Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів,
які відбудуться 10 квітня 2012 року

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» (далі за текстом –Товариство)

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012744 ,

місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б,

тел. (044) 417-81-56, 417-81-06

повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться:

«10» квітня 2012 року о 19:00 год.

за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників здійснюватиметься з18:00 год.до18:45 год. за місцем проведення зборів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах складатиметься станом на 24 год. 04.04.2012 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  2. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  3. Звіт наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2011 рік.
  5. Затвердження розподілу прибутку за 2011 рік, строків та порядку виплати дивідендів.
  6. Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2012 рік та його затвердження.
  7. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.

Основні показники
фінансово-господарської діяльності
ПАТ «Трест Київспецбуд»

тис.грн

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

36936

48962

Основні засоби

19358

18928

Довгострокові фінансові інвестиції

999

1200

Запаси

2360

3500

Сумарна дебіторська заборгованість

13712

24498

Грошові кошти та їх еквіваленти

507

836

Нерозподілений прибуток

51

628

Власний капітал

22730

26924

Статутний капітал

1378

1378

Довгострокові зобов’язання

2821

5929

Поточні зобов’язання

11385

16109

Чистий прибуток (збиток)

51

628

Середньорічна кількість акцій (шт..)

5512

5512

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт..)

-

-

Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

202

194

Для участі в Загальних Зборах акціонерам необхідно мати паспорт, уповноваженим представникам акціонерів - паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на Загальних Зборах, оформлене відповідно до вимог чинного законодавства.

Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами підготовки до загальних зборів звернувшись за адресою Товариства, в робочі дні та в робочі години. Відповідальна особа – заступник генерального директора з економічних питань. Акціонери мають право вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення.

Генеральний директор

 С.І.Борисенко

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект