:30 до 13:00 та з 13:30 до 17:00. Відповідальна особа –перший заступник генерального директора Доценко М.М.. Акціонери мають право вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» (тис. грн.)

Найменування показника Звітний період Попередній період
Усього активі 58546 66720
Основні засоби (за залишковою вартістю) 50992 51659
Довгострокові фінансові інвестиції - 420
Запаси 1868 4792
Сумарна дебіторська заборгованість 5468 9669
Грошові кошти та їх еквіваленти 82 -
Нерозподілений прибуток 33979 36739
Власний капітал 35702 38462
Статутний капітал 1378 1378
Довгострокові зобов’язання 4550 7382
Поточні зобов’язання 18294 20876
Чистий прибуток (збиток) (2834) (5140)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5511960 5511960
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 111 153

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №55 від 21.03.2014 року

Особа, що зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Генеральний директор

Борисенко С.І.

 

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект