Висновок Аудитора

Правлінню ПАТ «Трест Київспецбуд»
Акціонерам ПАТ «Трест Київспецбуд»
Управлінню Національної комісії з цінних паперів та
фондового ринку в м. Києві та Київській області

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

(скорочений)

щодо фінансової звітності

Публічного акціонерного товариства
«Трест Київспецбуд»

станом на 31.12.2011 року

КИЇВ – 2012

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА.

Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Нюанс-Аудит»

Код ЄДРПОУ: 30303488

Організаційно-правова форма: Товариство з обмеженою відповідальністю

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 2085 видане згідно рішенню

Аудиторської палати України від 30 березня 2001р. № 100

Свідоцтво чинне до 24 лютого 2016 року.

Адреса:
м. Київ, пр-т Визволителів, 3, офіс 7
Телефон/факс: 516-516-0; 536-16-50.

Генеральний директор ТОВ «АФ «Нюанс-Аудит» Філозоп Олег Володимирович, сертифікат аудитора серія А № 003583, виданий згідно рішення Аудиторської палати України № 73 від 18 грудня 1998 року, сертифікат чинний до 18 грудня 2012 року, згідно рішення Аудиторської палати України № 182/9 від 27 вересня 2007 року.

УМОВНО - ПОЗИТИВНА ДУМКА НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Аудитор перевірив фінансову звітність ПАТ «Трест Київспецбуд» станом на 31.12.2011 року, яка характеризує фінансовий стан підприємства за відповідний період.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірність відображення інформації у цих фінансових звітах у відповідності із Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлення інформації у фінансових звітах, які не містять суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Аудитор несе відповідальність за висловлення думки, щодо фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки.

Під час проведення перевірки Аудитором здійснено планування і виконання аудиторських процедур, у масштабі яких було забезпечено одержання обсягу аудиторських доказів, достатніх для формування обґрунтованої впевненості аудитора у правильності його думки щодо всіх суттєвих аспектів інформації, що перевірялась. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Також аудит здійснено шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах станом на 31.12.2011р. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального представлення фінансових звітів.

Перевірку сплановано і проведено з достатньою впевненістю в тому, що звітність не містить суттєвих помилок.

Аудиторську перевірку здійснено відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

Проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Під час підготовки висновку використано концептуальну основу, що ґрунтується на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Аудиторський висновок складено у відповідності до:

 • статей 40 та 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-IV від 23.02.2006 р.;
 • Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1528 від 19 грудня 2006р.;
 • Методичних рекомендацій, щодо підготовки аудиторського висновку при перевірці відкритих акціонерних товариств та підприємств - емітентів облігацій (крім комерційних банків), схвалених протоколом засідання Аудиторської палати України № 99 від 23 лютого 2001 р.;
 • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1360 від 29.09.2011 року «Про затвердження вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики);
 • Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 N 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів»:
 • Міжнародного стандарту аудиту N 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»;
 • Міжнародного стандарту аудиту N 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»;
 • Міжнародного стандарту аудиту N 710 «Порівняльна інформація - відповідні показники і порівняльна фінансова звітність».
 • Міжнародного стандарту аудиту N 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

Для проведення аудиту Товариством були надані документи, які дозволили зробити висновок щодо повноти та достовірності фінансової звітності за 2011 рік:

 • установчі документи;
 • первинні бухгалтерські документи, регістри аналітичного та синтетичного обліку;
 • баланс ПАТ «Трест Київспецбуд» станом на 31.12.2011 року з валютою балансу 36936,00тис.грн.;
 • звіт про фінансові результати ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2011 рік;
 • звіт про рух грошових коштів ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2011 рік;
 • звіт про власний капітал ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2011 рік;
 • примітки до річної фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2011 рік;
 • розрахунок вартості чистих активів станом на 31.12.2011 року.

Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що узагальнюючі показники річної звітності про фінансові результати та річного балансу станом на 31.12.2011 року відповідають залишкам на рахунках в Головній книзі, не суперечать аналітичному обліку, первинним документам, чинному законодавству та існуючим нормативам, на підставі чого можна зробити висновок про їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству України.

Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази і проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення власної думки, стосовно інформації у фінансових звітах ПАТ «Трест Київспецбуд» станом на 31.12.2011р.

На основі вище вказаного Аудитор висловлює думку про те, що фінансова звітність Замовника в усіх аспектах в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України та національним стандартам бухгалтерського обліку. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам. Фінансова звітність ПАТ «Трест Київспецбуд» складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичний фінансовий стан підприємства на 31.12.2011 року. Аудитор підтверджує реальність та відповідність статей «Балансу» з валютою балансу 36936,0тис.грн.,  достовірність «Звіту про фінансові результати», «Звіту про рух грошових коштів», «Звіту про власний капітал» та «Приміток до річної фінансової звітності» ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2011 рік, а також підтверджує відповідність форм фінансової звітності одна одній.

Аудитор не спостерігав за проведенням інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків, проведеної до складання річної звітності, оскільки ця дата передувала призначенню аудитором Товариства у відповідності до умов Договору. Через характер облікових записів Товариства Аудитор не мав змоги підтвердити усі дані щодо зазначених вище активів за допомогою інших аудиторських процедур (отримання усіх зовнішніх підтверджень). Все вищезазначене не дозволяє надати безумовно-позитивний висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2011р. і призводить до його модифікації у відповідності з МСА 701.

Активи підприємства станом на 31.12.2011р. складають 36936,00тис.грн. Інформація про активи, відображена у фінансовій звітності за 2011 рік відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Нематеріальні активи по залишковій вартості на 31.12.2011 року складають 3,00тис.грн.

Основні засоби по залишковій вартості на 31.12.2011 року складають 19355,00тис.грн.

З них:

 • Будинки, споруди та передавальні пристрої –  16723,00тис.грн;
 • Машини та обладнання –  231,00тис.грн;
 • Транспортні засоби – 1827,00тис.грн;
 • Інструменти, прилади, інвентар – 216,00тис.грн;
 • Інші основні засоби –  6,00тис.грн;
 • Тимчасові (нетитульні) споруди –  352,00тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції - 680,0 тис. грн.

Довгострокова дебіторська заборгованість - 319,00тис.грн.;

Запаси підприємства на кінець звітного періоду – 2360,00тис.грн.

З них:

 • Сировина і матеріали – 5,00тис.грн;
 • Паливо –1,00тис.грн;
 • Будівельні матеріали – 2117,00тис.грн;
 • Малоцінні та швидкозношувані предмети – 174,00тис.грн.
 • Запасні частини - 63,00тис.грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги чистою реалізаційною вартістю на 31.12.2011 року на підприємстві становить 13014,00тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 69,00тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість – 451,00тис.грн.

Грошові  кошти в національній валюті на 31.12.2011 становили 478,00тис.грн.

Грошові  кошти в іноземній валюті на 31.12.2011 становили 29,00тис.грн.

Інші оборотні активи – 136,00тис.грн.;

Витрати майбутніх періодів - 42,00тис.грн.

Аудитор в цілому підтверджує правильність класифікації та оцінки активів підприємства, а також правильність відображення їх у бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності

Зобов'язання ПАТ «Трест Київспецбуд» станом на 31.12.2011 року склали 14206,00тис.грн.

Сума довгострокових зобов’язань станом на 31.12.2011 року становила 2821,00тис.грн.

З них:

Довгострокові кредити банків - 2821,00тис.грн.

Відстрочені податкові зобов’язання – 0,00тис.грн.

Поточні зобов’язання склали 11385,00тис.грн.

З них: 

 • короткострокові кредити банків – 1300,00тис.грн.;
 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 8022,00тис.грн.;
 • поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 508,00тис.грн.;
 • поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – 335,00тис.грн.;
 • поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 770,00тис.грн.;
 • поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками – 326,00тис.грн.;
 • інші поточні зобов’язання – 124,00тис.грн.

Аудитор підтверджує правильність класифікації та оцінки зобов’язань  підприємства відповідно до встановлених нормативів - національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку, а також правильність відображення їх у бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності.

Власний капітал на 31.12.2011 року становив 22730,00тис.грн.

З них:

 • Статутний капітал – 1378,00тис.грн.;
 • Інший додатковий капітал – 16243,00тис.грн.;
 • Резервний капітал – 5058,00тис.грн.;
 • Нерозподілений прибуток – 51,00тис.грн.

На 31.12.2011р. статутний фонд підприємства  внесений у повному обсязі.

Аудитор підтверджує правильність інформації про власний капітал підприємства, а також правильність відображення її у бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності

Вартість чистих активів станом на 31.12.2011р. становить 22730,00тис.грн. Статутний капітал  станом на 31.12.2011р. становить  1378,00тис. грн. Таким чином, вартість чистих активів товариства відповідає вимогам, встановленим ст.155 «Цивільного кодексу України»  № 435-IV від 16.01.2003 р.

За результатами діяльності за 2011 рік Замовником було отримано прибуток у розмірі 51,00тис.грн. (р.220 гр.3 форма № 2). Дані бухгалтерського обліку відповідають формі № 2 «Звіт про фінансові результати». Аудитор підтверджує правильність інформації щодо обсягу чистого прибутку підприємства, а також правильність відображення її у бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності.

Протягом звітного року відбулися наступні події, визначені частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480- IV від 23.02.2006 р.:

 • 26.04.2011 року згідно Наказу №КС/К-00061 та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Трест Київспецбуд» про створення одноосібного виконавчого органу (Протокол №15 від 19.04.2011р.) Корпусева Ю.О. переведено з посади Голови правління на посаду Генерального директора.
 • 25.06.2011 року на підставі Наказу №81-к та Протоколу №12 розширеного засідання Наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» звільнено із посади Генерального директора Корпусева Ю.О.
 • Наказом №82-в від 22.06.2011 року Алієва Е.Х. призначено Виконуючим обов’язки генерального директора на період з 27.06.2011р. по 30.06.2011р.
 • 01.07.2011 року на підставі Наказу №85-к та Протоколу №12 розширеного засідання Наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» призначено на посаду Генерального директора Борисенко С.І.

 

Від імені ТОВ «Аудиторська фірма «Нюанс-Аудит»  

Генеральний директор, к.е.н.  /Філозоп О.В./

 

Сертифікат серії А №003583 від 18.12.98р.  
Свідоцтво про внесення до єдиного реєстру аудиторських фірм № 2085 від 30.03.2001 року

02066, пр-т Визволителів, 3 офіс 7, м. Київ, Україна

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект