Протокол №15


Протокол №15

загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства

„Трест Київспецбуд”


19.04.2011 р. м.Київ,

вул.Спаська, 31-Б


Відповідно до рішення правління ВАТ „Трест Київспецбуд” (далі по тексту - Товариство), (протокол засідання №21 від 28.02.2011 р.) та рішення наглядової ради (протокол засідання №56 від 01.03.2011 р.) були скликані загальні збори акціонерів ВАТ „Трест Київспецбуд”.

Дата проведення , час реєстрації учасників та порядок денний чергових загальних зборів були оприлюднені шляхом публікації в офіційному друкованому виданні „Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №42 від 03.03.2011 р. та газеті „Фондовий ринок. Київ” №9-4 від 03.03.2011 р.

Для реєстрації акціонерів було створено мандатну комісію (протокол засідання наглядової ради №60 від 13.04.2011 р.) у такому складі :


Голова комісії : Сович Віра Петрівна

Секретар комісії : Войтова Віра Іванівна

Член комісії : Кравець Галина Іванівна


Дата проведення зборів 19.04.2011 р.

Час початку реєстрації учасників зборів 18 год.00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 18 год. 45 хв.


Час відкриття зборів 19 год. 00 хв.

Час закриття зборів 21 год.30 хв.


Кількість осіб, включених до реєстру, які мають право на участь у зборах - 281.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах - 6.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 4222778 (з врахуванням голосів за дорученням інших акціонерів), що становить 76,6 % від загальної кількості голосів.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.


Слухали : Сович Віру Петрівну, яка зачитала акт, складений мандатною комісією, в тому, що представник акціонера ПрАТ «Сучасне будівництво» Кравчук О.В., якого зареєстрували для участі в зборах акціонерів Товариства згідно довіреності від 19.04.2011 року, з 18:20 до 18:45 своїми діями перешкоджав мандатній комісії проводити реєстрацію акціонерів Товариства.


Слухали : пропозицію голови мандатної комісії - Сович Віри Петрівни про відкриття загальних зборів акціонерів ВАТ „Трест Київспецбуд”.

Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.Слухали : пропозицію Подлужної Марії Феліксівни, щодо обрання головою загальних зборів - Доценка М.М., а секретарем зборів - Дяченко Н.Ю.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.Голова загальних зборів Доценко М.М. пропонує продовжити збори.

Порядок денний :


 1. Звіт правління ВАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2010 рік.

 2. Звіт ревізійної комісії ВАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність ВАТ «Трест Київспецбуд» за 2010 рік.

 3. Звіт наглядової ради ВАТ «Трест Київспецбуд».

 4. Затвердження фінансової звітності ВАТ «Трест Київспецбуд» за 2010 рік.

 5. Затвердження розподілу прибутку за 2010 рік, строків та порядку виплати дивідендів.

 6. Про вибір типу та зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».

 7. Прийняття рішення про виконавчий орган Товариства.

 8. Відкликання голови та членів виконавчого органу.

 9. Затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

 10. Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження «Принципів (Кодексу) корпоративного управління».

 11. Уповноваження особи на підписання Статуту та внутрішніх положень Товариства.

 12. Відкликання голови та членів наглядової ради.

 13. Обрання членів наглядової ради.

 14. Відкликання голови та членів ревізійної комісії.

 15. Обрання членів ревізійної комісії.

 16. Обрання голови ревізійної комісії із числа обраних членів ревізійної комісії.

 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами наглядової ради.

 18. Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

 19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами ревізійної комісії.

 20. Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії.

 21. Уповноваження особи на проведення державної реєстрації зміни найменування Товариства, Статуту Товариства в новій редакції та будь – яких інших змін, що можуть бути необхідними в зв’язку з вищезазначеною державною реєстрацією.

 22. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.

 23. Розгляд плану діяльності ВАТ «Трест Київспецбуд» на 2011 рік та його затвердження.


Слухали : пропозицію голови загальних зборів Доценка М.М. щодо затвердження регламенту зборів.


Формулювання рішення :

Затвердити наступний регламент:

Розкриття питань порядку денного – до 5 хв.

Питання та відповіді - до 2 хв.

Оголосити перерву після прийняття питання №13.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.Розгляд питань порядку денного:


Перше питання порядку денного :

Звіт правління ВАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2010 рік.


Слухали : Звіт Голови правління Корпусева Ю.О. про результати діяльності в 2011 році


Голова загальних зборів Доценко М.М. запропонував взяти до відома звіт правління Товариства про результати діяльності Товариства у 2010 році.
Формулювання рішення :


1. Затвердити звіт Правління про діяльність Товариства у 2010 році

2. Визнати діяльність відкритого акціонерного товариства «Трест Київспецбуд» у 2010 році задовільною.

3. Виконавчому органу забезпечити підвищення рівня економічної роботи, досягнення беззбиткової роботи усіх підрозділів (Відповідальна – заступник голови правління з економічних питань Подлужна М.Ф.)

4. Посилити роботу по проектуванню, зокрема по розробці робочої проектної документації. Довести обсяги проектних робіт до 4 млн. грн на рік.

( Відповідальний – начальник проектного управління Балюк І.М.)

5. Підвищити рівень кадрової роботи (Відповідальний – Мартиненко Н.Ф.)

6. Продовжити здійснення програми вдосконалення структури виконавчого апарату Товариства шляхом відбору та закріплення фахівців, які здатні працювати в ринкових умовах.

7. Збори доручають:

- Наглядовій раді, як органу, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних Зборів, забезпечити здійснення ефективного контролю за діяльністю Товариства та за виконанням виконавчим органом рішень Зборів Товариства.

- Ревізійні комісії систематично здійснювати передбачені Статутом перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

- Виконавчому органу Товариства відпрацювати та врахувати у своїй діяльності пропозиції та зауваження, що надійшли від акціонерів у процесі роботи Загальних Зборів.Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Друге питання порядку денного :

Звіт ревізійної комісії ВАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово – господарську діяльність ВАТ «Трест Київспецбуд» за 2010 рік.


Слухали : голову ревізійної комісії Товариства Подлужну М.Ф. про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.


Голова зборів Доценко М.М. запропонував проголосувати за затвердження звіту ревізійної комісії .


Формулювання рішення :


1. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії Товариства за 2010 рік.

2. Ревізійній комісії забезпечити дієвий контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства у 2011 році. Систематично здійснювати, передбачені Статутом, перевірки діяльності Товариства.Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.Третє питання порядку денного:

Звіт наглядової ради ВАТ «Трест Київспецбуд».


Слухали: Голову наглядової ради Борисенко С.І. зі звітом про роботу наглядової ради.


Голова зборів Доценко М.М. запропонував проголосувати за взяття до відома висновку наглядової ради Товариства.


Формулювання рішення :


1. Звіт наглядової ради Товариства прийняти до відома та керівництва.

2. Поставити перед виконавчим органом Товариства завдання на 2011 рік:

 1. Створити дієвий підрозділ по пошуку замовлень. Розробити систему пошуку нових партнерів на ринку будівництва для забезпечення виконання виробничої програми 4-5 млн. грн. в місяць.

 2. Провести аналіз тендерів за останній період і встановити рівень цін на роботи товариства.

 3. Розробити інженерну підготовку тендерів, тобто, вивчення проектної документації на рахунок оптимізації проектних рішень.

 4. Формувати кадрову політику таким чином, щоб зберегти висококваліфікованих працівників товариства.

 5. Сформувати план міроприємств по зменшенню накладних витрат та мінімізації наслідків негативного впливу фінансово-економічної кризи на функціонування товариства. Привести у відповідність витрати апарату управління до об’ємів робіт.

 6. Затвердити фінансовий план Товариства на 2011 р.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Четверте питання порядку денного товариства :

Затвердження фінансової звітності ВАТ «Трест Київспецбуд»


Слухали : головного бухгалтера Товариства Суткович Лідію Олексіївну.


Голова зборів Доценко М.М. запропонував проголосувати за затвердження фінансового звіту Товариства.


Формулювання рішення :


1. Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2010 рік.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.П’яте питання порядку денного :

Затвердження розподілу прибутку за 2010 рік, строків та порядку виплати дивідендів.


Слухали :

1. Голову правління Корпусева Ю.О., який запропонував виплату дивідендів за 2010 рік не здійснювати, а отриманий Товариством прибуток - 628 тис. грн в повному розмірі направити на поповнення обігових коштів.


2. Представника акціонера – юридичної особи ПрАТ «Сучасне будівництво» Кравчук О.В., що приймає участь в зборах згідно довіреності виданої ПрАТ «Сучасне будівництво» від 19.04.2011р. запропонував отриманий Товариством прибуток направити на виплату дивідендів.


Голова зборів Доценко М.М. запропонував проголосувати по першій пропозиції.


Формулювання рішення :


1. Направити весь отриманий чистий прибуток за 2010 рік в сумі 628 тис. грн. на поповнення обігових коштів ВАТ «Трест Київспецбуд» .
Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


В зв’язку з тим, що перша пропозиція прийнята більшістю голосів, друга пропозиція не ставиться на голосування.


Шосте питання порядку денного :

Про вибір типу та зміну найменування Товариства у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».


Слухали : Голову зборів Доценка М.М., запропонував затвердити тип акціонерного товариства - Публічне акціонерне товариство, відповідно змінити повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд».Формулювання рішення :


1. Затвердити тип акціонерного товариства – Публічне акціонерне товариство , відповідно змінити повне найменування Товариства: Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд».


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Сьоме питання порядку денного:

Прийняття рішення про виконавчий орган Товариства


Слухали : Голову зборів Доценко М.М., який проінформував, що у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» виконавчий орган в акціонерному товаристві може бути колегіальний або одноосібний. Пропозиція: затвердити одноосібний виконавчий орган Товариства в особі генерального директора.
Формулювання рішення :

1. Затвердити одноосібний виконавчий орган Товариства в особі генерального директора.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Восьме питання порядку денного:

Відкликання голови та членів виконавчого органу.Слухали : Голову зборів Доценко М.М., в зв’язку з тим, що рішення про затвердження в Товаристві одноосібного виконавчого органу прийнято, необхідно відкликати голову правління – Корпусева Ю.О. та членів правління: Алієва Е.Х., Суткович Л.О., Доценка М.М., Сович В.П., Рибалку Л.М.


Формулювання рішення :

Відкликати голову правління – Корпусева Ю.О.

та членів правління: Алієва Е.Х., Суткович Л.О., Доценка М.М., Сович В.П., Рибалку Л.М.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Дев’ яте питання порядку денного:

Затвердження змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції.


Слухали : Голову зборів Доценко М.М, який проінформував про зміни, внесені в Статут та запропонував затвердити нову редакцію Статуту Товариства.Формулювання рішення :

 1. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Десяте питання порядку денного:

Затвердження змін до внутрішніх положень Товариства: «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження «Принципів (Кодексу) корпоративного управління».


Слухали : Голову зборів Доценка М.М., який проінформував, що проекти внутрішніх положень були доступні для ознайомлення кожному акціонеру, а тому запропонував затвердити зміни до внутрішніх положень Товариства «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію» шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження «Принципів (Кодексу) корпоративного управління» і проголосувати за всі положення разом.


Формулювання рішення :


 1. Затвердити нову редакцію положення «Про Загальні збори акціонерів»;

 2. Затвердити нову редакцію положення «Про Наглядову раду»;

 3. Затвердити нову редакцію положення «Про Виконавчий орган»;

 4. Затвердити нову редакцію положення «Про Ревізійну комісію»;

 5. Затвердити «Принципи (Кодекс) корпоративного управління».

Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Одинадцяте питання порядку денного :

Уповноваження особи на підписання Статуту та внутрішніх положень Товариства.


Слухали : Голову зборів Доценка М.М. який запропонував уповноважити на підписання Статуту та внутрішніх положень Товариства генерального директора, який буде обраний на засіданні наглядової ради.


Формулювання рішення :

1. Уповноважити на підписання Статуту та внутрішніх положень Товариства генерального директора, який буде обраний на засіданні наглядової ради.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Дванадцяте питання порядку денного :

Відкликання голови та членів наглядової ради.


Слухали : Голову зборів Доценка М.М., який проінформував, що відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» наглядова рада повинна обиратися шляхом кумулятивного голосування, а тому необхідно відкликати попередній склад наглядової ради.


Формулювання рішення :

Відкликати голову Наглядової ради Товариства –Борисенко С.І.

та членів Наглядової ради:

Кириченко О.С.

Можара В.М.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.Тринадцяте питання порядку денного :

Обрання членів наглядової ради.


Слухали : Подлужну М.Ф., яка проінформувала про необхідність обрання членів наглядової ради кумулятивним способом голосування та пояснила процедуру кумулятивного голосування. Акціонери мали змогу подати своїх кандидатів для включення до складу наглядової ради, і, оскільки інших пропозицій не надходило запропонувала проголосувати за тих кандидатів, що внесені в бюлетені.Підсумок голосування :


За обрання кандидата Борисенка С. І. подано - 3555476 голосів.
За обрання кандидата Борисенка І.С. подано - 3555476 голосів.За обрання кандидата Кириченко О.С. подано - 3555476 голосів.За обрання кандидата Рибалку Л.М. подано - 3555476 голосів.За обрання кандидата Жука А.К. подано - 6889961 голосів. За обрання кандидата Конах О.М. подано 2020 голосів.

«Проти» - 5 голосів.

«Утримався» - немає.

Загальна кількість голосів для обрання членів наглядової ради кумулятивним способом – 21113 890, що становить 100%, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.


Рішення прийнято

Більшістю голосів обрано:


Борисенко Семен Іванович

Борисенко Іван Семенович

Кириченко Оксана Станіславівна

Рибалка Леся Михайлівна

Жук Андрій Костянтинович – уповноважена особа акціонера – юридичної особи ВАТ ХК «Київміськбуд».


Слухали : голову зборів Доценка М.М., який запропонував зробити перерву на 10 хвилин, щоб надати можливість обраній наглядовій раді провести перше засідання для обрання голови наглядової ради, заступника голови наглядової ради та секретаря наглядової ради та провести друге засідання, на якому обрати генерального директора Товариства.


Після перерви наглядова рада Товариства повернулась в зал, де з повідомленням виступив член новообраної наглядової ради Борисенко С.І. та зачитав:

1. Протокол засідання наглядової ради №1 від 19.04.2011 року про обрання:

головою наглядової ради – Борисенко С.І.,

заступником голови наглядової ради - Рибалка Л.М.,

секретарем наглядової ради - Кириченко О.С.

2. Протокол засідання наглядової ради №2 від 19.04.2011 року про обрання генеральним директором Товариства Корпусева Ю.О., за кандидатуру якого проголосували всі члени наглядової ради одноголосно.


Чотирнадцяте питання :

Відкликання голови та членів ревізійної комісії


Слухали : Голову зборів Доценка М.М., який проінформував, що з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» ревізійна комісія повинна обиратися шляхом кумулятивного голосування, а тому необхідно відкликати попередній склад ревізі йної комісії.


Формулювання рішення :

Відкликати голову ревізійної комісії – Подлужну М.Ф.

та членів ревізійної комісії: Сукур О.І.

Мотрич Л.В.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.

П’ятнадцяте питання :

Обрання членів ревізійної комісії


Слухали : Подлужну М.Ф., яка проінформувала про необхідність обрання членів ревізійної комісії кумулятивним способом голосування та пояснила процедуру кумулятивного голосування. Акціонери мали змогу подати своїх кандидатів для включення до складу ревізійної комісії, і, оскільки інших пропозицій не надходило запропонувала проголосувати за тих кандидатів, що внесені в бюлетені.Підсумок голосування :


За обрання кандидата Подлужна М.Ф. подано - 4222777 голосів
За обрання кандидата Борисенка І.С. подано - 4222777 голосів

За обрання кандидата Мотрич Л.В. подано - 4222777 голосів

«Проти» - 3 голоси.

«Утримався» - немає.

Загальна кількість голосів для обрання членів ревізійної комісії кумулятивним способом – 12668 334, що становить 100%, від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

Рішення прийнято


Більшістю голосів обрано:

Подлужна М.Ф.

Сукур О.І.

Мотрич Л.В.


Шістнадцяте питання порядку денного :

Обрання голови ревізійної комісії із числа обраних членів ревізійної комісії.Слухали : Борисенка С.І., який запропонував обрати головою ревізійної комісії Подлужну М.Ф.


Формулювання рішення :


Затвердити головою ревізійної комісії Подлужну М.Ф.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.

Сімнадцяте питання порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами наглядової ради


Слухали : Голову зборів Доценка М.М., який виклав і запропонував затвердити умови цивільно – правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.


Формулювання рішення :

Затвердити умови цивільно-правових договорів для укладання з головою та членами Наглядової ради

.

Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.

Вісімнадцяте питання порядку денного :

Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.


Слухали : Голову зборів Доценка М.М., який запропонував затвердити голову ревізійної комісії Подлужну М.Ф. на підписання цивільно – правових договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.


Формулювання рішення :

Уповноважити голову Ревізійної комісії Подлужну М.Ф. на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Дев’ятнадцяте питання порядку денного :

Затвердження умов цивільно – правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства.


Слухали : Голову зборів Доценка М.М., який запропонував затвердити умови цивільно – правових договорів, які мають бути укладені з головою та членами ревізійної комісії Товариства


Формулювання рішення :

Затвердити умови цивільно – правових договорів, для укладання з головою та членами ревізійної комісії Товариства.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.Двадцяте питання порядку денного:

Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами ревізійної комісії


Слухали : Голову зборів Доценка М.М., який запропонував затвердити голову наглядової ради Борисенка С.І. на підписання цивільно – правових договорів з головою та членами ревізійної комісії.Формулювання рішення :

Уповноважити голову наглядової ради Борисенка С.І. на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Двадцять перше питання порядку денного:

Уповноваження особи на проведення державної реєстрації зміни найменування Товариства, Статуту Товариства в новій редакції та будь – яких інших змін, що можуть бути необхідними в зв’язку з вищезазначеною державною реєстрацією.


Слухали : Голову зборів Доценка М.М., який запропонував уповноважити Подлужну М.Ф. на проведення державної реєстрації зміни найменування Товариства, Статуту Товариства в новій редакції та будь – яких інших змін, які можуть бути необхідними у зв’язку з вищезазначеною державною реєстрацією.


Формулювання рішення :

Уповноважити Подлужну М.Ф. на проведення державної реєстрації зміни найменування Товариства, Статуту Товариства в новій редакції та будь – яких інших змін, які можуть бути необхідними у зв’язку з вищезазначеною державною реєстрацією.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.Двадцять друге питання порядку денного:

Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості


Слухали : Голову зборів Доценка М.М., який вніс пропозицію про надання попереднього схвалення на вчинення правочинів на протязі поточного 2011 року, а саме по підписанню договорів підряду на суму, що не перевищує 15 млн. грн.


Формулювання рішення :

Надати виконавчому органу, після погодження наглядовою радою, попереднє схвалення на підписання протягом 2011 року договорів підряду, сума яких не перевищує 15 млн грн. кожен. Рішення вважатиметься погодженим наглядовою радою, якщо за нього голосуватимуть «ЗА» 2/3 членів.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Двадцять третє питання порядку денного:

Розгляд плану діяльності ВАТ «Трест Київспецбуд» на 2011 рік та його затвердження.


Слухали : Корпусева Юрія Олександровича, який запропонував план діяльності Товариства на 2011 рік.


Слухали : Голову зборів Доценка М.М., який запитав про наявність інших пропозицій. Пропозицій не надійшло. Голова зборів запропонував проголосувати.

Формулювання рішення :

1. Затвердити виробничу програму ВАТ «Трест Київспецбуд» на 2011 рік в сумі 43 млн. грн.

2. Довести загальну виробітку в цілому по тресту 21400 грн. за місяць до кінця року.

3. Виконавчому органу Товариства до 30.04.2011 року проаналізувати загрузку управлінь та забезпечити будівельними об’єктами по доведеній виробничій програмі.


Підсумок голосування :

«За» - 4222777 голосів, що становить 99,99998% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Проти» - 1 голос, що становить 0,00002% від загальної кількості голосів, присутніх на загальних зборах.

«Утримався» - немає.

Рішення прийняте.


Порядок денний вичерпаний.

Голова загальних зборів Доценко М.М. оголошує загальні збори акціонерів ВАТ «Трест Київспецбуд» закритими.

Протокол складено у 3-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів Доценко М.М.
Секретар зборів Дяченко Н.Ю.

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект