АКТ Ревізійної комісії

АКТ

Ревізійної комісії ВАТ «Трест Київспецбуд»

по результатах фінансової роботи за 2010 рік


 

Перевірка проводилась ревізійною комісією в складі:

1. Подлужна М.Ф.

2. Сукур О.І.

3. Мотрич Л.В.

з відома голови правління ВАТ «Трест Київспецбуд» Корпусев Юрія Олександровича і в присутності головного бухгалтера Суткович Лідії Олексіївни.

Відповідальними за період, що перевірявся були:

 • голова правління Корпусев Юрій Олександрович;

 • головний бухгалтер Суткович Лідія Олексіївна.


Перевірці підлягали наступні документи:

 • Баланс підприємства за 2010 рік (ф. № 1);

 • Звіт про фінансові результати ( ф. № 2);

 • Звіт про рух грошових коштів ( ф. № 3);

 • Примітки до річної звітності ( ф. № 5);

 • Звіт про власний капітал;

 • Декларація про прибуток підприємства (річна).Станом на 31.12.2010 року на балансі Товариства обліковується активів на загальну суму 48962 тис.грн, з них найбільш питому вагу складають: дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги в сумі 17631 тис.грн (36%), інша дебіторська заборгованість в сумі 6561 тис.грн (13,4%), основні засоби по залишковій вартості - 18928 тис.грн (38,7%), виробничі запаси – 3500,0 тис.грн (7,2%).


Основні засоби за залишковою вартістю розподілені наступним чином:

 • будинки та споруди – 15765,0 тис.грн;

 • машини та обладнання – 407,0 тис.грн;

 • транспортні засоби -2111,0 тис.грн;

 • інструменти, прилади, інвентар – 215,0 тис.грн;

 • тимчасові споруди – 397,0 тис.грн

 • інші основні засоби – 32,0 тис.грн

 • бібліотечні фонди – 1,0 тис.грн.


Запаси на 31.12.2010 р. розподілились наступним чином:

 • будівельні матеріали – 3318,4 тис.грн;

 • малоцінні та швидкозношувальні – 155,3 тис.грн;

 • паливо – 1,0 тис.грн;

 • запасні частини – 23,0 тис.грн

 • інші матеріали – 3,0 тис.грн.

Дані підтверджуються проведеною щорічною інвентаризацією згідно наказу № 136 від 25.10.2010 р.


Дебіторська заборгованість за виконані БМР зменшилась в порівнянні з попереднім періодом на 9582 тис.грн., при цьому збільшилась інша дебіторська заборгованість на суму 5849 тис.грн.


Станом на 31.12.2010 року проведена звірка розрахунків за виконані БМР із замовниками, на що маються акти. По даних актів звірки дебіторська заборгованість становить 17631,0 тис.грн, а саме:

 • по організаціях ХК «Київміськбуд» - 8073,3 тис.грн;

 • по сторонніх організаціях – 6383 тис.грн;

 • за проектні роботи – 1222 тис.грн;

 • інша поточна заборгованість – 1952,7 тис.грн.


Статутний фонд ВАТ «Трест Київспецбуд» становить 1378,0 тис.грн, який поділений на 5511960 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Акції переведені в бездокументарну форму існування.


Сума поточних зобов’язань станом на 31.12.2010 року становить 16109 тис.грн, або 73,1% від всіх зобов’язань, з них:

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 13503 тис.грн;

 • поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 87 тис.грн;

 • поточні зобов’язання за розрахунками зі страхування – 99 тис.грн;

 • поточні зобов’язання за розрахунками з оплати праці – 281 тис.грн;

 • поточні зобов’язання за розрахунками з учасниками – 326 тис.грн;

 • інші поточні зобов’язання – 1813,0 тис.грн.


ВАТ «Трест Київспецбуд» має довгостроковий кредит в АКБ «Укрсоцбанк» на суму 5929,0 тис.грн, (740 тис.$) що становить 26,9% від всіх зобов’язань, дата погашення липень 2012 р.


Валюта балансу на 31.12.2010 р. складає 48962 тис.грн


Всі розділи річного звіту проінвентаризовані, підтверджені актами звірок, виписками та іншими документами. Нереальної дебіторської та кредиторської заборгованості на балансі ВАТ «Трест Київспецбуд» немає.


Загальний обсяг виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) за 2010 рік склав 35846,0 тис.грн з ПДВ.

По результатах діяльності отримано прибуток – 628 тис.грн.

В звітному році нарахування дивідендів та виплата не проводилось.


Показники загальної ліквідності свідчать, що підприємство є платоспроможним та має достатньо ресурсів для погашення поточних зобов’язань. Чистий оборотний капітал підприємства на 31.12.2010 р. становить 12707 тис.грн (всього оборотні активи мінус всього поточні зобов’язання). Його наявність свідчить про спроможність підприємства сплачувати свої поточні зобов’язання та розширювати подальшу діяльність, що є позитивним фактором в діяльності Товариства.


В 2010 році Правлінням проводилась робота по мобілізації колективу для виконання виробничих завдань, розглядались питання охорони праці та техніки безпеки, про становище взаєморозрахунків з замовниками та генпідрядниками.

Щоквартально проводились засідання Правління по підсумках роботи управлінь.

Крім того, по результатах роботи за 2010 рік для перевірки була залучена Аудиторська фірма «Польовик Геннадій Васильович». Порушень по результатах перевірки також не виявлено, про що свідчить аудиторський висновок.


Ревізійна комісія пропонує признати роботу Правління «задовільною» .Ревізійна комісія:

Подлужна М.Ф.
Сукур О.І.

Мотрич Л.В.

<< Назад

сайт создан компанией сайт разработан компанией Эффект