Висновок Аудитора

ВИСНОВОК АУДИТОРА

Інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента:

Незалежний аудитор Польовик Геннадій Васильович (код за ЄДРПОУ - 2432701832 ), організаційно-правова форма: Місцезнаходження: бул. Давидова, 12, кв.22, м. Київ, Дніпровський, м. Київ, 02147. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності А №003762, що видана: Аудиторська палата України, рiшення №77 23.04.1999 року. Контактний телефон: (044) 536-1650, факс: (044) 516-5160. Основний вид діяльності: Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту. Дію Сертифіката продовжено до 23.04.2013 року, згідно рішення Аудиторської палати України №187/2 від 14.02.2008 року. Свідоцтво про внесення до Єдиного реєстру аудиторських фірм та аудиторів України №2220. рішення Аудиторської палати України №100 від 30.03.2001 року. Свідоцтво чинне до 24.02.2016 року. Незалежний аудитор здійснює перевірки показників діяльності підприємства згідно Міжнародній системі стандартів бухгалтерського обліку.

Загальний висновок аудитора (аудиторської фірми):

Аудиторську перевірку проводив Незалежний аудитор Польовик Геннадій Васильович (Сертифікат серії А №003762 від 23.04.99р., виданий, згідно рішення Аудиторської палати України №77 від 23.04.99р. Свідоцтво про внесення до єдиного реєстру аудиторських фірм №2220, видане згідно з рішенням Аудиторської палати України №100 від 30.03.2001 року. Ідент. код 2432701832).

Під час проведення перевірки аудитором здійснено планування і виконання аудиторських процедур, у масштабі яких було забезпечено одержання обсягу аудиторських доказів, достатніх для формування обґрунтованої впевненості аудитора у правильності його думки щодо всіх суттєвих аспектів інформації.

Аудиторську перевірку здійснено відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

Підприємством було надано документи, котрі дають уяву і дозволяють зробити висновки щодо ведення бухгалтерського обліку, правильності складання його фінансової звітності за період діяльності з 01.01.2010 року по 31.12.2010 року та зробити висновки щодо його фінансового стану на 31.12.2010 року.

Висновки чи рішення, які суперечать чинному законодавству України, аудитору не відомі.

Під час аудиторської перевірки були виявлені незначні порушення бухгалтерського обліку, про що зазначені порушення мають обмежений вплив на фінансову звітність та не впливають на фінансовий стан підприємства.

Перевірка проведена згідно з "Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1528 від 19 грудня 2006 року та у відповідності з Міжнародними стандартами аудиту. Під час підготовки звіту використано концептуальну основу, що ґрунтується на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку.

Наслідки проведеної аудиторської перевірки свідчать, що узагальнюючі показники річної звітності про фінансові результати та річного балансу станом на 31.12.2010 року відповідають залишкам на рахунках в Головній книзі, не суперечать аналітичному обліку, первинним документам та існуючим нормативам, на підставі чого можна зробити висновок про їх достовірність, повноту і відповідність чинному законодавству України.

На основі вище сказаного, Аудитор висловлює думку про те, що фінансова звітність ВАТ "Трест Київспецбуд" в усіх аспектах в цілому відповідає вимогам чинного законодавства України та національним стандартам бухгалтерського обліку. Аудитор підтверджує реальність та відповідність статей "Балансу" ВАТ "Трест Київспецбуд" з валютою балансу 48962,00 тис.грн., "Звіту про фінансові результати", "Звіту про рух грошових коштів", "Звіту про власний капітал" та "Приміток до річної фінансової звітності" ВАТ "Трест Київспецбуд" за 2010 рік, а також підтверджує відповідність форм фінансової звітності одна одній.

Аудитор не спостерігав за проведенням інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів та розрахунків, проведеної до складання річної звітності, оскільки ця дата передувала призначенню аудитором Товариства у відповідності до умов Договору. Через характер облікових записів Товариства Аудитор не мав змоги підтвердити усі дані щодо зазначених вище активів за допомогою інших аудиторських процедур (отримання усіх зовнішніх підтверджень). Все вищезазначене не дозволяє надати безумовно позитивний висновок щодо фінансової звітності Товариства за 2010 рік і призводить до його модифікації у відповідності з МСА 701 (аудиторський висновок є умовно-позитивним).

Активи підприємства станом на 31.12.2010 року складають 48962,00тис.грн. Інформація про активи, відображена у фінансовій звітності за 2010 рік відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Нематеріальні активи по залишковій вартості на 31.12.2010 року складають 0,00тис.грн.

Основні засоби по залишковій вартості на 31.12.2010 року складають 18928,00тис.грн.

Довгострокові фінансові інвестиції - 664,0 тис.грн.;

Довгострокова дебіторська заборгованість - 536,00 тис.грн;

Запаси підприємства на кінець звітного періоду - 3500,00 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги чистою реалізаційною вартістю на 31.12.2010 року на підприємстві становить 17631, 00 тис.грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 0,00тис.грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість - 6561,00 тис.грн

Поточні фінансові інвестиції - 0,00тис.грн.

Грошові кошти в національній валюті на 31.12.2010 року становили 836,00тис.грн.

Інші оборотні активи - 288,00 тис.грн.

Витрати майбутніх періодів - 18,00 тис.грн.

Аудитор в цілому підтверджує правильність класифікації та оцінки активів підприємства, а також правильність відображення їх у бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності.

Зобов'язання ВАТ "Трест Київспецбуд" станом на 31.12.2010 року склали 22038,00 тис.грн.

Сума довгострокових зобов'язань станом на 31.12.2010 року становила 5929,00 тис.грн.

Поточні зобов'язання склали 16109,00 тис.грн.

Аудитор підтверджує правильність класифікації та оцінки зобов'язань підприємства відповідно до встановлених нормативів - національних (положень) стандартів бухгалтерського обліку, а також правильність відображення їх у бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності.

Власний капітал на 31.12.2010 року становив 26924,00 тис.грн.

На 31.12.2010 року статутний фонд підприємства внесений у повному обсязі.

Аудитор підтверджує правильність інформації про власний капітал підприємства, а також правильність відображення її у бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності.

Вартість чистих активів станом на 31.12.2010 року становить 26924,00тис.грн. Статутний капітал станом на 31.12 2010 року становить 1378,00 тис.грн. Таким чином, вартість чистих активів Товариства відповідає вимогам, встановленим ст.155 "Цивільного кодексу України" №435-IV від 16.01.2003 р.

Аналіз балансу на предмет ліквідності та платоспроможності ВАТ «Трест Київспецбуд» станом на 31.12.2010 року підтверджується розрахунком коефіцієнтів ліквідності та фінансової стабільності. Коефіцієнт абсолютної ліквідності станом на 31.12.2010 року складає 0,052. Даний коефіцієнт показує яка частина боргів підприємства може бути сплачена негайно. Динаміка показника свідчить про покращення платоспроможності підприємства.

Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності) на 31.12.2010 року становить 0,55. Станом на 01.01.2010 року - 0,52. Даний коефіцієнт показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих в його діяльність. Коефіцієнт знаходиться в межах орієнтованого позитивного значення.

За результатами діяльності за 2010 рік Замовником було отримано прибуток у розмірі 628,00 тис.грн. (р.220 гр.3 форма №2). Дані бухгалтерського обліку відповідають формі №2 "Звіт про фінансові результати". Аудитор підтверджує достовірність інформації щодо обсягу чистого прибутку підприємства, а також правильність відображення її у бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності.

Протягом звітного періоду відбулися події, визначені частиною першою статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" №3480- IV від 23.02.2006 року, а саме: 30.03.2010 року звільнено із займаної посади Голову правління Андріуцу А.П.

Рішенням зборів акціонерів на посаду голови правління ВАТ "Трест Київспецбуд" призначено Корпусева Ю.О. (Наказ № 123/К від 31.03.2010 року).

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект