Протокол №21

Протокол №21
чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства „Трест Київспецбуд”

26.04.2016 р.

м. Київ,
вул. Спаська, 31-Б

                                                                                    
Чергові загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», (надалі за текстом-Товариство), місцезнаходження якого вул. Спаська, 31-Б, м. Київ, Україна, 04070, проводяться 26 квітня 2016 року з 17 години 30 хвилин за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 31-Б, 2-й поверх, зал засідань. Час закінчення зборів 19 годин 00 хвилин. Збори скликані рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 6 від 15.03.2016 р.) з власної ініціативи відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства. Загальні збори проводились в очній формі.

Дата проведення, час реєстрації учасників та порядок денний чергових загальних зборів були опубліковані в «Бюлетень. Цінні папери України» №49 від 18.03.2016р, оприлюднені шляхом розміщення інформації на загальнодоступній сторінці НКЦПФР, на власному веб-сайті та шляхом направлення персональних повідомлень кожному акціонеру. Товариство надіслало повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі ПАТ «Фондова біржа ПФТС».

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПАТ «Трест Київспецбуд» складено станом на 24 годину 20.04.2016 року.

Відкрив загальні збори генеральний директор Борисенко Семен Іванович, який повідомив про те, що згідно Рішення наглядової ради (протокол №6 від 15.03.2016 року) було обрано тимчасову лічильну комісію в складі: Борисенко Лариси Олександрівни, Шпак Ірини Олексіївни, Сокуренка Сергія Володимировича. Голова Тимчасової лічильної комісії - Сокуренко Сергій Володимирович (обрано на засіданні тимчасової лічильної комісії протокол №1 від 26.04.2016р.) 

Згідно  протоколу Наглядової ради №6 від 15.03.2016 головою загальних зборів призначено начальника відділу кадрів ПАТ «Трест Київспецбуд» Сович Віру Петрівну, секретарем загальних зборів – головного спеціаліста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності Крамар Світлану Павлівну.

Голова та секретар зборів займають свої робочі місця.

Для реєстрації акціонерів було створено реєстраційну комісію (протокол засідання Наглядової ради №6 від 15.03.2016 р.) у складі: Шпак Ірина Олексіївна, Борисенко Лариса Олександрівна, Сокуренко Сергій Володимирович.

Голова реєстраційної комісії – Сокуренко Сергій Володимирович (обрано на засіданні реєстраційної комісії протокол №1 від 26.04.2016р.) 

Час початку реєстрації учасників зборів                             16 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів                        17 год. 15 хв.

Кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів, які мають право на участь у загальних зборах - 279, яким належить 5511960 штук простих акцій. Згідно зведеного облікового реєстру власників цінних паперів станом на 20.04.2016 року кількість голосуючих цінних паперів склав – 5469118 штук.

Кількість осіб, які зареєструвались для участі у зборах - 4.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвались для участі у зборах: 5461095 (з врахуванням голосів за дорученням інших акціонерів), що становить 99,08 % від загальної кількості голосів.

Кількість осіб, яким відмовлено в реєстрації для участі в загальних зборах - немає.

Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Згідно протоколу Наглядової ради №6 від 15.03.2016 року було визначено наступний регламент зборів:

розкриття питання порядку денного – до 10 хв.;

питання та відповіді – до 5 хв.;

На загальних зборах акціонерів присутні представники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: керівник контрольної групи Жукович Артем В’ячеславович, член контрольної групи Шевченко Ольга Вікторівна.

Голова зборів оголошує порядок денний зборів :

 1. Відкликання Лічильної комісії загальних зборів.
 2. Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів.
 3. Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 4. Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 5. Звіт наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 6. Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2015 рік.
 7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2015 році.
 8. Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.
 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Затвердження умов договорів, які мають бути укладені з головою та членами наглядової ради Товариства.
 11. Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.
 12. Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2016 рік та його затвердження.
 13. Про приведення Статуту Товариства у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції.
 14. Про приведення положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю Товариства, у відповідність з чинним законодавством  шляхом викладення їх у новій редакції.
 15. Про призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та наділення їх відповідними повноваженнями.
 16. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.
 17. Про зміну типу Товариства (організаційно-правової форми).

Розгляд питань порядку денного

Перше питання порядку денного:

Відкликання Лічильної комісії загальних зборів.

Слухали:

Голову зборів Сович В.П. з пропозицією відкликати попередній склад Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

Відкликати голову та членів Лічильної комісії загальних зборів:

 • Сокуренко Сергія Володимировича – голову Лічильної комісії;
 • Кріт Людмилу Леонідівну  – секретаря Лічильної комісії;
 • Шпак Ірину Олексіївну – члена Лічильної комісії

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Тимчасова лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень першого питання.

Відповідно до протоколу Тимчасової лічильної комісії №2, першого питання, голова Тимчасової лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  4083102 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - 1377993 голосів

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Відкликати голову та членів Лічильної комісії загальних зборів:

 • Сокуренка Сергія Володимировича  – голову Лічильної комісії;
 • Кріт Людмилу Леонідівну  – секретаря Лічильної комісії;
 • Шпак Ірину Олексіївну – члена лічильної комісії.

Друге питання порядку денного:

Обрання членів Лічильної комісії загальних зборів.

Слухали:

Голову зборів Сович В.П., яка запропонувала проголосувати за зазначених в бюлетені кандидатів до складу Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення:

      Затвердити Лічильну комісію в такому складі:

 1. Сокуренко Сергій Володимирович
 2. Борисенко Ларису Олександрівну
 3. Шпак Ірину Олексіївну

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Тимчасова лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень другого питання.

Відповідно до протоколу Тимчасової лічильної комісії №2, другого питання, голова Тимчасової лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  5461095 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

      Затвердити Лічильну комісію в такому складі:

 1. Сокуренко Сергій Володимирович         
 2. Борисенко Лариса Олександрівна
 3. Шпак Ірина Олексіївна

Третє питання порядку денного:

Звіт виконавчого органу ПАТ «Трест Київспецбуд» про результати діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Звіт Генерального директора Борисенка С.І. про результати діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2015 рік.

Голова загальних зборів Сович В.П. запропонувала затвердити звіт генерального директора Товариства про результати діяльності Товариства у 2015 році.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт генерального директора про  діяльність Товариства у 2015 році.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень третього питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №2, третього питання, голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:
«За» -  2836764 голосів.

«Проти» - 1246338 голосів.

«Утримався» - 1377993 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити звіт генерального директора про  діяльність Товариства у 2015 році.

Четверте питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Слухали :

Голову ревізійної комісії Крамар С.П. про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за затвердження звіту ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень четвертого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №2, четвертого питання, голова лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  2836764 голосів.

«Проти» - 1246338 голосів.

«Утримався» - 1377993 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1.Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

П’яте питання порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Трест Київспецбуд» та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали:

Голову Наглядової ради Мартинюка Станіслава Михайловича зі звітом про роботу Наглядової ради.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за взяття до відома та керівництва звіт голови Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

1.Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома та керівництва.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень п’ятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №2, п’ятого питання, голова лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  2836764 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - 2624331 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Звіт Наглядової ради Товариства прийняти до відома та керівництва.

Шосте питання порядку денного:

Затвердження фінансової звітності ПАТ «Трест Київспецбуд» за 2015 рік.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Суткович Л.О., яка ознайомила з фінансовою звітністю ПАТ «Трест Київспецбуд»

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за затвердження фінансового звіту Товариства.

Проект рішення:

Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2015 рік.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень шостого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №2, шостого питання, голова Лічильної комісії повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  2836764 голосів

«Проти» - 1246338 голосів

«Утримався» - 1377993 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити фінансовий звіт Товариства за 2015 рік.

Сьоме питання порядку денного:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи у 2015 році.

Слухали:

Генерального директора Борисенка С.І., який запропонував покриття збитків товариства у сумі 1001 тис.грн здійснювати за рахунок обігових коштів.

Голова зборів Сович В.П.  запропонувала  проголосувати за надану пропозицію.

Проект рішення :

1. Покриття збитків товариства у сумі 1001 тис.грн здійснювати за рахунок обігових коштів

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень сьомого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №2, сьомого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування :

«За» -  2836764 голосів

«Проти» - 2624331 голосів

«Утримався» - немає

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

1. Покриття збитків товариства у сумі 1001 тис.грн здійснювати за рахунок обігових коштів

Восьме питання порядку денного:

Відкликання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Сович В.П., яка повідомила, що Наглядова рада була обрана на загальних зборах акціонерів 26.04.2015 року в такому складі: ПАТ ХК «Київміськбуд», ПрАТ «Сучасне будівництво», ТОВ «АММА КБ», ТОВ «АММА КБ», ТОВ «АММА КБ».

Проект рішення:

Відкликати членів Наглядової ради:

АТ ХК «Київміськбуд»

ПрАТ «Сучасне будівництво»

ТОВ «АММА КБ»

ТОВ «АММА КБ»

ТОВ «АММА КБ»

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень восьмого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №2, восьмого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  4214757 голосів.

«Проти» - немає.

«Утримався» - 1246338 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Відкликати членів Наглядової ради:

АТ ХК «Київміськбуд»

ПрАТ «Сучасне будівництво»

ТОВ «АММА КБ»

ТОВ «АММА КБ»

ТОВ «АММА КБ»

Дев’яте питання  порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради.

Слухали:

Голова зборів Сович В.П. зазначила, що згідно частини першої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» в якій йдеться, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Надійшли наступні  пропозиції, щодо кандидатур до складу Наглядової ради від ПАТ ХК «Київміськбуд», ПрАТ «Сучасне будівництво», ПрАТ «Сучасне будівництво» в особі уповноваженого представника Черненко Юлії Сергіївни, ТОВ «АММА КБ» в особі уповноваженого представника  Філоненко Світлани Арсентіївни, ТОВ «АММА КБ» в особі уповноваженого представника Мартинюка Станіслава Михайловича, ТОВ «АММА КБ» в особі уповноваженого представника Галабудського Ігоря Ігоревича.

Голову лічильної комісії – Сокуренко С.В. який повідомив, що Наглядова рада повинна обиратися шляхом кумулятивного голосування та пояснив як голосувати бюлетенем для кумулятивного голосування.

Голова зборів Сович В.П. запропонувала проголосувати за зазначених в бюлетені кандидатів до складу Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Наглядову раду в складі:

ПрАТ «Сучасне будівництво»

Черненко Юлія Сергіївна

ПАТ «ХК «Київміськбуд»

Філоненко Світлана Арсентіївна

Мартинюк Станіслав Михайлович

Галабудський Ігор Ігоревич

Дана пропозиція була проголосована відповідно процедурі кумулятивного голосування. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень дев’ятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №2, дев’ятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

За обрання кандидата ПрАТ «Сучасне будівництво»  подано – 0 голосів;

За обрання кандидата Черненко Юлії Сергіївни подано – 6231696 голосів;

За обрання кандидата ПАТ «ХК «Київміськбуд» подано - 6889965 голосів;

За обрання кандидата Філоненко Світлани Арсентіївни подано – 4727939 голосів;

За обрання кандидата Мартинюка Станіслава Михайловича подано – 4727941 голосів;

За обрання кандидата Галабудського Ігоря Ігоревича подано – 4727940 голосів;

«Проти» - немає.

«Утримався щодо всіх кандидатів» - немає.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте відповідно процедурі кумулятивного голосування, а саме: обрали членами Наглядової ради, ПАТ «ХК «Київміськбуд», Черненко Юлію  Сергіївну, Філоненко Світлану Арсентіївну, Мартинюка Станіслава Михайловича, Галабудського Ігоря Ігоревича, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Вирішили:

Затвердити Наглядову раду Товариства в складі:

ПАТ «ХК «Київміськбуд»

Черненко Юлія Сергіївна

Філоненко Світлана Арсентіївна

Мартинюк Станіслав Михайлович

Галабудський Ігор Ігоревич

Десяте питання порядку денного:

Затвердження умов договорів, які мають бути укладені з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Слухали:

Голову зборів Сович В.П. яка повідомила про необхідність затвердження умов договорів, що будуть укладені з членами Наглядової Ради  Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів для укладання з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень десятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №2, десятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  2836764 голосів

«Проти» - немає.

«Утримався» - 2624331 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Затвердити умови договорів для укладання з головою та членами Наглядової ради Товариства.

Одинадцяте питання порядку денного:

Уповноваження особи на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради  Товариства.

Слухали:

Голову зборів Сович В.П., яка запропонувала уповноважити на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради  Товариства – голову Ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» Крамар Світлану Павлівну.

Проект рішення:

Уповноважити на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради  Товариства – голову Ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» Крамар С.П.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень одинадцятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії №2, одинадцятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  2836764 голосів

«Проти» - немає.

«Утримався» - 2624331 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Уповноважити на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради  Товариства – голову Ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд» Крамар С.П.

Дванадцяте питання порядку денного:

Розгляд плану діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2016 рік та його затвердження.

Слухали: 

Генерального директора Борисенка С.І., який ознайомив з планом діяльності Товариства на 2016 рік та запропонував надати на затвердження виробничу програму ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2016 рік Наглядовій раді до 30.05.2016 року

Голова зборів Сович В.П.  запропонувала проголосувати за запропоноване рішення.

Проект рішення:

Подати на затвердження Наглядовій раді виробничу програму ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2016 рік до 30.05.2016 року.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень дванадцятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, дванадцятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» - 2836764 голосів

«Проти» - 1246338 голосів.

«Утримався» - 1377993 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Подати на затвердження Наглядовій раді виробничу програму ПАТ «Трест Київспецбуд» на 2016 рік до 30.05.2016 року.

Тринадцяте питання  порядку денного:

Про приведення Статуту Товариства у відповідність з чинним законодавством шляхом викладення його у новій редакції.

Слухали: 

Голову зборів Сович В.П., яка повідомила в зв’язку зі змінами в законодавстві Акціонерним Товариствам потрібно привести установчі документи у відповідність, які б відповідали вимогам законодавства.

Проект рішення:

Привести Статут Товариства у відповідність зі змінами до Закону України «Про Акціонерні товариства», які вступають в силу з 01.05.2016 року, шляхом викладення його у новій редакції.

Рішення вступає в силу з 01.05.2016 року.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень тринадцятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, тринадцятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» - 2836764 голосів, що складає 51% від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» - 1377993 голосів.

«Утримався» - 1246338 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення не прийняте.

Чотирнадцяте питання  порядку денного

Про приведення Положень, що регламентують діяльність органів управління і контролю Товариства, у відповідність з чинним законодавством  шляхом викладення їх у новій редакції.

Голосування з чотирнадцятого питання не проводилося за відсутності підстав для ухвалення.

П’ятнадцяте питання  порядку денного

Про призначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та наділення їх відповідними повноваженнями.

Голосування з п’ятнадцятого питання не проводилося за відсутності підстав для ухвалення.

Шістнадцяте питання  порядку денного

Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (правочинів) із зазначенням характеру угод та їх граничної вартості.

Слухали: 

Головного спеціаліста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності ПАТ «Трест Київспецбуд» Крамар С.П., яка проінформувала присутніх, що на дату проведення загальних зборів неможливо визначити які значні правочини  вчинятимуться Товариством в процесі його поточної господарської діяльності. Проте, приймаючи до уваги необхідність реалізації Товариством визначених ним питань найближчим часом, є пропозиція запропонувати Загальним зборам попередньо схвалити вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів наступних правочинів:

- Попередньо схвалити вчинення ПАТ „Трест Київспецбуд” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення наступних правочинів: - підряду на суму в межах 50 000 000,00 грн.

- Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення договорів підряду, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

Проект рішення :

Попередньо схвалити вчинення ПАТ „Трест Київспецбуд” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення наступних правочинів: - підряду на суму в межах 50 000 000,00 грн.

2) Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення договорів підряду, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень шістнадцятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, шістнадцятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  2836764 голосів.

«Проти» - 1246338 голосів.

«Утримався» 1377993 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Попередньо схвалити вчинення ПАТ „Трест Київспецбуд” протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення наступних правочинів: - підряду на суму в межах 50 000 000,00 грн.

2) Уповноважити Генерального директора ПАТ „Трест Київспецбуд”, від імені ПАТ „Трест Київспецбуд”, вчиняти всі необхідні дії з метою реалізації питання щодо укладення договорів підряду, в т.ч. проведення переговорів та визначення контрагентів за відповідними договорами, що здійснюватимуть певні роботи, погодження та визначення всіх умов договорів підряду, підписання договорів підряду та інших необхідних документів. Вказані повноваження Генеральний директор ПАТ „Трест Київспецбуд” може реалізовувати одноособово без будь-якого погодження (схвалення), затвердження та/або прийняття окремого рішення з цих питань з боку Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства.

Сімнадцяте питання  порядку денного

«Про зміну типу Товариства (організаційно-правової форми).

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства Суткович Л.О., яка повідомила, що з 1 травня 2016 року набирає чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів». Загалом ці зміни спрямовані на досягнення публічними компаніями рівня європейських стандартів. Навколо даного питання є багато дискусій та доповнень, які потребують додаткового вивчення

Проект рішення:

Доручити виконавчому органу детально вивчити питання зміни типу або організаційно-правової форми Товариства та надати пропозиції Наглядовій раді ПАТ «Трест Київспецбуд» для прийняття рішення»

Дана пропозиція була проголосована. Голоси підрахувала Лічильна комісія.

Для голосування був використаний бюлетень сімнадцятого питання.

Відповідно до протоколу лічильної комісії, сімнадцятого питання, голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів повідомив про підсумок голосування.

Підсумок голосування:

«За» -  2836764 голосів.

«Проти» - немає

«Утримався» - 2624331 голосів.

Визнано недійсними бюлетені – немає.

Рішення прийняте.

Вирішили:

Доручити виконавчому органу детально вивчити питання зміни типу або організаційно-правової форми Товариства та надати пропозиції Наглядовій раді ПАТ «Трест Київспецбуд» для прийняття рішення»

Порядок денний вичерпаний.

Голова загальних зборів Сович В.П. оголошує загальні збори акціонерів ПАТ «Трест Київспецбуд» закритими.

Протокол складено у 2-х оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Голова зборів

Секретар зборів

Сович В.П.

Крамар С.П.

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект