АКТ Ревізійної комісії

АКТ

Ревізійної комісії ПАТ «Трест Київспецбуд»

по результатах фінансової роботи за 2011 рік

Перевірка проводилась ревізійною комісією в складі:

1. Подлужна М.Ф.

2. Сукур О.І.

з відома генерального директора ПАТ «Трест Київспецбуд» Борисенка Семена Івановича і в присутності головного бухгалтера Суткович Лідії Олексіївни.

Відповідальними за період, що перевірявся були:

 • Генеральний директор Борисенко Семен Іванович;
 • головний бухгалтер Суткович Лідія Олексіївна.

Перевірці підлягали наступні документи:

 • Баланс підприємства за 2011 рік (ф. № 1);
 • Звіт про фінансові результати ( ф. № 2);
 • Звіт про рух грошових коштів ( ф. № 3);
 • Примітки до річної звітності ( ф. № 5);
 • Звіт про власний капітал;
 • Декларація про прибуток підприємства (річна).

Станом на 31.12.2011 року на балансі Товариства обліковується активів на загальну суму 36936 тис.грн, з них найбільш питому вагу складають: основні засоби по залишковій вартості - 19355 тис.грн (52,4%), дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги в сумі 13014 тис.грн (35%),

виробничі запаси – 2360,0 тис.грн (6,4%) інша дебіторська заборгованість в сумі 451 тис.грн (1,2%).

Основні засоби за залишковою вартістю розподілені наступним чином:

 • будинки та споруди – 16723,2 тис.грн;
 • машини та обладнання – 358,2 тис.грн;
 • транспортні засоби – 1778,8 тис.грн;
 • інструменти, прилади, інвентар – 158,3 тис.грн;
 • тимчасові споруди – 327,7 тис.грн
 • інші основні засоби – 8,8 тис.грн

Запаси на 31.12.2011 р. розподілились наступним чином:

 • будівельні матеріали – 1668,2 тис.грн;
 • малоцінні та швидкозношувальні – 173,2 тис.грн;
 • паливо – 1,1 тис.грн;
 • запасні частини – 63,3 тис.грн
 • інші матеріали – 454,2 тис.грн.

Дані підтверджуються проведеною щорічною інвентаризацією згідно наказу № 178 від 01.11.2011 р.

Дебіторська заборгованість за виконані БМР зменшилась в порівнянні з попереднім періодом на 4617 тис.грн., крім того зменшилась інша дебіторська заборгованість на суму 6110 тис.грн.

Станом на 31.12.2011 року проведена звірка розрахунків за виконані БМР із замовниками, на що маються акти. По даних актів звірки дебіторська заборгованість становить 13014,0 тис.грн, а саме:

 • по організаціях ХК «Київміськбуд» - 4626 тис.грн;
 • по сторонніх організаціях – 5837 тис.грн;
 • за проектні роботи – 1227 тис.грн;
 • інша поточна заборгованість – 1324 тис.грн.

Статутний фонд ПАТ «Трест Київспецбуд» становить 1378,0 тис.грн, який поділений на 5511960 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Акції переведені в бездокументарну форму існування.

Сума поточних зобов’язань станом на 31.12.2011 року становить 11385 тис.грн, або 80,1% від всіх зобов’язань, з них:

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 8022 тис.грн;
 • поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 508 тис.грн;
 • поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – 335 тис.грн;
 • поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 770 тис.грн;
 • поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками – 326 тис.грн;
 • інші поточні зобов’язання – 124,0 тис.грн.

ПАТ «Трест Київспецбуд» має довгостроковий кредит в АКБ «Укрсоцбанк» на суму 2821,0 тис.грн, (350 тис.$) що становить 19,9% від всіх зобов’язань, дата погашення грудень 2012 р.

Валюта балансу на 31.12.2011 р. складає 36936 тис.грн

Всі розділи річного звіту проінвентаризовані, підтверджені актами звірок, виписками та іншими документами. Нереальної дебіторської та кредиторської заборгованості на балансі ПАТ «Трест Київспецбуд» немає.

Загальний обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за 2011 рік склав 57209,0 тис.грн з ПДВ.

По результатах діяльності отримано прибуток – 51 тис.грн.

В звітному році нарахування дивідендів та виплата не проводилась.

Показники загальної ліквідності свідчать, що підприємство є платоспроможним та має достатньо ресурсів для погашення поточних зобов’язань. Чистий оборотний капітал підприємства на 31.12.2011 р. становить 5152 тис.грн (всього оборотні активи мінус всього поточні зобов’язання). Його наявність свідчить про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність, що є позитивним фактором в діяльності Товариства.

В 2011 році Виконавчим органом проводилась робота по мобілізації колективу для виконання виробничих завдань, розглядались питання охорони праці та техніки безпеки, про становище взаєморозрахунків з замовниками та генпідрядниками.

Крім того, по результатах роботи за 2011 рік для перевірки була залучена Аудиторська фірма «Нюанс-Аудит». Порушень по результатах перевірки також не виявлено, про що свідчить аудиторський висновок.

Ревізійна комісія пропонує признати роботу Виконавчого органу «задовільною» .

Ревізійна комісія:

Подлужна М.Ф.

Сукур О.І.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект